Nagrody Ministra 2022 dla naszych pracowników

Podczas Gali z okazji Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego, ogłoszono laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W gronie wyróżnionych znaleźli się pracownicy naszego Uniwersytetu.

Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest 19 lutego na pamiątkę urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu dla jego wybitnych zasług na polu astronomii. Ustanowienie święta państwowego – jak podano w uzasadnieniu ustawy z 9 stycznia 2020 r. – jest "wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa". Więcej informacji

W Dniu Nauki Polskiej organizowana jest specjalna Gala, podczas której ogłoszona została lista laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. Wyróżnienia przyznane zostały w pięciu kategoriach: za całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej. Dodatkowo przedstawiono laureatów Nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową. Więcej informacji

Miło nam poinformować, że nagrody Ministra otrzymali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, kierownik Katedry Teorii Zarządzania naszego Uniwersytetu,
 • zespół naukowców w składzie: dr Marcin Baron (koordynator), dr hab. Jan Acedański, prof. UE, dr Radosław Cyran, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, dr hab. Tomasz Ingram, prof. UE, dr Grzegorz Krawczyk oraz dr hab. Robert Wolny, prof. UE.

Nagroda za działalność naukową

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE otrzymała jedną z 40 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w latach 2019-2020.

Nagrodę MEiN, przyznano za:

 1. prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych
 3. autorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych.

Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE w latach 2019-2020 prowadziła badania empiryczne dotyczące relacji międzyorganizacyjnych i związanych z nimi aspektów behawioralnych (w szczególności relacji społecznych/interpersonalnych osób reprezentujących te organizacje) oraz ich znaczenia dla podejmowania i rozwoju współpracy oraz koopetycji (tj. współpracy z konkurentami) między organizacjami działającymi na rynku. Obecnie prowadzi analizy empiryczne najczęściej w odniesieniu do branży turystycznej, ale w latach 2019-2020, kierując czteroosobowym Zespołem Badawczym w składzie: dr hab. Patrycja Klimas, prof. UE we Wrocławiu, dr Dagmara Wójcik – UE Katowice oraz dr Patrycja Juszczyk – UE Katowice, badaniami objęła także trzy kolejne sektory gospodarki: 1) gier komputerowych i wideo, 2) sztuk performatywnych (teatry) oraz 3) muzea. Są to badania realizowane w ramach projektu badawczego Opus, finansowanego przez NCN (tytuł projektu: Relacje społeczne jako stymulanta innowacyjności organizacyjnej – kontekst współpracy międzyorganizacyjnej w wybranych sektorach kreatywnych, nr projektu: 2017/27/B/HS4/01051).

Wcześniejsze zainteresowania naukowe dr hab. Katarzyny Czernek-Marszałek, prof. UE problematyką znaczenia relacji społecznych dla działalności biznesowej, doprowadziły do rozpoczęcia w roku 2014 badań nad zakorzenieniem społecznym przedsiębiorców turystycznych. Efektem tych badań była między innymi autorska monografia pt. "Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sektorze turystycznym" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017). Wyniki tych pierwszych badań nad strukturalnym i relacyjnym zakorzenieniem społecznym przedsiębiorców turystycznych dały asumpt do podjęcia podobnych badań w odniesieniu do innych aniżeli turystyczna branż gospodarki. Celem projektu była identyfikacja i porównanie komponentów i źródeł relacji społecznych oraz ich znaczenia dla współpracy i innowacyjności organizacyjnej w czterech wymienionych branżach, stanowiących element – obecnie uznanego za kluczowy dla rozwoju światowej gospodarki – sektora kreatywnego. Takich badań nie prowadzono wcześniej ani w Polsce, ani na świecie – i to mimo dużego znaczenia przypisywanego relacjom społecznym w pracach z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w ramach nurtu relacyjnego. Do czynników determinujących relacje międzyorganizacyjne, które w swoich publikacjach analizuje autorka, zaliczyć należy w szczególności – obok wskazanego wcześniej relacyjnego i strukturalnego zakorzenienia (osadzenia) społecznego podmiotów (właścicieli, menedżerów, pracowników) nawiązujących relacje międzyorganizacyjne – także wiążący i pomostowy kapitał społeczny (ang. bonding and bridging social capital), źródła oraz komponenty relacji społecznych, w szczególności zaufanie (także w podziale na różne jego typy – w zależności od mechanizmów/procesów jego budowania).

Wyniki badań empirycznych do tej pory zostały opublikowane łącznie w blisko 90 pracach, m.in. w prestiżowych czasopismach renomowanych wydawnictw (np. Elsevier, SAGE, Taylor & Francis) o zasięgu międzynarodowym (np. „Tourism Management”, IF=10,96, 200 pkt. MEiN; "Journal of Travel Research", IF=10,98, 200 pkt. MEiN, „Industrial Marketing Management”, IF=6,96, 140 pkt. MEiN, „Annals of Tourism Research”, IF=9,011, 140 pkt. MEiN, „Current Issues in Tourism”, IF=7,4, 140 pkt. MEiN, "Journal of Destination Marketing & Management", IF=6,95, 140 pkt. MEiN). W latach 2019-2020 dr hab. K. Czernek-Marszałek, prof. UE opublikowała 6 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych na liście JCR (w tym 5 na prestiżowej liście AJG – Academic Journal Guide 2021, wykluczającej jakiekolwiek czasopisma o budzącej wątpliwości reputacji). Łącznie w swoim dorobku Pani Profesor ma 13 takich artykułów, z czego większość, bo 8 prac napisanych jest bez współautorstwa, wszystkie też zawierają wyniki prowadzanych przez nią – samodzielnie lub zespołowo – badań empirycznych. Pierwsza taka publikacja ukazała się w roku 2013, zaś ostatnia w 2022. Co warto podkreślić, prace autorki poświęcone zaufaniu, jako kluczowemu komponentowi relacji społecznych, a także determinancie relacji w sieciach i diadach, zostały opublikowane we wszystkich trzech najlepszych światowych czasopismach z zakresu turystyki, indeksowanych w bazie WoS (Web of Science) oraz na liście AJG 2021. Publikacje stanowią efekt wiedzy zdobywanej dzięki samodzielnie prowadzonym przez nią badaniom empirycznym lub też realizowanym w zespołach badawczych. Przykładem mogą być konkursowe projekty badawcze, w tym kierowany przez nią projekt Opus, a także inne projekty badawcze, na które dr hab. K. Czernek-Marszałek, prof. UE skutecznie zdobywała finansowanie – samodzielnie lub z zespołem badawczym (jako współwykonawca) – w konkursach NCN, np. Sonata 4, czy Opus 13.

Efektem prowadzonych badań naukowych jest także rozpoznawalność jej osiągnięć w środowisku naukowym w Polsce i zagranicą. Wyraża się ona w liczbie cytowań jej prac, wynoszącej 1092 oraz h-indeks=15 (źródło: google.scholar, stan na dzień 21.02.2022). Laureatka Nagrody MEiN jest ponadto członkiem międzynarodowych organizacji naukowych takich jak np. EURAM (European Academy of Management), CENA (Coopetition-Ecosystems-Network-Alliances) oraz AHE (Association for Heterodox Economics) czy ANAHEI (Association of North America Higher Education International). Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W latach 2019-2020 oraz w roku 2021 dr hab. K. Czernek-Marszłałek, prof. UE czterokrotnie pełniła także funkcję eksperta w Narodowym Centrum Nauki oraz recenzenta NCN, w przypadku jednego panelu ekspertów pełniąc także funkcję przewodniczącej. Od roku 2021 jest redaktorem w prestiżowym czasopiśmie "Annals of Tourism Research", Wyd. Elsevier.      

Nagroda za działalność wdrożeniową

Zespół opracowujący comiesięczne "Komentarze do sytuacji w gospodarce regionalnej" zdobył jedną z 13 nagród za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. W skład uhonorowanej grupy, koordynowanej przez dr. Marcina Barona, weszli: dr hab. Jan Acedański, prof. UE, dr Radosław Cyran, dr Piotr Dąbrowski, dr Bartłomiej Gabryś, dr Piotr Gibas, prof. Tomasz Ingram, dr Grzegorz Krawczyk i prof. Robert Wolny.

Nagrodę przyznano za stworzenie w partnerstwie z władzami regionalnymi (Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego) obserwatorium gospodarki regionalnej w warunkach pandemii koronawirusa. Od maja 2020 r. do sierpnia 2021 r. zespół regularnie publikował comiesięczne komentarze bazujące na opracowaniu danych gromadzonych w rytmie miesięcznym z różnych źródeł, tj. m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Katowicach, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Miasta Katowice i Google.

Dobór członków zespołu został dokonany tak, by uwzględnić dorobek badawczy i ekspercki oraz specyfikę zainteresowań różnych środowisk naukowych w uczelni:

 • dr M. Baron – gospodarka regionalna,
 • dr hab. J. Acedański, prof. UE – metody statystyczno-matematyczne,
 • dr R. Cyran – rynek nieruchomości,
 • dr P. Dąbrowski – finanse,
 • dr B. Gabryś – przedsiębiorczość,
 • dr P. Gibas – analizy przestrzenne,
 • dr hab. T. Ingram, prof. UE – zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • dr G. Krawczyk – ekonomika transportu,
 • dr hab. R. Wolny, prof. UE – zachowania konsumentów. 

Pozwoliło to na zachowanie metodycznego podejścia do analizy wachlarza zagadnień dotyczących: zatrudnienia i bezrobocia, popytu na pracę, wynagrodzeń, siły nabywczej, obrazu koniunktury oraz ocen koniunktury, poziomu wpływów z podatków oraz ich konsekwencji dla samorządu regionalnego i samorządów lokalnych, sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz mobilności. W pracach przyjęto założenie, że posługiwać się należy danymi miesięcznymi, w odniesieniu do trendów i wahań śródrocznych. Gdyż tylko to podejście pozwalało na obserwowanie realnych odchyleń pojawiających się w gospodarce województwa śląskiego w warunkach pandemicznych, a następnie sprawne reagowanie zarówno w perspektywie instrumentów polityki jak i w ewentualnych decyzjach menedżerskich na poziomie firm.

Komentarze stanowiły źródło informacji będącej podstawą bieżącego prowadzenia polityki na poziomie regionalnym. W okresie pandemii Zarząd Województwa przeprowadził wiele procesów dostosowawczych, na przykład związanych z wykorzystaniem środków unijnych, do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w gospodarce (tzw. "Śląski pakiet dla gospodarki"). Opracowania cieszyły się również dużym zainteresowaniem mediów krajowych. Ich podsumowania zazwyczaj publikowane były w serwisach PAP, a w ślad za tym cytowane w ogólnopolskich portalach zajmujących się tematyką gospodarczą i samorządową. Wyniki badań często były prezentowane w mediach o zasięgu regionalnym (TVP Katowice, Radio Katowice, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Radio eM, portale internetowe. Ekwiwalent reklamowy dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach informacji płynących za pośrednictwem mediów, sięgnął dla niektórych wydań Komentarza 100 tys. złotych; zasięgi natomiast dochodziły do 130 tys. osób. Ponadto organizacje samorządu gospodarczego niejednokrotnie przekazywały swoim członkom kolejne edycje opracowywanego materiału.

Relację z gali można zobaczyć w serwisie YouTube: https://youtu.be/omNdiR1cibw. Podsumowanie znajduje się także w serwisie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nagrody-ministra-edukacji-i-nauki--serdecznie-gratulujemy.