Dofinansowanie

Studenci biorący udział w rekrutacji mogą wyjechać na 1 semestr (zimowy lub letni) kolejnego roku akademickiego. Otrzymują stypendium na cały okres pobytu, potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w oficjalnym dokumencie, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na dany kraj.

Studenci mają możliwość przedłużenia pobytu w uczelni partnerskiej o kolejny semestr w ramach jednego roku akademickiego, tj. o semestr letni, bez gwarancji otrzymania stypendium.

Miesięczne stawki stypendiów w podziale na kraje:

                    Kraj                              

Stawka euro/miesiąc

Grupa 1 – Dania*, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein*, Luksemburg*, Norwegia, Szwecja*

520

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta*, Niemcy, Portugalia, Włochy  

500

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450

* kraje, do których obecnie nie są realizowane wyjazdy studentów z naszej uczelni

 

Studenci "z mniejszymi szansami" 

Studentom, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w UEKat w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).

Studentom z niepełnosprawnościami, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc) oraz możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji).

 

Kapitał mobilności:

  • W ramach programu można wyjechać wielokrotnie, łącznie 12 miesięcy na każdym stopniu studiów. Wyjazdy na studia i praktyki sumują się.
  • Wcześniejsze stypendia zrealizowane w ramach programów Erasmus+ lub Erasmus Mundus są uwzględnione w powyższym „kapitale”, np. jeśli ktoś wcześniej zrealizował 5-miesięczny wyjazd na studia lub praktykę na studiach 1. stopnia, to może wyjechać jeszcze na maksimum 7 miesięcy na 1 stopniu. Ale na studiach 2. stopnia może wyjechać ponownie na 12 miesięcy.

 English version HERE