Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera)

Studia 7-semestralne

1. OPIS STUDIÓW

Człowiekowi od zarania dziejów towarzyszy silna potrzeba przemieszczania się. Wraz z rozwojem technologii potrzeba ta staje się jeszcze bardziej widoczna. Obecnie, żadne przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnego systemu przemieszczania produktów, wiedzy i informacji. Koszty związane z przemieszczeniem są dla każdego przedsiębiorstwa bardzo dotkliwe, a sposób ich minimalizacji determinuje jego konkurencyjność na rynku. Logistyka jest więc odpowiedzią na pytanie „ być albo nie być” dla przedsiębiorstwa.

Kierunek Logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach wyróżnia praktyczne podejście do problemów funkcjonujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studia  pozwalają kandydatom na zaznajomienie się z trendami występującymi na rynku, dają bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej - począwszy od organizacji transportów na skalą międzynarodową, poprzez optymalizację działań w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach (nie tylko logistycznych!), a na zarządzaniu ośrodkami miejskimi skończywszy. Każde zajęcia przybliżają studenta do problemów współczesnego, bardzo dynamicznego rynku oraz jasno definiują wymagania stawiane absolwentom logistyki na rynku pracy.

Studenci kończąc kierunek potrafią przeprowadzić analizę oraz diagnozę procesów logistycznych, rozpoznać błędy i problemy w nich występujące oraz zastosować nowoczesne i innowacyjne działania naprawcze. Znają uwarunkowania techniczne związane z przepływem produktów różnymi gałęziami transportu, potrafią również wykorzystać programy komputerowe służące do planowania, organizacji i realizacji działań logistycznych. Dysponują praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz marketingowymi – potrafią organizować pracę interdyscyplinarnych zespołów oraz wiedzą jak komunikować się z klientem.

Wybierając kierunek studiów pamiętaj: „logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”!

2. KORZYŚCI

Absolwent będzie przygotowany do pracy między innymi w:

 • krajowych jak i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:

 • branża kurierska,
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • gospodarka magazynowa,
 • kluby sportowe,
 • imprezy masowe,
 • i setki innych.

Atutem absolwentów jest znajomość specyficznej problematyki procesów transportowych oraz umiejętność rozpatrywania zagadnień ekonomicznych w realnych warunkach funkcjonowania rynku TSL.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze interaktywnym - sucha wiedza teoretyczna ograniczona jest do minimum, główną rolę odgrywają dyskusje oraz analiza prawdziwych sytuacji biznesowych. Studenci mają również możliwość udziału w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach z branży TSL  na terenie całego województwa, a w niektórych przypadkach również kraju.

Pracownicy Katedry Transportu utrzymują kontakt z praktyką gospodarczą oraz administracją publiczną zarządzającą wybranymi elementami systemu transportowego. W powiązaniu z prowadzonymi badaniami naukowymi pozwala to na łącznie badań i uczestniczenie w rozwiązaniach praktycznych.

Dla pracowników Katedry kluczowa jest dydaktyka, reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie zgłaszane z otoczenia, zachowanie równowagi pomiędzy wiedzą z danej dyscypliny, a wiedzą praktyczną, przykładami oraz umiejętnościami.

4. SPECJALNOŚCI

W ramach kierunku przewidziano do wyboru następujące specjalności:

Specjalności  I stopień
Telematyka transportu i logistyki+
Transport w systemach logistycznych+

5. DODATKOWE INFO

 • Logistyka zajmuje 1. miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2020.
 • Uczestnictwo w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu – współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz akademickim, wyjazdy studyjne, projekty, konferencje naukowe.
 • Nawiązanie kontaktu z biznesem poprzez udział w programie Top Young 100 bazującym na współpracy studentów kierunków logistycznych z różnych ośrodków naukowymi z uznanymi przedstawicielami firm związanych z logistyką i nie tylko (tak zwanymi mentorami).
 • Pierwsze kontakty z rynkiem pracy i przedstawicielami branży TSL (wykłady otwarte, seminaria, wizyty studyjne w przedsiębiorstwach) zapewnione dzięki ścisłej współpracy pracowników Katedry Transportu z rynkiem pracy czy organizacjami takimi jak Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) czy Klub Absolwentów Logistyki i Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (KALiT).

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice