Dla przyszłych studentów

Zdobycie wyższego wykształcenia nie tylko pozwala na znalezienie lepszej pracy ale zwiększa świadomość społeczną i wiedzę wykorzystywaną w codziennym, często niełatwym życiu. Będąc osobą niepełnosprawną możesz i powinieneś studiować. Warto pamiętać, że osobom wykształconym żyje się łatwiej.


Studiować może każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Tryb przyjmowania na studia określa senat uczelni. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości - w ramach limitów miejsc ustalonych dla kierunków studiów. Od decyzji komisji można się odwoływać w terminie 14 dni. Jednak decyzja rektora jest ostateczna. Osoby ubiegające się o przyjęcie wnoszą opłatę ustaloną przez rektora, ale nie wyższą od określonej przez właściwego ministra. Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 wynosi 85 złotych.


Ponieważ dla osób niepełnosprawnych warunki rekrutacji na studia są takie same jak dla pozostałych osób, więcej informacji o rekrutacji znajduje się pod linkiem: www.kandydaci.ue.katowice.pl


Zanim zdecydujesz się na studia, skontaktuj się z biurem rekrutacji oraz właściwym dziekanatem. Porozmawiaj o możliwościach, jakie uczelnia stwarza osobom niepełnosprawnym. Możesz również osobiście spotkać się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętaj, że wszystkie informacje dotyczącego stanu zdrowia są traktowane jako poufne.


Studiowanie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, np. za akademik, dojazdy, czy asystenta. Nie przerażaj się tym, sprawdź, jakie propozycje ma dla ciebie uczelnia.

Jest duża szansa, że otrzymasz chociaż jedną z niżej wymienionych form pomocy materialnej:
1.    stypendium socjalne,
2.    stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3.    stypendium rektora dla najlepszych studentów,
4.    zapomogi,
5.    stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Istnieje też możliwość otrzymania dopłaty do zakwaterowania.


Kandydacie pamiętaj, to Ty musisz chcieć się uczyć. My dajemy Ci możliwość oraz „narzędzia” wyrównujące Twoje szanse, reszta zależy tylko od Ciebie.