Ogłoszenie konkursów SONATA BIS 12 i MAESTRO 14

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór do konkursów SONATA BIS 12, MAESTRO 14.

MAESTRO 14


Konkurs MAESTRO kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która kieruje lub kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat. Ponadto musi wykazać się publikacją co najmniej 5 tekstów w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej.

SONATA BIS 12


W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2022 r. do godziny 16:00.

Informacje pomocne przy wypełnianiu wniosku znajdziecie Państwo na stronach: