Komunikat dotyczący funkcjonowania Uniwersytetu w semestrze letnim 2021/2022

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i w woj. śląskim, do 20 marca 2022 roku podtrzymane zostaje czasowe nauczanie zdalne. Hybrydowa forma kształcenia przywrócona zostanie od 21 marca 2022 roku.

Szanowni Państwo, 

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju i na świecie pragnę przedstawić wypracowane w porozumieniu z przedstawicielami społeczności akademickiej zasady funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Podjęliśmy decyzję o hybrydowej – co do zasady – organizacji kształcenia w semestrze letnim, z jednoczesnym czasowym (ze względu na obecny wysoki poziom zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce i woj. śląskim) ustanowieniem zdalnego trybu nauczania od 19 lutego do 20 marca 2022 roku oraz umożliwieniem rotacyjnego trybu świadczenia pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do 18 marca 2022 roku, na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 8/22.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że na bieżąco reagujemy na zalecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia zajęć poprzedzane są wnikliwą analizą zaleceń epidemiologicznych, licznymi konsultacjami z przedstawicielami innych uczelni w Polsce, w tym uczelni ekonomicznych, jednak przede wszystkim wynikają z głębokiej troski o zdrowie i bezpieczeństwo członków społeczności akademickiej, a także dbałości o jakość kształcenia w Uniwersytecie. Uwzględniana jest przy tym liczba studentów na poszczególnych kierunkach, a także infrastruktura Uniwersytetu.

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
Rektor

__________________________

Czasowe nauczanie zdalne od 19 lutego do 20 marca 2022 roku

Zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz w ramach wszystkich programów edukacyjnych prowadzonych przez Centrum Kształcenia przez Całe Życie odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie).

Hybrydowa forma kształcenia od 21 marca 2022 roku

W formie stacjonarnej na studiach I i II stopnia realizowane będą:

  • ćwiczenia/laboratoria,
  • zajęcia z wychowania fizycznego, 
  • wykłady anglojęzyczne na kierunkach i specjalnościach: FAB, ARIMA, E-Commerce, IB, Mercuri, Erasmus, z wyjątkiem wykładów na kierunku International Business (I stopień), na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów,

W formie stacjonarnej odbywać się będzie studiach doktoranckich oraz w Szkole Doktorskiej.

W formie zdalnej na studiach I i II stopnia realizowane będą:

  • wykłady (w tym wykłady dla studentów kierunku International Business na studiach I stopnia, na którym utworzona została więcej niż jedna grupa studentów), 
  • seminaria,
  • lektoraty,
  • konsultacje.

Zajęcia na kierunkach i specjalnościach anglojęzycznych oraz w ramach programu Euroclasses co do zasady będą prowadzone w formie stacjonarnej. W zajęciach prowadzonych w języku angielskim uczestniczą studenci, którzy biorą udział w wymianie zagranicznej oraz studenci zagraniczni realizujący w Uniwersytecie pełny cykl kształcenia.

Praktyki na studiach odbywać się będą w formie ustalonej przez dziekana Kolegium Studiów.

Zajęcia realizowane w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego będą prowadzone hybrydowo, natomiast zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku oraz uczniów programu Ekonomia dla Liceum i Technikum realizowane będą stacjonarnie w siedzibie Uczelni. 

Więcej informacji w BIP: