Udział Pracowników Katedry w Światowym Forum Miejskim WUF11

Miło nam poinformować o znacznym zaangażowaniu Pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych w trakcie zakończonego Światowego Forum Miejskiego WUF11. Nasza Katedra należała do najbardziej aktywnych w skali całego Uniwersytetu.

fot. UE Katowice

Tegoroczne (katowickie) Światowe Forum Miejskie właśnie dobiegło końca, dlatego zdecydowaliśmy się podsumować nasze zaangażowanie i wystąpienia w trakcie tych wyjątkowych dla naszego miasta i regionu dni. Spośród Pracowników Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych w Strefie Nauki reprezentując Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wystąpili: 

  • 30 czerwca dr hab. Adam Drobniak, prof. UE wziął udział w sesji plenarnej "Voices of Cities", za którą odpowiadało Miasto Katowice. 

Podczas sesji przedstawiono historię sukcesu kompleksowej transformacji miast i regionu z przemysłowych w nowoczesne miejsca biznesu i kultury. Prelegenci omówili swoje doświadczenia w odniesieniu do współczesnych możliwości dziedzictwa kulturowego będącego potencjałem i katalizatorem procesów rozwoju oraz transformacji. Dokonano identyfikacji kluczowych czynników wielowymiarowych przemian w miastach, a także przedstawiono efektywne modele zarządzania zmianą w miastach postindustrialnych, ze szczególnym uwzględnieniem szerokiego grona interesariuszy. Zaznaczono również rolę społeczności lokalnych w inicjowaniu, prowadzeniu i wspieraniu kompleksowego procesu rewitalizacji, a tym samym wielowymiarowej transformacji, jak również zaprezentowano rolę architektury w procesie transformacji. 

  • 28 czerwca w godz. 17:50-18:50
    dr Adam Polko  (Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej UE Katowice), dr hab. Małgorzata Czornik , prof. UE (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice), dr Artur Ochojski  (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice); wykład: Miasto jako dobro wspólne.

Prelegenci odpowiedzieli na pytania czym są miejskie dobra wspólne i co stanowiło inspirację do podjęcia badań nad miejskimi dobrami wspólnymi, jak również kim są "commonersi". Omówiono także zagadnienie skutecznego współtworzenia i współużytkowania miejskich dóbr wspólnych i przedstawiono wyniki eksperymentów terenowych oraz badań sondażowych. Pod koniec wystąpienia omówiono jak władze lokalne mogą wspierać rozwój miejskich dóbr wspólnych. 

  • 28 czerwca 18:00-18:45 mgr Klaudia Plac (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych UE Katowice); wykład: Po co klimatolog potrzebny jest w mieście.

Specyficzne zjawiska, które występują tylko w mieście: tropikalne noce, chłodniejsze weekendy, nagłe powodzie miejskie i miejska pustynia, zaburzony bilans energetyczny i wodny, ograniczone parowanie, silniejsze opady, częste i intensywne zmiany ciśnienia, klimat akustyczny, koncentracja pyłów pochodzenia naturalnego i antropogenicznego, cechy fizyczne i chemiczne materiałów używanych w mieście – to tylko wybrane czynniki warunkujące mikro- i mezoklimat w mieście. W jaki sposób dostosowywać urbanistykę do kryzysu klimatycznego i życia mieszkańców w różnych porach roku? Jakie błędy są popełniane i jakie dobre praktyki zgodne z wiedzą o klimacie są stosowane w miastach? Na jakie kwestie społeczność lokalna powinna zwracać uwagę i jak to komunikować? Jakie działania nisko- i bezkosztowe możemy wdrażać i dlaczego miejskim Climate Officerem powinien być klimatolog?

  • 27 czerwca Moderatorem sesji "Od miasta do Metropolii – czy proces metropolizacji ma granice?" w ramach Metrolab był dr Marcin Baron (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych).

Jak rozumieć "granice metropolii" i czy da się je określić? - to jedno z wielu pytań, na które poszukiwano odpowiedzi podczas sesji. Omawiano granice administracyjne, ludnościowe (optymalna liczba mieszkańców), infrastrukturalne (wydajność systemów "komunalnej" obsługi miasta, udział rozwiązań smart w zarządzaniu takim obszarem) oraz granice oddziaływania próbując dociec, czy metropolie faktycznie funkcjonują dziś w układzie innych metropolii – także zagranicznych – i jaką rolę pełnią/będą pełnić wobec swojego otoczenia. 

 

Inne aktywności naszych Pracowników: 

  • Moderatorem panelu w ramach seminarium "Cyfrowa rzeczywistość przyszłości" - wydarzenia stowarzyszonego z WUF w Rzeszowie, 30 czerwca - będzie dr Marcin Baron (Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych).

  • Dr hab. Adam Drobniak, prof. UE przygotował artykuł na rzecz Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego odnoszący się do zagadnień rezyliencji miejskiej oraz wziął udział w filmie promującym to zagadnienie na WUF11. Dodatkowo profesor z tytułu rezyliencji z ramienia MFiPR uczestniczy w: analizie przebiegu dialogu "Building Resilience for Sustainable Urban Futures" oraz sesji "The city we need now"; a także pracy nad dokumentami podsumowującymi Forum, w szczególności w obszarze transformacji miast i regionów poprzemysłowych. 

  • Podczas WUF11 odbyła się również prezentacja prac naszych studentów z Gospodarki Miejskiej i Nieruchomości realizowanych wspólnie ze studentami architektury Politechniki Śląskiej, dotyczących konkursu "Czas na Szopienice" w ramach sesji Affordable Housing (opieka merytoryczna: dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, mgr Klaudia Plac, dr hab. Michał Stangel, prof. PŚ).  

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji i rozwoju miast. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 000 uczestników reprezentujących rządy, regiony, miasta, organizacje pozarządowe i instytucje finansowe.

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice

fot. UE Katowice