dr Rafał Buła

dr Rafał Buła

Bogucicka 3a
Bud. B; pok. 406
40-228 Katowice

Zasady realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

The rules of conducting classes in the academic year 2021/2022

_______________________________________________________________________________________________

Seminaria oraz konsultacje będą odbywać się zdalnie przy pomocy platformy Google Classroom, indywidualnego konta studenta Google Apps (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz Google Meet.

Podczas seminariów/konsultacji proszę logować się na Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez

Informacje o logowaniu do indywidualnego konta Google Apps są dostępne na stronie faq.ci.ue.katowice.pl.
Pomoc techniczna - Centrum Informatyczne:
https://www.ue.katowice.pl/jednostki/centrum-informatyczne/kontakt.html

Seminars and office hours are held on-line using Google Classroom, individual Google Apps e-mail account (name.surname@edu.uekat.pl) and Google Meet.

During the seminar/office hours please log in using Google Meet link: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez

Information about logging in using Google Apps account is available on faq.ci.ue.katowice.pl.
Technical support is provided by IT Center:
https://www.ue.katowice.pl/en/organizational-units/it-center/contact.html

_______________________________________________________________________________________________

Konsultacje/Office hours

_______________________________________________________________________________________________

W związku z zaleceniem Działu Planowania Dydaktyki:
UWAGA! Plany mogą ulegać zmianom, dlatego zalecamy regularne sprawdzanie aktualizacji w systemie.
zaleca się regularne sprawdzanie terminów konsultacji.

Due to suggestion of the Teaching Schedule Planning:
NOTE! Plans can change, so we recommend that you check your system regularly for updates.
it is recommended to check office hours regularly.

_______________________________________________________________________________________________

2022

22.02

12.30 - 14.00

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

28.02

9.50 - 11.20

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

7.03

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

14.03

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

26.03

10.45 - 12.15

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

28.03

9.50 - 11.20

Staż zagraniczny/Foreign traineeship

4.04

13.15 - 14.45

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

11.04

8.20 - 9.50

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

23.04

12.00 - 13.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

25.04

8.00 - 8.45

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

26.04

8.45 - 9.30

International Week

8.05

11.40 - 13.10

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

9.05

13.30 - 15.00

Przeniesione na 12.05 / Rescheduled on 12 May

12.05

13.30 - 15.00

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

17.05

11.40 - 13.10

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

24.05

11.45 - 13.15

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

30.05

9.50 - 11.20

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

6.06

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

14.06

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

Przykładowe obronione prace dyplomowe/Sample of defended theses

 • Specyfika inwestycji w instrumenty muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w skrzypce
 • Ocena efektywności strategii inwestycyjnych opartych na metodach analizy technicznej na przykładzie wybranych spółek z indeksów WIG.GAMES i WIG-Banki
 • Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwa metodą symulacyjną Monte Carlo
 • Istota kryzysów finansowych na podstawie recesji gospodarczej w latach 2007-2009
 • Wycena przedsiębiorstwa metodami porównawczymi i dochodowymi na przykładzie Grupy Kapitałowej Dino Polska
 • Zmiana wartości kapitałów własnych w dobie pandemii koronawirusa na przykładzie LW Bogdanka SA
 • Analiza finansowa CD Projekt jako bańki spekulacyjnej
 • Porównanie efektywności inwestycji w złoto fizyczne z inwestycjami w akcje spółek wydobywających złoto w latach 1998-2020
 • The specificity of investments in musical instruments, with emphasis on investments in the violin
 • Effectiveness assessment of investment strategies based on technical analysis (example of companies from the WIG.GAMES and WIG-Banki indices)
 • Risk assessment of enterprise's investment project using Monte Carlo simulation method
 • The essence of the financial crises - example of the economic recession in 2007-2009
 • Company valuation using comparative and income methods - example of Dino Polska Capital Group
 • Change in the equity value during the coronavirus pandemic - example of LW Bogdanka SA
 • Financial analysis of CD Projekt as speculative bubble
 • Comparison of the effectiveness of investments in physical gold with investments in gold mining companies shares in 1998-2020

 • Analiza finansowania organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie Fundacji im. Stefana Batorego
 • Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w gminie Jaworzno
 • Analiza źródeł finansowania instytucji kultury na przykładzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
 • Badanie skłonności do inwestowania wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na przykładzie województwa śląskiego w latach 2010-2020
 • Fundusze unijne w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Katowice
 • Ocena wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej z wykorzystaniem analizy panelowej
 • Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw na wybranych przykładach
 • Porównanie efektywności portfeli inwestycyjnych spółek WIG-Ukraine w okresie przed i po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie w 2014 roku
 • Rola pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Wpływ publikacji informacji o stanie zapasów ropy naftowej w raportach API oraz EIA na cenę instrumentów opartych o ropę WTI oraz Brent
 • Wycena nieruchomości podejściem dochodowym i porównawczym – analiza komparatywna
 • Efektywność portfeli spółek sektora finansowego konstruowanych w oparciu o zalecenia analizy portfelowej i analizy skupień
 • Wykorzystanie dźwigni finansowej w strukturze kapitałowej na przykładzie branży energetycznej
 • Analiza zysków osiąganych na rynku kapitałowym w odniesieniu do awersji do ryzyka inwestycyjnego
 • Inwestowanie na rynku dzieł sztuki w Polsce i na świecie jako przykład inwestycji alternatywnych
 • Analysis of non-governmental organizations financing in Poland based on the example of Stefan Batory Foundation
 • Analysis of the residential real estate market in Jaworzno
   
 • Analysis of the sources of financing for cultural institutions on the example of the Coal Mining Museum in Zabrze
 • Investigation of the propensity to invest among students of the University of Economics in Katowice
 • Foreign direct investments in Poland on the example of the Śląskie Voivodeship in 2010-2020
 • EU funds in financing local government units on the example of Katowice
 • Assessment of the impact of macroeconomic variables on stock market indices in the Visegrad Group countries using panel analysis
 • Assessment of the creditworthiness of enterprises on selected examples
 • Comparison of the effectiveness of investment portfolios of WIG-Ukraine companies in the period before and after the beginning of the conflict in Ukraine in 2014
 • The role of real estate broker
 • The impact of the publication of information on the state of crude oil inventories in API and EIA reports on the price of instruments based on WTI and Brent crude oil
 • Real estate appraisal using the income and comparative approach - comparative analysis
 • Effectiveness of portfolios of financial sector companies constructed on the basis of the recommendations of portfolio and cluster analysis
 • The use of leverage in the capital structure on the example of the energy industry
 • Analysis of profits achieved on the capital market in relation to the aversion to investment risk
 • Investing in art on the Polish and world market as an example of alternative investments
Harmonogram przesyłania koncepcji prac magisterskich (rok I, sem. 2) i licencjackich (rok II, sem. 4)
Schedule for submitting the plan of master's theses (year I, sem. 2) and bachelor's theses (year II, sem. 4)

2022

15.06

Przesłanie tematu pracy oraz opisu poszczególnych rozdziałów do oceny
Topic of the thesis and description of particular chapters' content

Ocena tematu i koncepcji pracy przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Assessment of the thesis topic and general concept by the supervisor, comments, discussion

30.06

Przesłanie ostatecznego tematu i koncepcji pracy uwzględniających uwagi promotora
Final thesis topic and general concept taking into account supervisor's comments

Akceptacja tematu i koncepcji pracy przez promotora
Acceptance of the thesis topic and general concept by the supervisor

Harmonogram przesyłania prac magisterskich (rok II, sem. 4) i licencjackich (rok III, sem. 6)
Schedule for sending master's theses (year II, sem. 4) and bachelor's theses (year III, sem. 6)

2022

15.05

Przesłanie przygotowanej pracy do oceny
Complete thesis

Ocena pracy przez promotora, sformułowanie uwag, dyskusja
Evaluation of the thesis by the supervisor, comments, discussion

05.06

Przesłanie pracy uwzględniającej uwagi promotora do oceny
Complete thesis taking into account supervisor's comments

Ocena pracy przez promotora, sformułowanie uwag końcowych, akceptacja pracy
Evaluation of the thesis by the supervisor, final comments, thesis acceptance

20.06

Przesłanie ostatecznej, zaakceptowanej przez promotora wersji pracy
Final version of the thesis, accepted by the supervisor

Przesłanie dokumentacji do dziekanatu, obrona
Sending documentation to the Dean's Office, thesis defense and diploma examination

Dodatkowe terminy seminariów/Additional seminar meetings

 
Seminarium licencjackie

2022

21.03

13.30 - 15.00

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

13.06

9.40 - 10.25

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

 
Bachelor's seminar

2022

21.02

9.30 - 10.15

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

21.03

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

11.04

9.50 - 11.20

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

25.04

13.30 - 15.00

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

 
Master's seminar

2022

14.03

10.00 - 11.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

4.04

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

25.04

8.45 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

9.05

8.00 - 9.30

On-line (Google Meet: https://meet.google.com/kvp-tzuw-zez)

Terminy zaliczeń/Test dates

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

  9.06 - I termin (wymagany MS Excel)
  14.06 - II termin (wymagany MS Excel, @4/14, 8.00 - 9.40)

 • Portfolio management with Excel & VBA

  6.06 (MS Excel + VBA required)

 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach

  8.05 (wymagany MS Excel)

 • Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach - kurs e-learningowy

  21.05 (13.30, Google Classroom)

 • Zarządzanie ryzykiem w controllingu

  12.04 (wymagany MS Excel)
    7.06 (wymagany MS Excel)

 • Capital budgeting & investment analysis

  11.04 (MS Excel required)
    6.06 (MS Excel required)

 

Instrukcja dot. przebiegu testu zostanie udostępniona za pomocą Google Classroom.
Instructions regarding the test will be available on Google Classroom website.

Informacje dodatkowe/Miscellanea

International Weeks

 

Szegedi Tudományegyetem in Szeged
Szegedi Tudományegyetem in Szeged
Univerza v Mariboru in Maribor
Univerza v Mariboru in Maribor
Mendel University in Brno
Mendel University in Brno
Széchenyi István Egyetem in Győr
Széchenyi István Egyetem in Győr
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ў Пінску
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ў Пінску
Vysoká škola báňská v Ostravě
Vysoká škola báňská v Ostravě
Université de Bretagne Occidentale à Quimper
Université de Bretagne Occidentale à Quimper
 

Kolokwium Noblowskie/Nobel Prize Colloquium

 

Kolokwium Noblowskie/Nobel Prize Colloquium
Kolokwium Noblowskie/Nobel Prize Colloquium

Research Seminar Days 5th Edition

 

RSD
Co-organizer of the seminar "A Practical Guide to Academic Writing for Non-Native Speakers of English"
Co-organizer of the lecture "A Practical Guide to Business Writing for Students"

Nagrody i wyróżnienia/Awards

 

 

 

Projekty Narodowego Centrum Nauki/External research funding

 

 

Identyfikacja, implementacja i ewaluacja korekt w metodyce szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych opartej na metodzie wariacyjnej

W świetle dotychczasowej ewolucji podejścia do kwantyfikacji ryzyka inwestycyjnego rozwinięcie metodyki szacowania wymiaru fraktalnego jawi się właściwie jako nieuchronna konieczność. Dogłębne poznanie natury procesów zachodzących na rynku finansowym wymaga znajomości ich charakterystyk ilościowych. Opis ów, mając na względzie koncepcje modelowania fraktalnego (nabierające niekiedy wręcz cech nowego paradygmatu w nauce finansów), nie może być kompletny bez określenia własności fraktalnych badanych procesów. Tym samym badania mające koncentrować się na zgłębianiu fraktalnej natury wielkości opisujących rozmaite instrumenty finansowe, są w istocie rzeczy niemożliwe do przeprowadzenia bez odpowiedniego zaplecza metodycznego. Opisywane działanie ma za zadanie pokonanie owej przeszkody. Jego celem naukowym jest określenie, czy zasadnicza idea przyświecająca konstrukcji metod szacowania wymiaru fraktalnego finansowych szeregów czasowych – metody segmentowo-wariacyjnej oraz metody podziału pola – umożliwia wprowadzenie korekt skutkujących otrzymywaniem oszacowań w znaczącym stopniu poprawniej oddających rzeczywisty wymiar fraktalny oraz cechujących się większą stabilnością.

Instytucja koordynująca:
Źródło finansowania:
Numer wniosku/umowy: 2020/04/X/HS4/00051
Okres realizacji:01.10.2020 r. - 30.09.2021 r.  
Wartość projektu: 16 767 PLN

Specjalizacja naukowo-badawcza/Research specialization

 • Geometria fraktalna w analizie rynku finansowego
 • Ocena efektywności inwestycji finansowych i rzeczowych
 • Pomiar ryzyka inwestowania na rynku finansowym
 • Teoria efektywności informacyjnej rynku kapitałowego
 • Fractal analysis of financial market
 • Financial & real investments efficiency evaluation
 • Financial risk measurement
 • Efficient Market Theory

Implikacje teorii rynku fraktalnego dla oceny ryzyka inwestycji finansowych

Informacje dodatkowe/Additional information:

 

 CV.pdf
 ORCID 0000-0002-9890-7078
ResearchGate
 Google Scholar
Expertus
 Nauka Polska

Publikacje/Publications

 

 Publications.pdf