Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. prof. UE Krystian Pera 

Problematyka: inwestycyjna wycena instrumentów finansowych, strategie inwestowania na rynku kapitałowym, dochodowa wycena przedsiębiorstw, rachunek efektywności inwestycji rzeczowych.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Porównanie efektywności portfeli konstruowanych w oparciu o klasyczne teorie finansów z behawioralnymi portfelami inwestycyjnymi
 • Metodyczne aspekty wyceny opcji finansowej na podstawie opcji na indeks WIG20
 • Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym
 • Szacowanie wartości zagrożonej portfela akcji przy wykorzystaniu symulacji historycznej, metody  wariancji – kowariancji i symulacji  stochastycznej Monte Carlo
 • Analiza porównawcza wybranych islamskich indeksów giełdowych na tle indeksów tradycyjnych
 • Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego wspomagane rachunkiem opcji rzeczowych
 • Inwestowanie na rynku numizmatycznym w Polsce jako alternatywa dla rynku kapitałowego
 • Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynkach światowych na wycenę akcji spółek paliwowych notowanych na GPW w Warszawie na przykładzie spółek LOTOS i PKN ORLEN
 • Badanie persystentowności kursów akcji przy pomocy wykładnika Hursta
 • Irracjonalność decyzji podejmowanych przez inwestorów  na rynkach kapitałowych
 • Wpływ manipulacji informacją na racjonalność zachowań inwestorów na giełdzie
 • Zastosowanie ciągu Fibonacciego w analizie technicznej – porównanie skuteczności wybranych metod cenowych, czasowych  i cenowo-czasowych
dr hab. prof. UE Monika Foltyn-Zarychta

Problematyka: działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i publicznych,  metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych, finansowanie inwestycji komercyjnych i publicznych, inwestycje na rynku finansowym, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne – ocena efektywności i uwarunkowania, wycena przedsiębiorstw.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Obligacje społeczne i zielone jako przejaw inwestycji społecznie odpowiedzialnych
 • Inwestycje w złoto jako przykład inwestycji alternatywnych
 • Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta x
 • Sygnały kupna/sprzedaży par walutowych w oparciu o analizę japońską z wykorzystaniem teorii liczb Fibonacciego
 • Drogowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce w latach xxx na przykładzie miasta xxx
 • Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Porównanie efektywności portfeli tworzonych w oparciu o maksymalizację lub minimalizację ryzyka całkowitego i systematycznego
 • Ocena opłacalności inwestycji w szkolnictwie wyższym na przykładzie x
 • Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Działalność funduszy private equity w Polsce oraz analiza ich efektywności w oparciu o model CAPM
 • Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
 • Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych a zachowania inwestorów indywidualnych
 • Zastosowanie analizy fundamentalnej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie spółek x, y, z
 • Zastosowanie wybranych wskaźników analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek sektora x
dr Rafał Buła

Problematyka: efektywność informacyjna rynków kapitałowych, modelowanie finansowe z wykorzystaniem MS Excel i VBA, konstrukcja i ocena efektywności strategii inwestycyjnych, metodyka wyceny przedsiębiorstw, ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,

 

efficiency of capital markets, financial modelling using MS Excel and VBA, investment strategies building and evaluation, valuation of enterprises, assessment of investment projects efficiency.


Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa metodą symulacyjną Monte Carlo (Risk assessment of enterprise's investment project using Monte Carlo simulation method)
 • Ocena wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej z wykorzystaniem analizy panelowej (Assessment of the impact of macroeconomic variables on stock market indices in the Visegrad Group countries using panel analysis)
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranych przykładach (Assessment of the creditworthiness of enterprises on selected examples)
 • Efektywność portfeli spółek sektora finansowego konstruowanych w oparciu o zalecenia analizy portfelowej i analizy skupień (Efficiency of portfolios of financial sector companies constructed using portfolio and cluster analysis)
 • Porównanie efektywności portfeli inwestycyjnych spółek WIG-Ukraine w okresie przed i po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 roku (Comparison of the investment portfolios effectiveness of WIG-Ukraine companies before and after the conflict in Ukraine in 2014)
dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Problematyka: analiza techniczna oraz analiza fundamentalna, doradztwo finansowe oraz doradztwo inwestycyjne, finansowanie działalności przedsiębiorstw, rzeczowe oraz finansowe inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje na rynku nieruchomości.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Ocena efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych
 • Wpływ doboru grupy porównawczej na wycenę PKO BP metodą mnożnikową za okres 2015 - 2019
 • Wykorzystanie analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Analiza płynności finansowej na przykładzie Lotos SA i PKN Orlen SA za okres 2016-2018
 • Analiza rozwoju spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży gier na przykładzie CD Projekt RED i 11 bit studios za okres 2016-2018
 • Porównanie CD Projekt S.A. oraz Artifex Mundi S.A. za pomocą analizy finansowej
 • Leasing jako forma finansowania środków transportowych w Polsce na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu za okres 2016-2018
 • Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm z sektora odzieżowego oraz obuwniczego
 • Analiza źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranych największych polskich klubów piłkarskich
 • Analiza sposobów nabywania nieruchomości w obrocie krajowym na przykładzie gminy Rybnik, Wodzisław Śląski oraz Gliwice za okres 2016-2018
 • Fundusze europejskie oraz ich wpływ na realizację inwestycji samorządowych w opinii mieszkańców na przykładzie gminy Olsztyn za okres 2014-2020
 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy Knurów za okres 2014-2018
dr Dorota Kika

Problematyka: giełda papierów wartościowych, inwestycje na rynku kapitałowym, modele dyskontowe wyceny akcji, analiza portfelowa, fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, inwestycje alternatywne.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Rola i znaczenie giełdy papierów wartościowych we współczesnej gospodarce
 • Tworzenie wartości dla akcjonariuszy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Efektywność spółek dywidendowych na polskiej giełdzie
 • Analiza portfelowa, fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
 • Inwestowanie w spółki z NewConnect jako alternatywa inwestowania w spółki z indeksu WIG20
 • Wpływ i skutki pandemii SARS-CoV-2 na spółki notowane na polskim rynku akcji
 • Atrakcyjność inwestycyjna inwestycji alternatywnych w Polsce
dr Marcin Tomecki

Problematyka: finansowa ocena projektów inwestycyjnych, finansowanie projektów inwestycyjnych, inwestycje infrastrukturalne, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, problematyka gospodarowania nieruchomościami.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranego projektu inwestycyjnego
 • Budżetowanie kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej spółki
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranego miasta
 • Zastosowanie project finace w finansowaniu projektów deweloperskich
 • Organizacja i przebieg procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie inwestycji infrastrukturalnej
 • Identyfikacja i przygotowanie projektów infrastrukturalnych na przykładzie wybranego miasta
 • Zarządzanie ryzykiem projektów deweloperskich
 • Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego na wybranym przykładzie
 • Zmiana przeznaczenia gruntów na potrzeby implementacji projektów deweloperskich
 • Wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego