Przejdź do menu Przejdź do treści

drRafał Buła

Bogucicka 3a
Budynek: B; pok. 406
40-228Katowice

Link do zajęć on-line/Link to on-line classes and lectures:

meet.google.com/kvp-tzuw-zez


Konsultacje/Office hours


W związku z zaleceniem Działu Planowania Dydaktyki:
UWAGA! Plany mogą ulegać zmianom, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji w systemie.
zaleca się regularne sprawdzanie terminów konsultacji.

Due to suggestion of the Teaching Schedule Planning:
NOTE! Plans can change, so we recommend that you check your system regularly for updates.
it is recommended to check office hours regularly.


Jeśli nie wskazano inaczej, konsultacje odbywają się w 406B.

If not stated otherwise, office hours take place in room 406B.

 

2024
9.028.15 ‑ 9.45 
19.0210.45 ‑ 12.15225A
26.0212.00 ‑ 13.30 
6.038.15 - 9.45 
11.0313.00 - 14.30 
19.039.50 ‑ 11.20Wyjazd służbowy/Business trip
25.039.00 ‑ 9.45 
25.0313.10 ‑ 13.55 
6.0411.00 - 12.30On-line (Google Meet: meet.google.com/kvp-tzuw-zez)
9.0417.00 ‑ 18.30Wyjazd służbowy/Business trip
15.049.00 ‑ 9.45 
16.049.45 - 10.30 
23.0417.00 ‑ 18.30 
29.049.00 ‑ 9.45 
29.0413.10 ‑ 13.55 
7.0511.30 ‑ 13.00 
13.059.00 ‑ 9.45 
13.0511.45 - 12.30 
23.0513.45 ‑ 15.15Dzień Rektorski/Rector's Day 
27.059.00 ‑ 9.45 
27.0511.45 - 12.30 
6.069.50 ‑ 11.20 
12.069.50 ‑ 11.20On-line (Google Meet: meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

Tutoring Akademicki/Academic Tutoring

Program Tutoringu Akademickiego to cykl spotkań, w trakcie których student rozwija swoje umiejętności w zakresie redagowania tekstów naukowych, prezentacji wiedzy i prowadzenia dyskusji. Zadaniem tutora jest udzielenie pomocy w osiąganiu wyższego poziomu kompetencji oraz poszukiwaniu drogi indywidualnego rozwoju naukowego jak również zawodowego.The Academic Tutoring Program is a series of meetings during which students develop their skills in editing scientific texts, presenting knowledge and conducting discussions. The tutor's task is to provide assistance in achieving a higher level of competence and searching for ways of individual scientific and professional development.
Zapraszam do współpracy studentów zainteresowanych poniższymi problemami:If you are interested in the following topics, do not hesitate to join the tutoring program:
  
Więcej informacji o Programie znajdziesz tutaj:
Program Tutoringu Akademickiego
(link)
More details about the Program you can find here:
Academic Tutoring Program
(link)

Przykładowe obronione prace dyplomowe/Sample of defended theses

Bańki spekulacyjne na przykładzie akcji CD ProjektSpeculation bubbles on the example of CD Projekt
-Profitability analysis of diversified stock portfolio based on Price/Earnings ratio
Kryptowaluty jako przedmiot inwestycjiCryptocurrencies as an object of investment
Analiza porównawcza efektywności funduszy inwestycyjnych w okresie przed i w trakcie pandemii COVID-19Comparative analysis of the effectiveness of investment funds in the period before and during the COVID-19 pandemic
Ocena wiedzy i skłonności społeczeństwa w obszarze inwestycji alternatywnych na przykładzie złota, wina i dzieł sztukiAssessment of knowledge and inclination of society in the area of alternative investments on the example of gold, wine and works of art
-The impact of nominal and real interest rates on the rates of return of stock exchange indices and selected commodities
Ocena efektywności strategii inwestycyjnych opartych na metodach analizy technicznej na przykładzie wybranych spółek z indeksów WIG.GAMES i WIG-BankiEffectiveness assessment of investment strategies based on technical analysis (example of companies from the WIG.GAMES and WIG-Banki indices)
Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa metodą symulacyjną Monte CarloRisk assessment of enterprise's investment project using Monte Carlo simulation method
Wycena przedsiębiorstwa metodami porównawczymi i dochodowymi na przykładzie Grupy Kapitałowej Dino PolskaCompany valuation using comparative and income methods - example of Dino Polska Capital Group

-Banking sector during the global financial crisis: risk assessment failures and changing strategies
-The essence of the Federal Reserve in the U.S. banking system
Analiza finansowania organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Fundacji im. Stefana BatoregoAnalysis of non-governmental organizations financing in Poland based on the example of Stefan Batory Foundation
Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w gminie JaworznoAnalysis of the residential real estate market in Jaworzno
Analiza zysków osiąganych na rynku kapitałowym w odniesieniu do awersji do ryzyka inwestycyjnegoAnalysis of profits achieved on the capital market in relation to the aversion to investment risk
Analiza źródeł finansowania instytucji kultury na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w ZabrzuAnalysis of the sources of financing for cultural institutions on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze
Badanie skłonności do inwestowania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachInvestigation of the propensity to invest among students of the University of Economics in Katowice
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 2010-2020Foreign direct investments in Poland on the example of the Śląskie Voivodeship in 2010-2020
Efektywność portfeli spółek sektora finansowego konstruowanych w oparciu o zalecenia analizy portfelowej i analizy skupieńEffectiveness of portfolios of financial sector companies constructed on the basis of the recommendations of portfolio and cluster analysis
Fundusze unijne w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu KatowiceEU funds in financing local government units on the example of Katowice
Inwestowanie na rynku dzieł sztuki w Polsce i na świecie jako przykład inwestycji alternatywnychInvesting in art on the Polish and world market as an example of alternative investments
Inwestowanie w złoto przez inwestorów indywidualnych w latach 2019-2022Investing in gold by individual investors in 2019-2022
Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie przedsięwzięć miasta ChorzówInvestments of local government units on the example of projects of the Chorzów city
Istota kryzysów finansowych na podstawie recesji gospodarczej w latach 2007-2009The essence of the financial crises - example of the economic recession in 2007-2009
Ocena wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej z wykorzystaniem analizy panelowejAssessment of the impact of macroeconomic variables on stock market indices in the Visegrad Group countries using panel analysis
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranych przykładachAssessment of the creditworthiness of enterprises on selected examples
Porównanie efektywności inwestycji w złoto fizyczne z inwestycjami w akcje spółek wydobywających złoto w latach 1998-2020Comparison of the effectiveness of investments in physical gold with investments in gold mining companies shares in 1998-2020
Porównanie efektywności portfeli inwestycyjnych spółek WIG-Ukraine w okresie przed i po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 rokuComparison of the effectiveness of investment portfolios of WIG-Ukraine companies in the period before and after the beginning of the conflict in Ukraine in 2014
Rola pośrednika w obrocie nieruchomościamiThe role of real estate broker
Specyfika inwestycji w instrumenty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w skrzypceThe specificity of investments in musical instruments, with emphasis on investments in the violin
Wpływ publikacji informacji o stanie zapasów ropy naftowej w raportach API oraz EIA na cenę instrumentów opartych o ropę WTI oraz BrentThe impact of the publication of information on the state of crude oil inventories in API and EIA reports on the price of instruments based on WTI and Brent crude oil
Wycena nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym – analiza komparatywnaReal estate appraisal using the income and comparative approach - comparative analysis
Wykorzystanie dźwigni finansowej w strukturze kapitałowej na przykładzie branży energetycznejThe use of leverage in the capital structure on the example of the energy industry
Zarządzanie kadrami jako element zarządzania organizacją na przykładzie analizy wybranych wskaźników HR w firmie produkcyjnej w latach 2018-2022HR management as an element of organization management on the example of the analysis of selected HR indicators in a manufacturing company in 2018-2022
Zmiana wartości kapitałów własnych w dobie pandemii koronawirusa na przykładzie LW Bogdanka SAChange in the equity value during the coronavirus pandemic - example of LW Bogdanka SA
Ocena efektywności inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe na przykładzie Krakowa i WarszawyEvaluation of the effectiveness of investing in residential real estate on the examples of Cracow and Warsaw
Analiza finansowa CD Projekt jako bańki spekulacyjnejFinancial analysis of CD Projekt as speculative bubble
Harmonogram przygotowania prac licencjackich
Schedule for preparing and submitting bachelor's theses
30.06Przesłanie tematu oraz planu pracy wraz z uzasadnieniem
Topic and structure of the thesis with discussion
Ocena koncepcji pracy przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the thesis idea by the supervisor, comments, discussion
30.11Przesłanie rozdziału I (teoriopoznawczego) lub III (empirycznego)
Chapter I (epistemological) or III (empirical)
Ocena tekstu przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the text by the supervisor, comments, discussion
15.02Przesłanie rozdziału II (metodycznego)
Chapter II (methodical)
Ocena tekstu przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the text by the supervisor, comments, discussion
15.05Przesłanie kompletnej pracy do oceny
Complete thesis
Ocena pracy przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the thesis by the supervisor, comments, discussion
31.05Przesłanie pracy uwzględniającej uwagi promotora do oceny
Complete thesis taking into account supervisor's comments
Ocena pracy przez promotora, sformułowanie uwag końcowych, akceptacja pracy
Evaluation of the thesis by the supervisor, final comments, thesis acceptance
15.06Przesłanie ostatecznej, zaakceptowanej przez promotora wersji pracy
Final version of the thesis, accepted by the supervisor
Przesłanie dokumentacji do dziekanatu, obrona
Sending documentation to the Dean's Office, thesis defense and diploma examination
Harmonogram przygotowania prac licencjackich - II termin
Schedule for preparing and submitting bachelor's theses - resit
31.08Przesłanie tematu oraz planu pracy wraz z uzasadnieniem
Topic and structure of the thesis with discussion
1.03Przesłanie rozdziału I/III oraz II
Chapter I/III and Chapter II
1.09Przesłanie przygotowanej pracy do oceny
Complete thesis
10.09Przesłanie pracy uwzględniającej uwagi promotora do oceny
Complete thesis taking into account supervisor's comments
15.09Przesłanie ostatecznej, zaakceptowanej przez promotora wersji pracy
Final version of the thesis, accepted by the supervisor

Terminy seminariów/Seminar meetings

Studenci są obowiązani uczestniczyć w seminariach wskazanych w planie zajęć oraz poniższych:The students should attend seminar meetings according to their schedule and the following ones:

 

Bachelor's seminar
2024
25.0311.40 ‑ 13.10406B
15.0411.40 ‑ 13.10406B
29.0411.40 ‑ 13.10406B
14.0515.30 - 17.00406B
22.0510.00 - 10.45On-line (Google Meet: meet.google.com/kvp-tzuw-zez)
29.0517.00 - 18.30On-line (Google Meet: meet.google.com/kvp-tzuw-zez)
6.0617.00 ‑ 18.30406B

Terminy zaliczeń/Test dates

 • Excel & VBA for Quantitative Finance

  27.05 - 9:50

 • Capital Budgeting

  SI_gc01 - 23.04 - 9:50
  SI_gc02 - 23.04 - 8:00
  SI_gc01 - 3.06 - 13:30
  SI_gc02 - 3.06 - 9:50

 • Zarządzanie ryzykiem z Excelem

  16.04 - 11:40 - kolokwium
  4.06 - 13:30 - prezentacja projektu

 • International investments

  26.05 - 9:00, On-line (Google Meet: meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

Informacje dodatkowe/Miscellanea

Nagrody i wyróżnienia/Awards

 

 

Nobel Prize Colloquium

 

Society for Benefit-Cost Analysis 2023 Annual Conference

 

Research Seminar Days 5th Edition

 

European Congress of Small and Medium-Sized Enterprises

6th Silesian Science Festival

7th Silesian Science Festival

Implementation of COILs in Education on Economics of Climate Change

International Weeks

 

Projekty Narodowego Centrum Nauki/External research funding

 

 

Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnej

W świetle dotychczasowej ewolucji podejścia do kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego rozwinięcie metodyki szacowania wymiaru fraktalnego jawi się właściwie jako nieuchronna konieczność. Dogłębne poznanie natury procesów zachodzących na rynku finansowym wymaga znajomości ich charakterystyk ilościowych. Opis ów, mając na względzie koncepcje modelowania fraktalnego (nabierające niekiedy wręcz cech nowego paradygmatu w nauce finansów), nie może być kompletny bez określenia własności fraktalnych badanych procesów. Tym samym badania mające koncentrować się na zgłębianiu fraktalnej natury wielkości opisujących rozmaite instrumenty finansowe, są w istocie rzeczy niemożliwe do przeprowadzenia bez odpowiedniego zaplecza metodycznego. Opisywane działanie ma za zadanie pokonanie owej przeszkody. Jego celem naukowym jest określenie, czy zasadnicza idea przyświecająca konstrukcji metod szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych – metody segmentowo-wariacyjnej oraz metody podziału pola – umożliwia wprowadzenie korekt skutkujących otrzymywaniem oszacowań w znaczącym stopniu poprawniej oddających rzeczywisty wymiar fraktalny oraz cechujących się większą stabilnością.

Instytucja koordynująca:
Źródło finansowania:
Numer wniosku/umowy:2020/04/X/HS4/00051
Okres realizacji:01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.  
Wartość projektu:16 767 PLN

Specjalizacja naukowo-badawcza/Research specialization

 • Geometria fraktalna w analizie rynku finansowego
 • Ocena efektywności inwestycji finansowych i rzeczowych
 • Pomiar ryzyka inwestowania na rynku finansowym
 • Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
 • Dyskontowanie międzygeneracyjne
 • Fractal analysis of financial market
 • Financial & real investments efficiency evaluation
 • Financial risk measurement
 • Efficient Market Theory
 • Long-term discounting

Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych

Informacje dodatkowe/Additional information:

 

 CV.pdf
 ORCID 0000-0002-9890-7078
ResearchGate
 Google Scholar
Expertus
 Nauka Polska

Publikacje/Publications

 

 Publications

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3