Praca zdalna

Świadczenie pracy przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywa się co do zasady w trybie stacjonarnym. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu kanclerz, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).