Charakterystyka kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

1. OPIS STUDIÓW

Na studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studenci:

 • poznają podstawy warsztatowe pracy w zawodzie dziennikarza, zgodne z założeniami etyki dziennikarskiej i społecznej odpowiedzialności zawodu,
 • uczą się, jak efektywnie budować komunikację w biznesie – zarówno zewnętrzną (firma-otoczenie), jak i wewnętrzną (firma – pracownicy),
 • dowiadują się jak budować wizerunek firmy w mediach (w tym w Internecie),
 • poznają zasady pracy nie tylko z tekstem, ale również z obszarami komunikacji multimedialnej (grafika, video)
 • zyskują wiedzę z zakresu dyscyplin takich jak marketing, zarządzanie, ekonomia, by świadomie wkraczać na rynek pracy i w świat biznesu.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są studiami praktycznymi, wyposażającymi absolwentów w kluczowe współcześnie umiejętności, takie jak:

 • redagowanie tekstów - zarówno te w formie tradycyjnej jak i elektronicznej,
 • redagowanie i prowadzenie stron i portali internetowych,
 • posługiwanie się narzędziami informatycznymi niezbędnymi w pracy redaktorów i specjalistów PR,
 • wykorzystywanie portali społecznościowych i innych nowoczesnych narzędzi informatycznych do komunikowania się w biznesie.

Wybierając studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, wybierasz:

 • innowacyjne połączenie nauk humanistycznych, społecznych i technologii informatycznych,
 • nacisk na doświadczenie praktyczne,
 • praktyki w radiu, telewizji, redakcjach portali internetowych i korporacyjnych a także firmach (w działach PR).

2. KORZYŚCI

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna wyróżniają się wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Uzyskana wiedza z zakresu public relations czy marketingu pozwala im na rozumienie i sprawne funkcjonowanie w środowisku biznesowym.

Różnorodność oferty edukacyjnej gwarantuje naszym absolwentom przygotowanie do pracy w szerokim obszarze mediów na stanowiskach takich jak:

 • Redaktora gazety firmowej
 • Redaktora i moderatora portalu społecznościowego
 • Redaktora portalu internetowego
 • Specjalisty ds. marketingu i promocji
 • Specjalisty ds. public relations
 • Specjalisty ds. komunikacji biznesowej (marketingowej)
 • Rzecznika prasowego

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, ćwiczeń opartych o metody design thinking, a także laboratoriów komputerowych.

Wykwalifikowana kadra to zarówno akademiccy specjaliści z zakresu kluczowych dla kierunku dyscyplin (dziennikarstwo, marketing, informatyka), jak również praktycy, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku medialnym.

Zróżnicowane formy pracy ze studentami nie ograniczają się jedynie do przekazywania wiedzy teoretycznej. Praca metodą case-study, laboratoria komputerowe, angażująca praca w zespołach studenckich czy warsztaty z zakresu różnorodnych form dziennikarstwa pozwalają na maksymalne upraktycznienie kierunku i koncentrację na wykształceniu konkretnych, praktycznych umiejętności, jak również umożliwiają rozwój własnych zainteresowań studentów.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalność I stopieńII Stopień
Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media+
Dziennikarstwo ekonomiczne i Public Relations+
Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach+
Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji++
Zarządzanie komunikacją organizacji+