Bezpieczeństwo na terenie kampusu

Zgodnie Zarządzeniem Rektora nr 128/21 z dn. 29 września 2021 r.:

  • Przy wejściach do budynków Uniwersytetu obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych.
  • Osoby przebywające na terenie Uniwersytetu są zobowiązane do przestrzegania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, w tym nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
  • W miejscach ogólnodostępnych na terenie Uniwersytetu zaleca się zachowanie dystansu między osobami wynoszącego co najmniej 1,5 m.
  • Studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki podczas zajęć dydaktycznych, pod rygorem niedopuszczenia do zajęć. Nakazu nie stosuje się do nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
  • Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, w szczególności w przerwach między zajęciami.
  • Organizowanie przez Uniwersytet wydarzeń i uroczystości w trybie stacjonarnym, w szczególności konferencji naukowych, sympozjów, wykładów otwartych, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych, wymaga uzyskania zgody rektora.
  • Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę w sposób zdalny. 

Procedurę postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz pracowników określa Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 128/21.

Szczegółowe zasady funkcjonowania UE w Katowicach w semestrze zimowym 2021/2022, w tym zasady bezpieczeństwa sanitarnego przedstawione zostały w Zarządzeniu Rektora nr 128/21.  

Przypominamy również ogólne zasady wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny dostępne na portalu: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

W przypadku zaobserwowania któregoś z objawów choroby (duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe) prosimy o rezygnację z wizyty na terenie uczelni i kontakt z lekarzem POZ.