Przejdź do menu Przejdź do treści

Środki subwencji przeznaczone na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców

Informacje ogólne

Kryteria przyznawania i rozliczania środków finansowych określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 13/21 z dnia 11 lutego 2021 roku (załącznik nr 2_Regulamin) oraz Zarządzenie nr 91/23 z dnia 31 sierpnia 2023 roku.

O dofinansowanie projektów badawczych związanych z rozwojem młodych naukowców w ramach projektów zwanych dalej „projektami indywidualnymi”, mogą ubiegać się osoby spełniające kryterium młodego naukowca, określone w art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na dzień podjęcia decyzji senackiej Komisji ds. Nauki.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
 2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1.
 3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Zasady przyznawania środków

Środki na realizację projektów przyznawane są w formie wewnętrznego trybu konkursowego.

 • termin składania wniosków w ramach wewnętrznego trybu konkursowego ustala prorektor właściwy ds. nauki; informacja zostaje przekazana do kierowników katedr, szkoły doktorskiej oraz umieszczona na stronie internetowej Biura Doskonałości Naukowej;
 • wzór wniosku dla projektów stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu;
 • wnioski składane są w wersji papierowej z podpisami i elektronicznej w formacie edytowalnym (w celu przygotowania anonimowego wniosku dla recenzenta)
 • oceny projektów indywidualnych dokonuje dwóch recenzentów, wniosek przekazywany jest recenzentom anonimowo;
 • recenzja przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami ustalonymi w Arkuszu oceny projektu indywidualnego. Recenzent może przyznać maksymalnie 40 punktów;
 • finansowane mogą być wyłącznie projekty, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów; minimalną liczbę punktów kwalifikującą projekt do dofinansowania oraz listę rankingową projektów ustala Komisja ds. Nauki;
 • wysokość środków przyznanych na realizację projektu indywidualnego ustala prorektor właściwy ds. nauki; wysokość dofinansowania nie może być wyższa od wnioskowanej;
 • wyniki konkursu przekazywane są wnioskodawcom, na podstawie decyzji prorektora właściwego ds nauki, przez BDN;
 • jeśli kwota przyznanych środków różni się od wnioskowanej, w terminie 7 dni od otrzymania informacji wnioskodawca składa korektę kalkulacji kosztów;

W przypadku uczestników studiów doktoranckich, kalkulacja kosztów projektu indywidualnego musi być zatwierdzona przez opiekuna naukowego bądź promotora.

Zasady realizacji

 • zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Biura Logistyki, zgodnie z formularzami dostępnymi na stronie Biura Logistyki;
 • zapotrzebowanie w zakresie zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz innych materiałów informatycznych należy zgłaszać w w Centrum Informatycznym, zgodnie z formularzami dostępnymi w zakładce Formularze i druki;
 • z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb aparaturowych w skali Uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do Centrum Informatycznego w terminach ustalanych corocznie z Centrum;
 • zapotrzebowanie w zakresie zakupu literatury należy zgłaszać w Bibliotece Specjalistycznej na formularzu dostępnym na stronie Biblioteki;
 • w przypadku planowania wydania monografii naukowej, należy złożyć właściwe pismo w Wydawnictwie Uczelnianym;
 • wnioski o sfinansowanie udziału w konferencjach zagranicznych oraz publikacje zagraniczne należy kierować do Działu Mobilności na formularzu dostępnym na stronie Działu Mobilności;
 • wnioski o sfinansowanie opłat konferencyjnych/publikacji krajowych/innych usług niezbędnych do realizacji projektu należy kierować do prorektora właściwego ds. nauki za pośrednictwem Działu Badań i Projektów Naukowych zgodnie z formularzami dostępnymi w zakładce Formularze i druki.

WAŻNE:

Na wszystkich wnioskach i zamówieniach dot. projektów indywidualnych powinno znaleźć się potwierdzenie środków finansowych przez pracownika Działu Badań i Projektów Naukowych.

Najpóźniej do 20 grudnia muszą zostać zakończone wszystkie czynności związane z wystawieniem i obiegiem dokumentów dotyczących danego roku kalendarzowego (rozliczenie delegacji służbowych, rozliczenia pobranych dewiz oraz wszystkie inne mające związek z wpłatami/wypłatami w kasie Uczelni). 

Środki przeznaczone na realizację projektów indywidualnych należy wykorzystać w roku ich przyznania.

Zasady rozliczania

 • Wyniki osiągnięte w trakcie realizacji projektów badawczych należy przedstawić w formie pisemnego opracowania wraz z syntetycznym raportem rocznym z badań wraz z częścią finansową, uwzględniającą odchylenia od kalkulacji kosztów.
 • Termin składania raportów ustala corocznie prorektor właściwy ds. nauki.
 • Wzór raportu, stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu.
 • Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są oceniane i zatwierdzane do rozliczenia przez właściwą komisję odbioru prac naukowo-badawczych w zależności od dyscypliny, w jakiej realizowany jest projekt zgodnie z Protokołem odbioru.

Wykaz projektów młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w latach 2010-2023

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3