Finanse i rachunkowość - studia II stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Finanse i rachunkowość realizowany na studiach drugiego stopnia ma na celu zaznajomienie studentów z pogłębioną wiedzą z zakresu współczesnych finansów (także cyfrowych) i rachunkowości, uwzględniającą szczególnie: finansowe mechanizmy funkcjonowania i tendencje rozwojowe gospodarki rynkowej, również w skali międzynarodowej oraz uwarunkowania i złożone problemy działalności rynków finansowych, instytucji finansowych oraz niefinansowych podmiotów gospodarczych.

Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie

Program Kierunku, realizowany na 13 specjalnościach, w tym na dwóch specjalnościach prowadzonych całkowicie w języku angielskim, pozwala na zaznajomienie studentów, w pogłębionym stopniu, z finansowymi oraz rachunkowymi aspektami funkcjonowania instytucji sfery finansowej i realnej. Program koncentruje się głównie na współczesnych finansach korporacyjnych, strategiach podatkowych, zaawansowanej rachunkowości zarządczej, decyzjach i modelach inwestycyjnych, polityce pieniężnej oraz prawie finansowym. Oferuje studentom pogłębioną wiedzę na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz uwarunkowań profesjonalnego wykonywania zawodu w obszarze finansów i rachunkowości. Konstrukcja programu pozwala także pogłębić posiadaną przez studentów wiedzę o metodach stosowanych w finansach i rachunkowości, którymi są w szczególności: metody matematyczne i statystyczne, a także metody analizy i przetwarzania danych finansowych, wspomagane przez nowoczesne narzędzia informatyczne (technologie cyfrowe).

Studia na Kierunku pozwalają wykształcić u studentów ważne jakościowo umiejętności: krytycznej analizy i syntezy kompleksowych zjawisk oraz procesów gospodarczych i finansowych; rozwiązywania nietypowych, złożonych problemów; podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, łącznie z oceną ich ryzyka i instrumentami zarządzania ryzykiem; komunikowania się z szerokim kręgiem odbiorców, także w języku obcym na poziomie B2+, na tematy specjalistyczne z zakresu finansów i rachunkowości, posługując się specjalistyczną terminologią. Ponadto, Kierunek pozwala rozwijać umiejętności: planowania, organizowania i kierowania pracami zespołu; współpracy w grupie, samodzielnego planowania własnego rozwoju i ukierunkowywania innych w tym zakresie; formułowania i weryfikowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi z zakresu finansów i rachunkowości.

Kierunek pozwala studentom uzyskać istotne dla praktyki kompetencje społeczne, do których można zaliczyć: gotowość do krytycznej oceny wiedzy własnej i odbieranej; uznawanie roli wiedzy, także wiedzy ekspertów zewnętrznych, w rozwiązywaniu interdyscyplinarnych problemów w obszarze finansów i rachunkowości; gotowość do wypełniania zobowiązań społecznych i działania na rzecz interesu publicznego w ramach posiadanej wiedzy finansowej; gotowość odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. 

2. KORZYŚCI

Wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają na wykorzystywanie ich przez absolwenta w przyszłej pracy zawodowej. W ofercie studiów drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość znajdują się specjalności cenione przez pracodawców, odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy. Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość znajdują zatrudnienie m.in. jako:

 • kadry działów finansowych i księgowych,
 • kadry w instytucjach finansowych, jak również instytucjach wspomagających funkcjonowanie systemu finansowego, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, biurach podatkowych i rachunkowych, izbach i urzędach skarbowych, nadzorze finansowym,
 • kadry w jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • analitycy, doradcy finansowi, pośrednicy finansowi,
 • zarządzający portfelem inwestycyjnym w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej lub samorządzie lokalnym. 

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Metody prowadzenia zajęć są różnorodne – od wykładu tradycyjnego – przez powszechne wykorzystanie wykładów z użyciem technik multimedialnych i wykładów interaktywnych – po m.in. burze mózgów, opracowanie projektów, analizę studium przypadku, laboratoria informatyczne, dyskusje, debaty.

Wysokie kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na Kierunku, poparte osiągnięciami w pracy naukowej oraz często dodatkowo doświadczeniem praktycznym, zapewniają wysoką jakość kształcenia. W procesie kształcenia obecni są także gościnnie ̶ zewnętrzni eksperci (praktycy) oraz wykładowcy zagraniczni. 

4. SPECJALNOŚCI

Specjalności
Analityk finansowy
Controlling
Finanse i technologie cyfrowe
Nowoczesne zarządzanie bankiem - w planach
Rachunkowość – ścieżka ACCA - studia stacjonarne
Rachunkowość i podatki
Rachunkowość i rewizja finansowa
Finance and Accounting for International Business - studia stacjonarne
Quantitative Asset and Risk Management - studia stacjonarne, w j. angielskim)

5. DODATKOWE INFORMACJE

GŁÓWNE ATUTY KIERUNKU:

 • W znacznym stopniu upraktycznione i umiędzynarodowione oraz zróżnicowane specjalności (obecni w procesie dydaktycznym: eksperci ̶ praktycy, wykładowcy zagraniczni, aż 13 specjalności: Analityk finansowy, Controlling, Doradca inwestycyjny - dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych, Finance & Accounting for International Business - dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych, Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach, Menedżer bankowy, Menedżer finansowy, Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość, Rachunkowość - ścieżka ACCA - dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych, Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa, Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) - dostępna wyłącznie w ofercie studiów stacjonarnych, Finanse i technologie cyfrowe – najnowsza specjalność, wprowadzona do oferty kierunku w roku akad. 2020/21).
 • Dwie specjalności: Finance and Accounting for International Business oraz Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) - prowadzone są w całości w języku angielskim. Wartość dodana specjalności prowadzonych w języku angielskim - doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 • Specjalności: Rachunkowość – ścieżka ACCA oraz Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) z międzynarodowymi akredytacjami:

  • Specjalność „Rachunkowość − ścieżka ACCA” posiada akredytowany przez ACCA program studiów. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants), to jedna z najbardziej docenianych przez pracodawców i najlepiej rozpoznawalnych biznesowych kwalifikacji zawodowych dla ekspertów z zakresu rachunkowości, finansów i zarządzania na świecie. ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu: nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.
  • Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają szansę na zdobycie w ramach studiów, na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, certyfikatu CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) ̶ jednej z największych organizacji zrzeszających specjalistów z dziedziny zarządzania finansami.
  • Specjalność ARIMA posiada program realizowany w ramach konsorcjum uczelni europejskich przez University of Bologna, University of Applied Sciences BFI Vienna, Alexandru Ioan University of Iași oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Specjalność posiadająca międzynarodowe akredytacje – CFA oraz PRMIA (w przypadku tej drugiej – jako jedyna uczelnia w Polsce). Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu.

 • Partnerem kierunku jest UBS, jedna z wiodących instytucji finansowych na świecie.
 • Profesjonalnie przygotowane programy kształcenia w zakresie finansów i rachunkowości, ułatwiające studentom uzyskanie prestiżowych dyplomów, licencji, certyfikatów, kwalifikacji i uprawnień w obszarze finansów i rachunkowości.
 • Możliwość odbywania staży i praktyk w przedsiębiorstwach niefinansowych i instytucjach sektora finansowego.
 • Prężnie działające, odnoszące sukcesy koła naukowe, aktywizujące działalność naukową studentów.