Przejdź do menu Przejdź do treści

Obrony w trybie stacjonarnym - procedury

Egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej

 1. Promotor przesyła drogą elektroniczną z domeny @uekat.pl za pomocą formularza komplet dokumentów:

  • pracę dyplomową (wersja elektroniczna w formacie doc, docx lub pdf, wielkość pliku z pracą nie powinna przekraczać 10 MB),
  • raport z badania antyplagiatowego (wersja elektroniczna w formacie pdf, podpis do uzupełnienia podczas obrony),
  • recenzję na kierunku innym niż IB (wersja elektroniczna w formacie doc, docx lub pdf, podpis do uzupełnienia podczas obrony), recenzja na kierunku IB uzupełniana jest bezpośrednio w formularzu.

 1. Recenzent* przesyła recenzję nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego (wersja elektroniczna w formacie doc, docx lub pdf, podpis do uzupełnienia podczas obrony) drogą elektroniczną z domeny @uekat.pl za pomocą formularza. Recenzent na kierunku IB uzupełnia formularz recenzji bezpośrednio w formularzu.

 1. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów przesłanych przez promotora zawiera błędy formalne, konieczne będzie ponowne przesłanie kompletu dokumentów, o których mowa w punkcie 1 (prawidłowy wzór strony tytułowej pracy dyplomowej).

 2. Po 3 dniach od przesłania kompletu dokumentów promotor po konsultacji z recenzentem ustala za pomocą poczty elektronicznej z pracownikiem dziekanatu A. Gałęziowską agata.galeziowska@ue.katowice.pl termin egzaminu dyplomowego (w mailu należy podać nazwisko recenzenta oraz nazwiska studentów, którzy będą przystępowali do obrony w danym terminie). Egzamin dyplomowy może odbyć się po upływie co najmniej 14 dni od daty przesłania do dziekanatu pracy dyplomowej ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

 3. Pracownik dziekanatu (A. Gałęziowska) potwierdza drogą elektroniczną termin egzaminu dyplomowego oraz nr sali w ciągu 48 godzin od otrzymania maila od promotora.

 4. Promotor niezwłocznie przekazuje studentowi oraz recenzentowi informację o potwierdzonym terminie egzaminu dyplomowego oraz nr sali.

 5. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej przed Komisją powołaną przez dziekana. Przewodniczący Komisji może dokonać weryfikacji tożsamości studentów. 

 6. Podczas egzaminu dyplomowego student otrzymuje trzy pytania dotyczące pracy dyplomowej.

 7. Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący Komisji przedkłada do podpisu: promotorowi - raport z JSA, oświadczenie oraz recenzję, a recenzentowi - recenzję.

 8. Po odbytym egzaminie dyplomowym Przewodniczący Komisji przedkłada członkom Komisji protokół egzaminu dyplomowego do podpisu. 

 9. Po przeprowadzonym egzaminie dyplomowym student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów.

 

* W celu zapewnienia bezstronności w ocenie pracy dyplomowej osoby promotora i recenzenta prac dyplomowych nie mogą pozostawać w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa. Jeżeli na studiach drugiego stopnia promotorem pracy dyplomowej jest osoba ze stopniem naukowym doktora, recenzentem pracy musi być osoba przynajmniej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy w formie stacjonarnej

 1. Student przesyła drogą elektroniczną (z konta w domenie @edu.uekat.pl) do promotora:

 2. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów przesłanych do promotora zawiera błędy formalne, konieczne będzie ich poprawienie.

 3. Praca zostaje przez promotora zweryfikowana w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

 4. Po przesłaniu pracy do promotora student składa w dziekanacie u opiekuna kierunku w ciągu 4 dni (w oryginale w formie papierowej):

 5. Student otrzymuje informację o terminie obrony i nr sali od promotora.

 6. Egzamin dyplomowy odbywa się w formie ustnej przed Komisją powołaną przez dziekana. Przewodniczący Komisji może dokonać weryfikacji tożsamości studentów (na podstawie legitymacji studenckiej, a w przypadku jej braku na podstawie dowodu osobistego lub paszportu). 

 7. Podczas egzaminu dyplomowego student otrzymuje trzy pytania dotyczące pracy dyplomowej.

 8. Po przeprowadzonym egzaminie dyplomowym student otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu studiów.

 9. W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy.
  Po 30 dniach od obrony absolwent umawia się po odbiór dyplomu telefonicznie lub mailowo w dziale obsługi obron i absolwentów.
  Absolwent może złożyć wniosek o odpis dyplomu wraz z suplementem w języku obcym w wydany bezpłatnie zamiast jednego egzemplarz odpisu i suplementu w języku polskim. Ostatecznym terminem na złożenie wniosku jest dzień obrony. Złożenie wniosku po dniu obrony skutkuje koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 40 zł (20 zł dyplom, 20 zł suplement, opłata wnoszona na indywidualne konto studenta-absolwenta). Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w dziale obsługi obron i absolwentów.


1 Np. kowalski.jan.1s.msg (stopień i forma kształcenia to odpowiednio dla studiów stacjonarnych 1s, 2s oraz dla studiów niestacjonarnych 1n, 2n, skrót kierunku należy zastosować taki sam jak podany w Wirtualnej Uczelni.

2 W oświadczeniu należy uzupełnić wszystkie dane, podpis nie jest wymagany. Podpisany oryginał dokumentu należy złożyć w dziekanacie.

3 Potwierdzenie z Biblioteki UE: pieczątka na oryginale karty obiegowej lub mail potwierdzający brak zaległości z adresu bgwyp@ciniba.edu.pl (potwierdzenie mailowe z Biblioteki UE należy wydrukować na drugiej stronie oryginału karty obiegowej).

UWAGA! Procedura oraz formularze dotyczą obron realizowanych w Katowicach, Filia w Rybniku posiada swoje formularze.

Studentowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje:

 • stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc), po przedłożeniu ważnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • możliwość rozliczenia dodatkowych kosztów związanych z posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (na podstawie dodatkowego wniosku do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wniosek udostępnia oraz służy pomocą przy wypełnieniu Biuro Współpracy Międzynarodowej).  

Studentowi, który otrzymuje stypendium socjalne w UEKat w momencie składania wniosku o wyjazd, będzie przysługiwało stypendium z programu Erasmus+ w zwiększonej wysokości (tj. dodatkowo 250 EUR/miesiąc).  

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością).  

Więcej informacji dot. dofinansowania: Biuro Współpracy Międzynarodowej - dofinansowanie.

Do góry

Dołącz do nas

Nasi partnerzy