Ogłoszenie konkursu ALPHORN–COVID-19

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej "NCN") wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej "SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej "LAP"). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF.


Ogłoszenie konkursu ALPHORN
źródło: pl.freepik.com

 

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:

  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej) oraz
  • realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Szczegółowe tematy konkursu zostały określone w dokumentacji programu SNSF National Research Programme NRP 78 - COVID-19.

Do konkursu może zostać złożony wniosek o finansowanie przez NCN polskiej części projektu badawczego, w którym osoba wskazana jako kierownik projektu posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W konkursie ALPHORN–COVID-19 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do g. 17:00. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu, w tym z treścią Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19