Logistyka - studia inżynierskie

Studia 7-semestralne
laptopo z włączoną mapą świata, i postać trzymająca plik dokumentów, obok napis "Logistyka"

Kierunek Logistyka wyróżnia praktyczne podejście do problemów funkcjonujących we współczesnych przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej. Studia na kierunku logistyka pozwalają studentom na zaznajomienie się z głównymi trendami występującymi na rynku, dając bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej. Każde zajęcia przybliżają studenta do problemów współczesnego, bardzo dynamicznego rynku oraz jasno definiują wymagania stawiane absolwentom logistyki na rynku pracy.

Wybierając kierunek studiów pamiętaj: „logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”!

Dlaczego warto?

Człowiekowi od zarania dziejów towarzyszy silna potrzeba przemieszczania się. Wraz z rozwojem technologii potrzeba przemieszczania staje się jeszcze bardziej widoczna. Obecnie, żadne przedsiębiorstwo nie może obyć się bez sprawnego systemu przemieszczania produktów, wiedzy i informacji. Koszty związane z przemieszczeniem są dla każdego przedsiębiorstwa znaczącym obciążeniem, a sposób ich minimalizacji determinuje konkurencyjność na rynku. Logistyka, jako dziedzina wiedzy o przemieszczaniu produktów i informacji, jest odpowiedzią na pytanie „być albo nie być” dla praktycznie każdego współczesnego przedsiębiorstwa.

Kompetencje po studiach

Studenci potrafią przeprowadzić analizę oraz diagnozę procesów logistycznych, rozpoznać problemy w nich występujące oraz zastosować innowacyjne działania naprawcze. Absolwenci znają uwarunkowania techniczne związane z przepływem produktów różnymi gałęziami transportu, potrafią wykorzystać programy komputerowe służące do planowania, organizacji i realizacji działań logistycznych. Absolwenci dysponują praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz marketingowymi – potrafią organizować pracę interdyscyplinarnych zespołów oraz wiedzą jak komunikować się z klientem.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów możesz pracować w:

 • krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Przykładowe obszary pracy zawodowej:

 • branża kurierska,
 • firmy transportowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, 
 • gospodarka magazynowa, 
 • podmioty handlu zagranicznego,
 • oraz setki innych związanych z przemieszczaniem ładunków i informacji.

Program studiów

Zajęcia na kierunku logistyka prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń o charakterze interaktywnym, gdzie wiedza teoretyczna jest ograniczona do minimum, a główną rolę odgrywają dyskusje oraz analiza prawdziwych biznesowych studiów przypadku. Studenci mają również możliwość udziału w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach z branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Przykładowe przedmioty:

 • zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw,
 • projektowanie systemów informatycznych,
 • planowanie systemów transportowych.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Telematyka transportu i logistyki
Transport w systemach logistycznych

Wykładowcy

Nasi Wykładowcy utrzymują bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami gospodarczymi oraz administracją publiczną zarządzającą wybranymi elementami systemu transportowego. Wiedza i praktyczne doświadczenia  pozwalają powiązać w całość rozwiązania umożliwiające efektywniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego w praktyce.

Dla naszej kadry kluczowa jest dydaktyka, reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie zgłaszane z otoczenia, zachowanie równowagi pomiędzy wiedzą z danej dyscypliny a praktyką.

 • dr Grzegorz Krawczyk, cytat
 • dr hab. Inż. Grzegorz Dydkowski, prof. UE, cytat

Współpraca

Kierunek Logistyka współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Menedżerów Logistyki i Zakupów (np. możliwość udziału w programie dla stu najlepszych studentów logistyków Top Young 100) oraz licznymi przedsiębiorstwami z branży TSL. Student może również brać udział w pracach Studenckiego Koła Naukowego Transportu oraz Naukowego Koła Transportu „Dialog”. W ramach współpracy z Klubem Absolwentów Logistyki i Transportu organizowany jest program mentoringowy dla studentów oraz debaty eksperckie.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Logistyki mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Niemiec, Austrii oraz Francji. Możliwe są również wyjazdy do bardziej egzotycznych lokalizacji, takich jak Chiny czy Japonia.

Opinie

 • Hubert Świerczek, student, cytat
 • Absolwentka Krystyna Bytom - opinia
 • Marcin Jaros absolwent. cytat

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu Logistyki,
 2. wybrać pokrewny kierunek, np. Logistyka w biznesie
 3. wybrać kierunek uzupełniający, np. International Business, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, E-commerce

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

      2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
           wyników z aneksu do matury, również ten aneks

      3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

      4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

      5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
          prowadzony jest w języku angielskim.

      6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
           kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

110 - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek Logistyka na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

125 - na studiach stacjonarnych
100 - na studiach niestacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice