Kwestor

Kwestor podlega Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Do zadań Kwestor należy prowadzenie rachunkowości Uczelni, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Jednostki podległe Kwestor: