Przejdź do menu Przejdź do treści

Wydawnictwa i publikacje

 

Wydawnictwa zwarte       

Wybrane publikacje pracowników Katedry

Informację o wszystkich publikacjach można znaleźć w systemie Expertus http://bibliografia.bg.ue.katowice.pl/bib/

 

dr hab. Sławomir Czech

 • Sławomir Czech, Maciej Kassner (2021), Countermovement at a critical juncture. A neo-Polanyian interpretation of the rise of the illiberal right in Poland. Intersections. East European Journal of Society and Politics, vol. 7/2, s. 128-148. DOI: 10.17356/ieejsp.v7i2.733, SNIP 0,436.
 • Sławomir Czech, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (2020), Institutional approach to gender bias in old age security systems. Comparative analysis of Swedish and Polish pension reforms. Journal of Economic Issues, vol. 54/3, s. 755-71. DOI: 10.1080/00213624.2020.1787050, IF 0,577.
 • Sławomir Czech, Monika Krakowiak-Drzewiecka (2019), The rationale of Brexit and the theories of European integration. Oeconomia Copernicana, vol. 10/4, s. 589-602. DOI:  10.24136/oc.2019.028, IF 2,218.
 • Sławomir Czech (2019), The role of rhetoric in economics and economy. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, vol. 57, s. 191-203. DOI: 10.2478/slgr-2019-0012.
 • Anna Ząbkowicz, Sławomir Czech (2018), The Contemporary State and Interests: A Framework of Analysis. [W:] Institutionalist Perspectives on Development. A Multidisciplinary Approach. Red. S. Vliamos, M.S. Zouboulakis. Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 45-57. DOI 10.1007/978-3-319-98494-0.
 • Sławomir Czech (2018), Polityczny wymiar przyczyn i konsekwencji kryzysu strefy euro. [W:] Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje. Red. T. Kubin, M. Stolarczyk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 233-248.
 • Sławomir Czech, Anna Zachorowska-Mazurkiewicz (2018), Instytucje w społeczeństwie i gospodarce. [W:] Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne. Red. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech. Sosnowiec: Humanitas, s. 37-56.
 • Sławomir Czech (2016), Mancur Olson’s Collective Action Theory 50 Years Later. A View from Institutionalist Perspective. Journal of International Studies, vol. 9/3, s. 207-216. DOI: 10.14254/2071-8330.2016/9-3/9.
 • Sławomir Czech (2016), Choice Overload Paradox and Public Policy Design. The Case of Swedish Pension System. Equilibrium. Quarterly  Journal  of  Economics  and  Economic  Policy,  vol. 11/3, s. 559-584.  DOI: 10.12775/EQUIL.2016.025.
 • Sławomir Czech (2016), The Political Economy of Institutions: Power and Interests. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, vol. 70/4, s. 5-14.
 • Sławomir Czech (2015), The Political Economy of Staying Outside the Eurozone: Poland and Sweden Compared. Oeconomia Copernicana, vol. 6/3, 2015, s. 23-43, DOI: 10.12775/OeC.2015.019.
 • Sławomir Czech (2015), Institutions as enabling constraints. A note on social norms, social change and economic development. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, vol. 13/2, s. 309-319. DOI: 10.12775/EiP.2014.023.
 • Sławomir Czech (2015), Czy model szwedzki jeszcze istnieje? Ewolucja i specyfika szwedzkiej polityki gospodarczej. [W:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy. Red. E. Mączyńska. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 120-140.
 • Sławomir Czech  (2014), Czy model szwedzki był realną alternatywą dla polskiej transformacji? Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 352, s. 24-33. DOI: 10.15611/pn.2014.352.02.
 • Sławomir Czech (2013), System sprawowania władzy a wzrost i rozwój gospodarczy. [W:] Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 47-65.

dr Aleksandra Grabowska-Powaga

 • Aleksandra Grabowska- Powaga (2020): The influence of institutional architecture on social cohesion in the European Union - selected aspects , in: Proceedings of the 5th International Conferenceon European Integration 2020 / ed. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Petra Dolezelova, Tereza Powadova / VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of European Integration,: Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, pp. 210-215.
 • Aleksandra Grabowska-Powaga (2020):. The role of social capital in economic activities in Poland in the period of global crisis / Aleksandra Grabowska-Powaga, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: vol. 64, nr 7 ss. 37-45.
 • Agata Jakubowska, Aleksandra Grabowska-Powaga (2019):  Społeczeństwo obywatelskie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu - wybrane aspekty w: : Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) - perspektywa marketingu / red. nauk. Marek Drzazga, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ss. 99-107.
 • A. Grabowska-Powaga (2018): Social capital in European countries and its role in integration processes. Selected issues, in: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. ICEI 2018. May 17-18, 2018 Ostrava, Czech Republic / eds. Michaela Stanickova, Lukas Melecky, Eva Kovarova, Katerina Dvorokova, :Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava.
 • Aleksandra Grabowska-Powaga (2017): Modele kapitału społecznego na przykładzie organizacji - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, nr 114 ss. 145-154.
 • Agata Jakubowska, Aleksandra Grabowska-Powaga (2017): Przejawy zmian instytucjonalnych w Polsce po roku 1989. Wybrane aspekty, Marketing i Rynek, nr 4, ss. 122-132.
 • Aleksandra Grabowska-Powaga (2017): Rola państwa w kształtowaniu kapitału społecznego na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, w:  Kształtowanie relacji w biznesie i administracji - dobre praktyki / pod red. Katarzyny Włodarczyk i Patrycji Zwiech, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ss. 97-108.
 • Aleksandra Grabowska-Powaga (2017): Wpływ cyfryzacji na kształtowanie się relacji społecznych i kapitału społecznego,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 487 ss. 101-108
 • Aleksandra Grabowska-Powaga, Agata Jakubowska (2017): The cooperative as an example of collaboration of entities on a local scale, in:  Herausforderungen, Forschung und Perspektiven: 2016 : Europa in einer sich ändernden Welt = Challenges, Research and Perspectives: 2016: Europe in a Changing World / ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, Berlin : uni-edition, 2017, pp. 183-196.
 • Aleksandra Grabowska-Powaga, Agata Jakubowska (2017): Trust as a determinant of competitiveness of financial institutions (on the example of banks) , in: Herausforderungen, Forschung und Perspektiven: 2016 : Europa in einer sich ändernden Welt = Challenges, Research and Perspectives: 2016 : Europe in a Changing World / ed. Günter Hofbauer, Monika Klimontowicz, Berlin : uni-edition, pp. 48-59. 

dr Monika Krakowiak-Drzewiecka

 • Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka (2020) Znaczenie mieszkańców w polityce inwestycyjnej miast województwa śląskiego, Studia Regionalne i Lokalne 2020, nr 1 (79) s. 60-76 DOI:  10.7366/1509499517903
 • Sławomir Czech, Monika Krakowiak-Drzewiecka (2019), The rationale of Brexit and the theories of European integration. Oeconomia Copernicana, vol. 10/4, s. 589-602. DOI:  10.24136/oc.2019.028, IF 2,218.
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, Agnieszka Kristof (2018) Instrumenty i formy wspierania przedsiębiorczości lokalnej przez samorząd terytorialny na przykładzie miasta Dąbrowa Górnicza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, „Polityka ekonomiczna”, nr 527 s. 171-181, DOI: 10.15611/pn.2018.527.15
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, Agnieszka Kristof, Monika Kamińska (2018) Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta - założenia a rzeczywistość, Przegląd Prawa Publicznego, nr 6 (135) s. 70-95.
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka (2017) Badanie instytucji. Dylematy, metody, doświadczenia, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 20, no. 2 s. 31-43, DOI: 10.18778/1899-2226.20.2.03
 • Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka (2017), Partycypacja obywateli w polityce rozwoju śląskich miast, Studia Miejskie, T. 25 s. 121-131, DOI: 10.25167/sm2017.025.07
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka (2017) Przeobrażenia wspólnot lokalnych w dobie globalizacji. Wybrane aspekty ekonomiczne, Studia Ekonomiczne, Nr 334, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • s. 69-78.
 • Agnieszka Sobol, Monika Krakowiak-Drzewiecka, Rafał Dobosiewicz (2017), Wpływ partycypacji obywatelskiej na zrównoważony rozwój. Przykład miasta Zabrze, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Z. 104, Politechnika Śląska, s. 351-365
 • Aleksandra Grabowska-Powaga, Monika Krakowiak-Drzewiecka (2014), Interests of territorial self-governments in shaping local development on the example of tourism economy in Poland. Selected aspect, Managerial Economics, vol. 15, nr 1 s. 29-43, DOI
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka (2013), Uwarunkowania współpracy samorządów terytorialnych z podmiotami społecznymi i prywatnymi, Studia Ekonomiczne, Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba, 2013, Nr 156 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 199-208
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka (2012) Formation of local self-government in Poland. selected economic aspects, Actual Problems of Economics, Vol. 2, no. 10 s. 111-118.

 

 mgr Monika Kamińska

 • Monika Kamińska (2019), Gospodarka okrężna jako droga do zrównoważonego rozwoju, [w]:  Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 4, Ekonomia, gospodarka i państwo, red. J.  Nyćkowiak, W. Pryliński, Poznań: Młodzi Naukowcy, s. 35-40.
 • Monika Kamińska (2019), Planeta albo plastik - innowacje w handlu detalicznym jako odpowiedź na zmieniające się wartości klienta, [w]: Ekonomia, gospodarka i państwo, red. J.Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań: Młodzi Naukowcy, s. 46-52.
 • Monika Kamińska (2019), Zrównoważona konsumpcja i obniżanie śladu węglowego jako warunek trwałego rozwoju społeczeństwa, [w]: Nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 4, Ekonomia, gospodarka i państwo, red. J. Nyćkowiak, W. Pryliński, Poznań: Młodzi Naukowcy, s. 41-47. 
 • Monika Krakowiak-Drzewiecka, Agnieszka Kristof, Monika Kamińska (2018),  Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta - założenia a rzeczywistość, Przegląd Prawa Publicznego, nr 6 (135), s. 70-95. 
 • Monika Kamińska (2017), Gospodarka współdzielenia w Polsce - rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, nr 3, s. 165-177. 

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy