Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe / magisterskie

Kierunek Finanse i rachunkowość

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac
dr hab. prof. UE Krystian Pera 

Problematyka: inwestycyjna wycena instrumentów finansowych, strategie inwestowania na rynku kapitałowym, dochodowa wycena przedsiębiorstw, rachunek efektywności inwestycji rzeczowych.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Porównanie efektywności portfeli konstruowanych w oparciu o klasyczne teorie finansów z behawioralnymi portfelami inwestycyjnymi
 • Metodyczne aspekty wyceny opcji finansowej na podstawie opcji na indeks WIG20
 • Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym
 • Szacowanie wartości zagrożonej portfela akcji przy wykorzystaniu symulacji historycznej, metody  wariancji – kowariancji i symulacji  stochastycznej Monte Carlo
 • Analiza porównawcza wybranych islamskich indeksów giełdowych na tle indeksów tradycyjnych
 • Metody oceny efektywności projektu inwestycyjnego wspomagane rachunkiem opcji rzeczowych
 • Inwestowanie na rynku numizmatycznym w Polsce jako alternatywa dla rynku kapitałowego
 • Wpływ zmian cen ropy naftowej na rynkach światowych na wycenę akcji spółek paliwowych notowanych na GPW w Warszawie na przykładzie spółek LOTOS i PKN ORLEN
 • Badanie persystentowności kursów akcji przy pomocy wykładnika Hursta
 • Irracjonalność decyzji podejmowanych przez inwestorów  na rynkach kapitałowych
 • Wpływ manipulacji informacją na racjonalność zachowań inwestorów na giełdzie
 • Zastosowanie ciągu Fibonacciego w analizie technicznej – porównanie skuteczności wybranych metod cenowych, czasowych  i cenowo-czasowych
dr hab. prof. UE Monika Foltyn-Zarychta

Problematyka: działalność inwestycyjna podmiotów komercyjnych i publicznych,  metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych, w tym publicznych i środowiskowych, finansowanie inwestycji komercyjnych i publicznych, inwestycje na rynku finansowym, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne – ocena efektywności i uwarunkowania, wycena przedsiębiorstw.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Uwarunkowania rozwoju rynku inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Polsce
 • Analiza kosztów i korzyści projektów elektromobilności realizowanych przez gminy
 • Obligacje społeczne i zielone jako przejaw inwestycji społecznie odpowiedzialnych
 • Inwestycje w złoto jako przykład inwestycji alternatywnych
 • Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta x
 • Sygnały kupna/sprzedaży par walutowych w oparciu o analizę japońską z wykorzystaniem teorii liczb Fibonacciego
 • Drogowe inwestycje infrastrukturalne w Polsce w latach xxx na przykładzie miasta xxx
 • Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
 • Porównanie efektywności portfeli tworzonych w oparciu o maksymalizację lub minimalizację ryzyka całkowitego i systematycznego
 • Ocena opłacalności inwestycji w szkolnictwie wyższym na przykładzie x
 • Źródła finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Działalność funduszy private equity w Polsce oraz analiza ich efektywności w oparciu o model CAPM
 • Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
 • Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych a zachowania inwestorów indywidualnych
 • Zastosowanie analizy fundamentalnej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na przykładzie spółek x, y, z
 • Zastosowanie wybranych wskaźników analizy finansowej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółek sektora x
dr Rafał Buła

Problematyka: analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych; modelowanie finansowe z MS Excel i VBA; efektywność rynków finansowych; konstrukcja i ocena efektywności strategii inwestycyjnych; wycena przedsiębiorstw; ocena efektywności inwestycji rzeczowych i finansowych; działalność inwestycyjna i finansowa przedsiębiorstw

 

Themes of theses: technical, fundamental and portfolio analysis in making investment decisions; financial modelling using MS Excel and VBA; efficiency of financial markets; construction and effectiveness evaluation of investment strategies; business valuation; assessment of the effectiveness of real and financial investments; investment and financial activities of enterprises

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj (klik)

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Banking sector during the global financial crisis: risk assessment failures and changing strategies
 • Profitability analysis of diversified stock portfolio based on Price/Earnings ratio
 • Analiza finansowa CD Projekt jako bańki spekulacyjnej (Financial analysis of CD Projekt as speculative bubble)
 • Specyfika inwestycji w instrumenty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w skrzypce (The specificity of investments in musical instruments, with emphasis on investments in the violin)
 • Ocena efektywności strategii inwestycyjnych opartych na metodach analizy technicznej na przykładzie wybranych spółek z indeksów WIG.GAMES i WIG-Banki (Effectiveness assessment of investment strategies based on technical analysis (example of companies from the WIG.GAMES and WIG-Banki indices))
 • Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa metodą symulacyjną Monte Carlo (Risk assessment of enterprise's investment project using Monte Carlo simulation method)
 • Istota kryzysów finansowych na podstawie recesji gospodarczej w latach 2007-2009 (The essence of the financial crises - example of the economic recession in 2007-2009)
 • Wycena przedsiębiorstwa metodami porównawczymi i dochodowymi na przykładzie Grupy Kapitałowej Dino Polska (Company valuation using comparative and income methods - example of Dino Polska Capital Group)
 • Porównanie efektywności inwestycji w złoto fizyczne z inwestycjami w akcje spółek wydobywających złoto w latach 1998-2020 (Comparison of the effectiveness of investments in physical gold with investments in gold mining companies shares in 1998-2020)
 • Badanie skłonności do inwestowania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Investigation of the propensity to invest among students of the University of Economics in Katowice)
dr inż. Bartłomiej Jabłoński

Problematyka: analiza techniczna oraz analiza fundamentalna, doradztwo finansowe oraz doradztwo inwestycyjne, finansowanie działalności przedsiębiorstw, rzeczowe oraz finansowe inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje na rynku nieruchomości.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Analiza rynku kryptowalut pod względem występowania baniek spekulacyjnych
 • Modelowanie cen energii elektrycznej za pomocą modeli ekonometrycznych
 • Ocena efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych
 • Wpływ doboru grupy porównawczej na wycenę PKO BP metodą mnożnikową za okres 2015 - 2019
 • Wykorzystanie analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Analiza płynności finansowej na przykładzie Lotos SA i PKN Orlen SA za okres 2016-2018
 • Analiza rozwoju spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży gier na przykładzie CD Projekt RED i 11 bit studios za okres 2016-2018
 • Porównanie CD Projekt S.A. oraz Artifex Mundi S.A. za pomocą analizy finansowej
 • Leasing jako forma finansowania środków transportowych w Polsce na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu za okres 2016-2018
 • Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm z sektora odzieżowego oraz obuwniczego
 • Analiza źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranych największych polskich klubów piłkarskich
 • Analiza sposobów nabywania nieruchomości w obrocie krajowym na przykładzie gminy Rybnik, Wodzisław Śląski oraz Gliwice za okres 2016-2018
 • Fundusze europejskie oraz ich wpływ na realizację inwestycji samorządowych w opinii mieszkańców na przykładzie gminy Olsztyn za okres 2014-2020
 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy Knurów za okres 2014-2018
dr Dorota Kika

Problematyka: giełda papierów wartościowych, inwestycje na rynku kapitałowym, modele dyskontowe wyceny akcji, analiza portfelowa, fundamentalna i techniczna w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, inwestycje alternatywne.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Zastosowanie i weryfikacja skuteczności ciągu Fibonacciego w ramach formacji harmonicznych na przykładzie spółek z indeksu WIG30
 • Ocena skuteczności zastosowania formacji świecowych na polskiej giełdzie papierów wartościowych
 • Ocena atrakcyjności lokowania kapitału w akcje spółki BioMaxima S.A. na podstawie analizy fundamentalnej
 • Ocena wpływu nowoczesnych technologii na atrakcyjność inwestowania przez indywidualnych inwestorów na giełdzie papierów wartościowych
 • Weryfikacja efektywności zastosowania analizy fundamentalnej i technicznej do prognozowania cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Analiza motywacji inwestowania w kryptowaluty na przykładzie Bitcoina w kontekście wybranych baniek spekulacyjnych
 • Ocena użyteczności zastosowania wybranych wskaźników analizy technicznej na rynku Forex
 • Ocena skuteczności inwestowania na rynku Forex z wykorzystaniem wybranych narzędzi analizy technicznej
 • Ocena skuteczności zastosowania wybranych narzędzi analizy technicznej w celu prognozowania cen na rynku Forex
 • Weryfikacja wiedzy studentów na temat inwestycji alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku dzieł sztuki
 • Ocena skłonności Polaków do lokowania oszczędności w fundusze inwestycyjne 
dr Marcin Tomecki

Problematyka: finansowa ocena projektów inwestycyjnych, finansowanie projektów inwestycyjnych, inwestycje infrastrukturalne, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, problematyka gospodarowania nieruchomościami.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych na przykładzie wybranego projektu inwestycyjnego
 • Uwarunkowania finansowania inwestycji miejskich ze środków unijnych na przykładzie wybranego miasta
 • Organizacja i przebieg procesu inwestycyjnego na wybranym przykładzie inwestycji infrastrukturalnej
 • Identyfikacja i przygotowanie projektów infrastrukturalnych na przykładzie wybranego miasta
 • Ryzyko inwestowania w nieruchomości
 • Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego na wybranym przykładzie
 • Zmiana przeznaczenia gruntów na potrzeby implementacji projektów deweloperskich
 • Bariery w procesie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie wybranego projektu inwestycyjnego
 • Budżetowanie kapitału w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranej spółki

Kierunek Rachunkowość i podatki

PromotorProblematyka i przykładowe tematy prac

dr inż. Bartłomiej Jabłoński


Problematyka:  analiza techniczna oraz analiza fundamentalna, doradztwo finansowe oraz doradztwo inwestycyjne, finansowanie działalności przedsiębiorstw, rzeczowe oraz finansowe inwestycje przedsiębiorstw, inwestycje na rynku nieruchomości.

 

Wybrane tytuły prac w ostatnim roku akademickim:

 • Ocena efektywności wybranych narzędzi analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych
 • Wpływ doboru grupy porównawczej na wycenę PKO BP metodą mnożnikową za okres 2015 - 2019
 • Wykorzystanie analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym
 • Analiza płynności finansowej na przykładzie Lotos SA i PKN Orlen SA za okres 2016-2018
 • Analiza rozwoju spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z branży gier na przykładzie CD Projekt RED i 11 bit studios za okres 2016-2018
 • Porównanie CD Projekt S.A. oraz Artifex Mundi S.A. za pomocą analizy finansowej
 • Leasing jako forma finansowania środków transportowych w Polsce na podstawie danych Związku Polskiego Leasingu za okres 2016-2018
 • Analiza źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm z sektora odzieżowego oraz obuwniczego
 • Analiza źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranych największych polskich klubów piłkarskich
 • Analiza sposobów nabywania nieruchomości w obrocie krajowym na przykładzie gminy Rybnik, Wodzisław Śląski oraz Gliwice za okres 2016-2018
 • Fundusze europejskie oraz ich wpływ na realizację inwestycji samorządowych w opinii mieszkańców na przykładzie gminy Olsztyn za okres 2014-2020
 • Analiza działalności inwestycyjnej gminy Knurów za okres 2014-2018
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca