Przejdź do menu Przejdź do treści

Środki subwencji na zadania badawcze realizowane na Wydziałach

Informacje ogólne

Kryteria przyznawania i rozliczania środków finansowych określa Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego nr 13/21 z dnia 11 lutego 2021 roku (załącznik nr 1_Regulamin)

Kierownik zadania

Zadaniem może kierować pracownik badawczo-dydaktyczny lub badawczy, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, a okres realizacji zadania nie przekracza okresu, na jaki został z nim zawarty stosunek pracy;
2). jest zatrudniony na stanowisku co najmniej adiunkta.

Skład zespołu badawczego  

 • Zadania mogą być realizowane przez zespoły katedralne, międzykatedralne oraz międzywydziałowe.
 • Zespół badawczy składa się z co najmniej pięciu pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie. Dodatkowo w skład zespołu mogą wchodzić studenci i doktoranci.
 • Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na realizację zadania przez zespół badawczy złożony z co najmniej trzech pracowników Uniwersytetu pod warunkiem, że kierownikiem zadania będzie pracownik zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni.
 • Do składu zespołu badawczego mogą być włączeni – za zgodą dziekana wydziału – eksperci zewnętrzni.
 • Pracownik Uniwersytetu nie może wchodzić w skład więcej niż jednego zespołu badawczego realizującego zadanie w ramach subwencji z danego roku

Zasady przyznawania środków

 • wykaz zadań badawczych planowanych do realizacji w katedrze oraz opisy zadań badawczych należy składać w Dziale Badań i Projektów Naukowych w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania środków;
 • wzór opisu dla zadania badawczego  stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu;
 • opisy składane są w wersji papierowej z podpisem kierownika zadania,
 • opisy przekazywane są przez Dział Badań i Projektów Naukowych do akceptacji dziekanów wydziałów;
 • kryterium podziału środków na zadania jest liczba wszystkich punktów uzyskanych przez członków danego zespołu za publikacje naukowe, które ukazały się w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym złożony został opis zadania. Punkty są obliczane według zasad obowiązujących przy ewaluacji jakości działalności naukowej. Podstawę do obliczenia liczby punktów stanowią dane zawarte w systemie uczelnianym Expertus;
 • ostateczną decyzję o wysokości środków przyznanych na realizację zadania podejmuje dziekan wydziału, w którym zatrudniony jest kierownik zadania;
 • środki przyznane na realizację zadań nie mogą być wyższe niż zaplanowano;
 • jeśli kwota przyznanych środków różni się od wnioskowanej, w terminie 7 dni od otrzymania informacji wnioskodawca składa korektę kalkulacji kosztów.

Zasady realizacji

 • zapotrzebowanie na materiały biurowe należy kierować do Biura Logistyki, zgodnie z formularzami dostępnymi na stronie Biura Logistyki;
 • zapotrzebowanie w zakresie zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz materiałów informatycznych należy kierować do Centrum Informatycznego na właściwych formularzach dostępnych w zakładce Formularze i druki; z uwagi na konieczność zbilansowania potrzeb aparaturowych w skali uczelni i opracowania dokumentacji przetargowej, konieczne jest złożenie odpowiednich zamówień do Centrum Informatycznego, w terminach ustalanych corocznie z Centrum;
 • zapotrzebowanie w zakresie zakupu literatury należy kierować do Biblioteki Specjalistycznej na formularzu dostępnym na stronie Biblioteki;
 • w przypadku wydania monografii naukowej w wydawnictwie uczelnianym lub zewnętrznym należy właściwe pismo lub inicjatywę złożyć w Wydawnictwie Uczelnianym;
 • wnioski o sfinansowanie udziału w konferencjach zagranicznych oraz publikacje zagraniczne składane są w Dziale Mobilności na formularzach dostępnych na stronie Działu Mobilności;
 • wnioski o sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji projektu, opłat konferencyjnych krajowych i publikacji krajowych i inne dotyczące realizacji projektu kierowane są do przewodniczącego kolegium i składane w Biurze Badań i Projektów Naukowych zgodnie z formularzami dostępnymi w zakładce Formularze i druki.

WAŻNE:

Na wszystkich wnioskach i zamówieniach dot. zadań badawczych powinna znaleźć się zgoda dysponenta środków (kierownika zadania) oraz potwierdzenie środków przez pracownika Działu Badań i Projektów Naukowych.

Najpóźniej do 20 grudnia muszą zostać zakończone wszystkie czynności związane z wystawieniem i obiegiem dokumentów, dotyczących danego roku kalendarzowego (rozliczenie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, rozliczenia pobranych dewiz oraz wszystkie rozliczenia mające związek z wpłatami i wypłatami gotówki z kasy Uczelni).

Środki przeznaczone na realizację zadań badawczych należy wykorzystać w roku ich przyznania

Zasady rozliczania

 • Wyniki osiągnięte w trakcie realizacji etapu zadania badawczego należy przedstawić w formie raportu rocznego z badań wraz z częścią finansową, uwzględniającą odchylenia od kalkulacji kosztów;
 • Wyniki osiągnięte w trakcie realizacji całości zadania badawczego należy przedstawić w formie raportu prezentującego ostateczne efekty;
 • Termin składania raportów ustala corocznie prorektor właściwy ds. nauki.
 • Wzór raportu rocznego stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu;
 • Wzór raportu prezentującego ostateczne efekty stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu;
 • Rezultaty badawcze uzyskane w wyniku prowadzonych badań są oceniane i zatwierdzane do rozliczenia przez właściwą komisję odbioru prac naukowo-badawczych w zależności od dyscypliny, w jakiej realizowany jest projekt zgodnie z Protokołem odbioru.

Wykaz projektów/zadań realizowanych w ramach potencjału badawczego w latach 2010-2023

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3