Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Finanse i Rachunkowość realizowany na studiach drugiego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z finansowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, działalnością instytucji finansowych, rynków finansowych oraz niefinansowych podmiotów gospodarczych na poziomie zaawansowanym.

Kształcenie na kierunku ma za zadanie wyposażenie studenta w zaawansowaną, w stosunku do pierwszego stopnia, wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych sfery realnej i finansowej, w celu nabycia wiedzy i wykształcenia umiejętności analizy oraz oceny kompleksowych zjawisk gospodarczych i finansowych, podejmowania złożonych decyzji gospodarczych i finansowych, oceny ich ryzyka, jak również możliwości zarządzania nim.

Program kierunku studiów umożliwia studentom zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości uwzględniając najnowsze tendencje rozwoju dyscypliny finanse w Polsce, jak i Europie. Konstrukcja programu studiów pozwala na zaznajomienie studentów z finansowymi oraz rachunkowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowe i realnej zarówno absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość, jak i innych kierunków.

Program studiów drugiego stopnia koncentruje się wokół współczesnych problemów finansów, głównie korporacyjnych, strategii podatkowych, międzynarodowej sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, polityki pieniężnej, prawa finansowego, decyzji i modeli inwestycyjnych.

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają na wykorzystywanie ich przez absolwenta w pracy zawodowej.

W ofercie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

2. KORZYŚCI

W trakcie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość studenci zdobywają wiedzę teoretyczną, jak i nabywają umiejętności oraz kompetencje praktyczne cenione przez pracodawców.

Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

  • Pracownicy działów finansowych i księgowych
  • Kadry w instytucjach finansowych, jak również wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego – m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych
  • Pracownicy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej
  • Analitycy i doradcy finansowi
  • Zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne.

Wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku, poparte osiągnięciami w pracy naukowej oraz często dodatkowo – doświadczeniem praktycznym – zapewniają wysoką jakość kształcenia.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności
Analityk finansowy
Controlling
Doradca inwestycyjny
Doradca restrukturyzacyjny
Finance & Accounting for International Business – studia po angielsku
Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach
Menedżer bankowy
Menedżer finansowy
Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość
Rachunkowość – ścieżka ACCA
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Quantitative Asset and Risk Management – studia po angielsku

5. DODATKOWE INFORMACJE

  • Specjalność „Rachunkowość – ścieżka ACCA” to akredytowany przez ACCA program studiów. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.
  • Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają szansę na zdobycie, w ramach studiów na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, certyfikatu CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) – jednej z największych organizacji zrzeszającej specjalistów z dziedziny zarządzania finansami.
  • Ścieżka specjalności Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) została zakwalifikowana do uczestnictwa w University Program Recognition w ramach działalności Chartered Financial Analyst Institute. CFA Institute to prestiżowa i międzynarodowa organizacja zawodowa, której głównym celem jest ustanawianie najwyższych standardów w zakresie etyki, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w dziedzinie finansów.