dr Rafał Buła

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 406
40-228 Katowice

Konsultacje/Office hours

__________________________________________________________________________________________________

W związku z zaleceniem Działu Planowania Dydaktyki:
UWAGA! Plany mogą ulegać zmianom, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji w systemie.
zaleca się regularne sprawdzanie terminów konsultacji.

Due to suggestion of the Teaching Schedule Planning:
NOTE! Plans can change, so we recommend that you check your system regularly for updates.
it is recommended to check office hours regularly.

__________________________________________________________________________________________________

2022

3.10

9.50 - 11.20

Odwołane (wyjazd służbowy)/Cancelled (business trip)

14.10

11.40 - 13.10

 

19.10

11.30 - 12.15

 

22.10

9.50 - 10.35

 

26.10

11.40 - 13.10

 

2.11

9.50 - 11.20

Dzień Rektorski/Rector's day

7.11

11.40 - 13.10

 

16.11

17.00 - 18.30

 

23.11

12.05 - 12.50

 

23.11

9.50 - 10.35

 

28.11

8.00 - 9.30

 

5.12

13.30 - 15.00

 

12.12

13.10 - 14.10

 

12.12

16.15 - 16.45

 

23.12

11.40 - 13.10

Dzień Rektorski/Rector's day

2023

11.01

9.50 - 11.20

Dzień Rektorski/Rector's day

16.01

8.50 - 9.35

 

20.01

11.40 - 12.25

 

23.01

11.40 - 13.10

 

31.01

11.40 - 13.10

 

Przykładowe obronione prace dyplomowe/Sample of defended theses

Analiza finansowa CD Projekt jako bańki spekulacyjnejFinancial analysis of CD Projekt as speculative bubble
Specyfika inwestycji w instrumenty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w skrzypceThe specificity of investments in musical instruments, with emphasis on investments in the violin
Ocena efektywności strategii inwestycyjnych opartych na metodach analizy technicznej na przykładzie wybranych spółek z indeksów WIG.GAMES i WIG-BankiEffectiveness assessment of investment strategies based on technical analysis (example of companies from the WIG.GAMES and WIG-Banki indices)
Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa metodą symulacyjną Monte CarloRisk assessment of enterprise's investment project using Monte Carlo simulation method
Istota kryzysów finansowych na podstawie recesji gospodarczej w latach 2007-2009The essence of the financial crises - example of the economic recession in 2007-2009
Wycena przedsiębiorstwa metodami porównawczymi i dochodowymi na przykładzie Grupy Kapitałowej Dino PolskaCompany valuation using comparative and income methods - example of Dino Polska Capital Group
-The impact of nominal and real interest rates on the rates of return of stock exchange indices and selected commodities
Porównanie efektywności inwestycji w złoto fizyczne z inwestycjami w akcje spółek wydobywających złoto w latach 1998-2020Comparison of the effectiveness of investments in physical gold with investments in gold mining companies shares in 1998-2020

Analiza finansowania organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Fundacji im. Stefana BatoregoAnalysis of non-governmental organizations financing in Poland based on the example of Stefan Batory Foundation
Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w gminie JaworznoAnalysis of the residential real estate market in Jaworzno
Analiza źródeł finansowania instytucji kultury na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuAnalysis of the sources of financing for cultural institutions on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze
Badanie skłonności do inwestowania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachInvestigation of the propensity to invest among students of the University of Economics in Katowice
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 2010-2020Foreign direct investments in Poland on the example of the Śląskie Voivodeship in 2010-2020
Fundusze unijne w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu KatowiceEU funds in financing local government units on the example of Katowice
Ocena wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej z wykorzystaniem analizy panelowejAssessment of the impact of macroeconomic variables on stock market indices in the Visegrad Group countries using panel analysis
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranych przykładachAssessment of the creditworthiness of enterprises on selected examples
Porównanie efektywności portfeli inwestycyjnych spółek WIG-Ukraine w okresie przed i po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 rokuComparison of the effectiveness of investment portfolios of WIG-Ukraine companies in the period before and after the beginning of the conflict in Ukraine in 2014
Rola pośrednika w obrocie nieruchomościamiThe role of real estate broker
Wpływ publikacji informacji o stanie zapasów ropy naftowej w raportach API oraz EIA na cenę instrumentów opartych o ropę WTI oraz BrentThe impact of the publication of information on the state of crude oil inventories in API and EIA reports on the price of instruments based on WTI and Brent crude oil
Wycena nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym – analiza komparatywnaReal estate appraisal using the income and comparative approach - comparative analysis
Efektywność portfeli spółek sektora finansowego konstruowanych w oparciu o zalecenia analizy portfelowej i analizy skupieńEffectiveness of portfolios of financial sector companies constructed on the basis of the recommendations of portfolio and cluster analysis
Wykorzystanie dźwigni finansowej w strukturze kapitałowej na przykładzie branży energetycznejThe use of leverage in the capital structure on the example of the energy industry
Analiza zysków osiąganych na rynku kapitałowym w odniesieniu do awersji do ryzyka inwestycyjnegoAnalysis of profits achieved on the capital market in relation to the aversion to investment risk
Inwestowanie na rynku dzieł sztuki w Polsce i na świecie jako przykład inwestycji alternatywnychInvesting in art on the Polish and world market as an example of alternative investments
Zmiana wartości kapitałów własnych w dobie pandemii koronawirusa na przykładzie LW Bogdanka SAChange in the equity value during the coronavirus pandemic - example of LW Bogdanka SA
-Banking sector during the global financial crisis: risk assessment failures and changing strategies
-Profitability analysis of diversified stock portfolio based on Price/Earnings ratio
-The essence of the Federal Reserve in the U.S. banking system
Harmonogram przesyłania rozdziałów prac magisterskich (rok II, sem. 3) i licencjackich (rok III, sem. 5)
Schedule for sending chapters of master's theses (year II, sem. 3) and bachelor's theses (year III, sem. 5)

2022

30.11

Przesłanie rozdziału I (teoriopoznawczego) lub III (empirycznego)
Chapter I (epistemological) or III (empirical)

Ocena tekstu przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the text by the supervisor, comments, discussion

2023

28.02

Przesłanie rozdziału II (metodycznego)
Chapter II (methodical)

Ocena tekstu przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the text by the supervisor, comments, discussion

Dodatkowe terminy seminariów/Additional seminar meetings

Seminarium licencjackie

2022

2.11

11.40 - 13.10

Dzień Rektorski/Rector's day

23.11

10.35 - 12.05

406B

12.12

11.40 - 13.10

406B

2023

9.01

11.40 - 12.25

406B

Terminy zaliczeń/Test dates

 • Financial investments

  5.12 - 9.50, gc01A 

  12.12 - 9.50, gc01B 

 • Methods of financial market analysis

  9.12 - 9.50 

 • Modele inwestycyjne

  25.01 - 13.30, gc05

  25.01 - 8.00, gc06

 • Fundamentals of economics

  23.01 - 15.20, gc01

  23.01 - 13.30, gc02

 • International investments

  16.01 - 11.40

Informacje dodatkowe/Miscellanea

International Weeks

 

Szegedi Tudományegyetem in Szeged
Szegedi Tudományegyetem in Szeged
Univerza v Mariboru in Maribor
Univerza v Mariboru in Maribor
Mendel University in Brno
Mendel University in Brno
Széchenyi István Egyetem in Győr
Széchenyi István Egyetem in Győr
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ў Пінску
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ў Пінску
Vysoká škola báňská v Ostravě
Vysoká škola báňská v Ostravě
Université de Bretagne Occidentale à Quimper
Université de Bretagne Occidentale à Quimper
Business and Technology University in Tbilisi
Business and Technology University in Tbilisi
Széchenyi István Egyetem in Győr
Széchenyi István Egyetem in Győr
Vysoká škola báňská v Ostravě
Vysoká škola báňská v Ostravě
 
 

Nobel Prize Colloquium

 

Kolokwium Noblowskie/Nobel Prize Colloquium
Kolokwium Noblowskie/Nobel Prize Colloquium

Research Seminar Days 5th Edition

 

RSD
Co-organizer of the seminar "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English"
Co-organizer of the lecture "A Practical Guide to Business Writing for Students"

European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises

Managing investments in turbulent times - panel discussion
Managing investments in turbulent times - panel discussion

6th Silesian Science Festival

Co inwestowanie ma wspólnego z podróżami w czasie, zmianami klimatu i muszlą ślimaka?

Nagrody i wyróżnienia/Awards

 

 

Projekty Narodowego Centrum Nauki/External research funding

 

 

Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnej

W świetle dotychczasowej ewolucji podejścia do kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego rozwinięcie metodyki szacowania wymiaru fraktalnego jawi się właściwie jako nieuchronna konieczność. Dogłębne poznanie natury procesów zachodzących na rynku finansowym wymaga znajomości ich charakterystyk ilościowych. Opis ów, mając na względzie koncepcje modelowania fraktalnego (nabierające niekiedy wręcz cech nowego paradygmatu w nauce finansów), nie może być kompletny bez określenia własności fraktalnych badanych procesów. Tym samym badania mające koncentrować się na zgłębianiu fraktalnej natury wielkości opisujących rozmaite instrumenty finansowe, są w istocie rzeczy niemożliwe do przeprowadzenia bez odpowiedniego zaplecza metodycznego. Opisywane działanie ma za zadanie pokonanie owej przeszkody. Jego celem naukowym jest określenie, czy zasadnicza idea przyświecająca konstrukcji metod szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych – metody segmentowo-wariacyjnej oraz metody podziału pola – umożliwia wprowadzenie korekt skutkujących otrzymywaniem oszacowań w znaczącym stopniu poprawniej oddających rzeczywisty wymiar fraktalny oraz cechujących się większą stabilnością.

Instytucja koordynująca:
Źródło finansowania:
Numer wniosku/umowy: 2020/04/X/HS4/00051
Okres realizacji:01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.  
Wartość projektu: 16 767 PLN

Specjalizacja naukowo-badawcza/Research specialization

 • Geometria fraktalna w analizie rynku finansowego
 • Ocena efektywności inwestycji finansowych i rzeczowych
 • Pomiar ryzyka inwestowania na rynku finansowym
 • Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
 • Fractal analysis of financial market
 • Financial & real investments efficiency evaluation
 • Financial risk measurement
 • Efficient Market Theory

Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych

Informacje dodatkowe/Additional information:

 

 CV.pdf
 ORCID 0000-0002-9890-7078
ResearchGate
 Google Scholar
Expertus
 Nauka Polska

Publikacje/Publications

 

 Publications.pdf