Opłaty

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka.

Opłaty związane z podejmowaniem studiów

RodzajWysokość opłaty

opłata rekrutacyjna

numer konta i termin płatności podane są na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym IRK

85 zł

opłata wpisowa

0 zł

opłata za wydanie legitymacji

numer konta i termin płatności zostaną podane po przyjęciu na indywidualnym koncie w Wirtualnej Uczelni

22 zł

Opłaty za studia stacjonarne w j. angielskim

Nazwa

Opłata za semestr nauki

Finance and Accounting for Business

1380 zł

Finance and Accounting for International Business

1260 zł

Quantitative Asset and Risk Management

1260 zł

International Business (studia pierwszego stopnia)

2350 zł

International Business (studia drugiego stopnia)

2400 zł

UWAGA: Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2019/2020, nie zostaną przyjęte i złożą podanie na studia niestacjonarne, będą zwolnione z ponownej opłaty rekrutacyjnej

Pamiętaj! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów

 • za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł
 • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł
 • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału. 

Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity DZ.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485), stosuje się następujące zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne:

 1. Faktury VAT za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia po dokonanej wpłacie.
 2. Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi edukacyjne Uniwersytet wystawia na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarł umowę o naukę.
 3. Dokonanie wpłaty za czesne przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika nie zmienia faktu, że usługobiorcą pozostaje pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostaje wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
 4. Zgodnie z art. 106b ust. 2 ustawy o VAT Uczelnia nie jest obowiązana do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku, w związku z czym faktury VAT są wystawiane na żądanie.
 5. Wszystkie osoby (studenci/słuchacze), chcący otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 1). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę/pracodawcę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki. W takim przypadku pracodawca powinien zawrzeć z Uniwersytetem umowę cywilnoprawną na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz oddelegowanego pracownika (poniżej znajduje się wzór umowy o finansowanie usług edukacyjnych).
  W przypadku, gdy zawarta zostanie umowa pomiędzy Uniwersytetem a firmą delegującą swojego pracownika na studia, faktura będzie wystawiana na firmę jako nabywcę usługi.
  W takim przypadku firmy/pracodawcy, chcąc otrzymać fakturę za opłacone usługi edukacyjne, mają obowiązek jako nabywcy poinformować o tym Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami, składając odpowiedni wniosek (załącznik nr 2). Wnioski można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169. Wnioski o wystawienie faktury należy ponawiać każdorazowo po dokonanej wpłacie.
 7. Uniwersytet nie wystawia faktur do zapłaty. Możliwe jest natomiast wystawienie faktury proforma. Faktury proforma wystawiane są wyłącznie firmom, na ich wyraźne życzenie. Firma/pracodawca powinna poinformować o tym Uniwersytet w terminie nie krótszym niż 14 dni do dnia upływu terminu płatności. W przypadku przekroczenia w/w terminu możliwe będzie jedynie wystawienie faktury po dokonaniu wpłaty. Do wystawienia faktury proforma na pracodawcę jako nabywcę usługi niezbędna jest podpisana umowa cywilnoprawna.
  Wniosek o wystawienie faktury proforma należy ponawiać każdorazowo przed przypadającym terminem zapłaty. Wniosek (załącznik nr 3) można przesyłać na adres e-mail: fakturystudia@ue.katowice.pl, listownie na adres Uniwersytetu z dopiskiem „Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami” lub składać osobiście w budynku N, pokój 169.

Szczegółowych informacji w sprawie wystawiania faktur za usługi edukacyjne udziela Dział Windykacji i Rozliczeń ze Studentami (tel. +48 32 257 76 59).