Przejdź do menu Przejdź do treści

Komunikat Kanclerza w sprawie wytycznych dotyczących wymogów sanitarnych

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem z dnia 25 września 2020 roku Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie wytycznych dotyczących wymogów sanitarnych organizacji zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym w siedzibie Uniwersytetu obowiązujących w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Na podstawie par. 33 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w związku z Zarządzeniem Nr 98/20 z dnia 18 września 2020 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, ogłasza się, co następuje: 

 1. Na terenie obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej "Uniwersytetem", obowiązują:
  • w miejscach ogólnodostępnych nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy,
  • dezynfekcja rąk co najmniej przy wejściu do obiektu oraz ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • zasada utrzymania dystansu społecznego - min. 1,5 m odległości.
 2. Na terenie Uniwersytetu przebywają osoby zdrowe niewykazujące objawów infekcji, choroby zakaźnej, osoby, które nie przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji. W przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego zastosowanie mają przepisy Zarządzenia Nr 107/20 z dnia 24 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zasad wykonania zajęć dydaktycznych i konsultacji w przypadku nieobecności nauczyciela akademickiego.
 3. Przy wejściach do budynków uczelni umieszcza się komunikat nakazujący zastosowanie zalecanych środków ochrony (tj. obowiązek zdezynfekowania rąk lub zastosowania rękawiczek ochronnych, założenia maseczki ochronnej lub przyłbicy oraz zachowania zasady dystansu społecznego, min. 1,5 m odległości).
 4. Przy wejściach do budynków uczelni umieszcza się urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Utrzymuje się obsługę szatniarską z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 6. Udostępnia się dozowniki z płynem dezynfekującym w punktach obsługi szatniarskiej oraz w salach dydaktycznych.
 7. Uczestnicy zajęć oraz osoby z zewnątrz muszą być wyposażeni we własne maseczki jedno- lub wielorazowe lub przyłbicę. Umożliwia się zakup maseczki w automatach vendingowych. 
 8. Uczelnia zapewnia nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia stacjonarne w budynkach uczelni środki ochrony indywidualnej (maseczki, przyłbice, rękawice ochronne) do pobrania w portierniach budynków, w których zaplanowano prowadzenie zajęć.
 9. Obowiązuje zakaz gromadzenia się na korytarzach, które służą wyłącznie do przemieszczania się z zachowaniem obowiązującego dystansu społecznego.
 10. Ogranicza się możliwość korzystania z siedzisk korytarzowych.
 11. Ogranicza się ilość jednoczesnych użytkowników wind oraz toalet zgodnie ze stosownymi komunikatami umieszczonymi na drzwiach.
 12. Uczestnicy zajęć gromadzą się jedynie w salach, w których zaplanowano zajęcia i siadają na wytypowanych miejscach.
 13. Sale dydaktyczne, w których zaplanowano zajęcia w trybie stacjonarnym pozostają otwarte w godzinach ich prowadzenia (prowadzący zajęcia nie pobierają kluczy/kart).
 14. Zajęcia stacjonarne przeprowadzane są we wskazanych salach dydaktycznych, stosownie oznakowanych, zgodnie z opublikowanym planem zajęć, dostosowanych do zasad reżimu sanitarnego uwzględniając liczebność grupy (zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy uczestnikami zajęć). Plany zajęć dostępne w Wirtualnej Uczelni mają odpowiednie oznaczenia dla zajęć prowadzonych zdalnie (symbol n/z oznacza nauczanie zdalne) oraz stacjonarnie (numer sali jest jednoznaczny z prowadzeniem zajęć w kampusie).
 15. Co do zasady każda grupa studencka w danym dniu ma zaplanowane zajęcia w jednej sali dydaktycznej. 
 16. Od chwili wejścia do budynku do momentu zajęcia miejsca w wyznaczonej sali dydaktycznej uczestnicy zajęć są zobowiązani do zakrywania nosa i ust. Prowadzący zajęcia podczas poruszania się po sali dydaktycznej powinien mieć zakryte usta i nos. Może on odsłonić twarz, kiedy prowadzi zajęcia, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu min. 1,5 m. Pomieszczenia dydaktyczne opuszcza się tylko po nałożeniu maseczki/przyłbicy.
 17. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację zajęć i ich koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi w sali dydaktycznej. W przypadku niezbędnej pracy zespołowej wymuszającej konieczność zmniejszenia dystansu w sali dydaktycznej obowiązuje nakaz korzystania z maski/przyłbicy.
 18. Zaleca się wietrzenie sal dydaktycznych.
 19. Celem umożliwienia realizowania interaktywnych zajęć online Uniwersytet udostępnia sale komputerowe, z których będzie można korzystać po wcześniejszej rezerwacji w Dziale Planowania Dydaktyki. Możliwe jest także prowadzenie zajęć w trybie zdalnym w pokojach nauczycieli akademickich lub pomieszczeniach katedralnych.
 20. W budynkach uczelni jest wykonywana bieżąca dezynfekcja pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, antab, włączników, itp.
 21. Po każdym całodniowym bloku zajęciowym danej grupy studenckiej sala dydaktyczna podlega pracom porządkowym, w tym dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 22. Gdy podczas zajęć dojdzie do znacznego pogorszenia stanu zdrowia wymagającego interwencji lekarskiej, uczestnik zajęć lub prowadzący zajęcia zostaje odizolowany i wdraża się procedury określone w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 98/20.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca