Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłaty związane z podejmowaniem studiów

RodzajWysokość opłaty

Opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 PLN

Opłata wpisowa

0 PLN

Opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

22 PLN

Opłaty za studia stacjonarne w j. angielskim od roku akademickiego 2021/2022

Nazwa

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business (studia pierwszego stopnia)

1700 PLN

Finance and Accounting for Business (studia drugiego stopnia)

1300 PLN

E-commerce (studia drugiego stopnia) 

2400 PLN

European Master of Customer Relationship Marketing (MERCURI)
(studia drugiego stopnia)

1000 EUR

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) (studia drugiego stopnia)

1300 PLN

International Business (studia pierwszego stopnia)

2400 PLN

International Business (studia drugiego stopnia)

2400 PLN

Pamiętaj!

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Opłaty za studia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

 

za wydanie indeksu4 zł

za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:

 • dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
 • suplementu do dyplomu w języku obcym,

za wydanie duplikatu:

 • dyplomu ukończenia studiów,
 • suplementu do dyplomu;
20 zł
za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej  22 zł
za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą  26 zł

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 1. Faktury VAT za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia po dokonanej wpłacie.
 2. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia na podmiot studenta, który podpisał umowę o naukę/zobowiązanie z Uniwersytetem lub uczestnika studiów podyplomowych, z którym została za umowę o kształcenie na studiach podyplomowych.
 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/uczestnik studiów podyplomowych) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
 5. Wszystkie osoby (studenci/uczestnicy studiów podyplomowych), chcący otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Uniwersytetem umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika (poniżej znajduje się wzór umowy o finansowanie usług edukacyjnych).
  W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Uniwersytetem a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
  W takim przypadku firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 7. Uniwersytet nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Uniwersytet w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna. Wniosek o wystawienie faktury proforma należy ponawiać każdorazowo przed przypadającym terminem zapłaty. Wniosek (załącznik nr 3) można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169.

Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur za usługi edukacyjne udziela Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (tel. +48 32 257 76 53).