Profesor Celina M. Olszak nowym rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

We wtorek 30 czerwca br. kolegium elektorów, reprezentujące społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w głosowaniu elektronicznym wybrało rektora na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak urząd rektora obejmie z dniem 1 września br. Zastąpi na stanowisku dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, który zarządzał UE Katowice przez jedną kadencję i nie ubiegał się o reelekcję.


Celina Olszak

"Sprawowanie funkcji rektora uczelni wyższej to wielki zaszczyt, ale równocześnie ogromna odpowiedzialność. Decyzję o kandydowaniu na stanowisko rektora podjęłam z pełnym przekonaniem i świadomością konieczności realizacji nowych zadań, przed jakimi staje nasz uniwersytet oraz całe środowisko naukowe" - mówi rektor elekt. W realizacji tych zadań pomóc mają ponad 35-letnia praca na uczelni, w czasie której pełniła wiele funkcji, m.in. kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej (od 2006 roku), prodziekana ds. nauki (2008-2016), a później dziekana Wydziału Ekonomii (2016-2019) czy przewodniczącej Komitetu Naukowego Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (2019‑2020), jak również staże odbyte w różnych ośrodkach zagranicznych w Szwajcarii, Niemczech czy Australii. - "Zebrane doświadczenia wykorzystam w dążeniu do tego, aby nasza uczelnia stała się prężnym i nowoczesnym ośrodkiem akademickim, respektującym równocześnie tradycje akademickie" - dodaje prof. Olszak.

Nowoczesna uczelnia oparta na tradycjach akademickich

W czasie kadencji prof. Olszak planuje m.in. zbudować silne zespoły realizujące innowacyjne i ważne społecznie kierunki badań, unowocześnić dydaktykę, rozwinąć partnerstwo z biznesem, administracją publiczną i szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym, jak również usprawnić funkcjonowanie uczelni w obszarze organizacji administracyjnej. Ma zamiar postawić także na przejrzyste struktury i autonomiczne jednostki, rozpoznawalne w środowisku akademickim. Uczelnia według wizji rektor elekt ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, opierającym się na szacunku, autentycznym dialogu ze społecznością akademicką, z pełnym poszanowaniem dla wolności akademickiej. Szczególny nacisk położony ma być również na umiędzynarodowienie.

Kim jest rektor elekt?

Prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach związana jest od 1985 roku. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień projektowania i wdrażania systemów informatycznych w organizacjach, digitalizacji przedsiębiorstw, systemów wspomagania decyzji menedżerskich, komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej, Business Intelligence, Big data oraz  oddziaływania technologii informatycznych na gospodarkę i społeczeństwo. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 roku, doktora habilitowanego w 2001 roku, a nominację profesorską z rąk prezydenta RP otrzymała w 2010 roku.

Jest stypendystką Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. Odbyła również wiele krótkookresowych wizyt i szkoleń w ośrodkach zagranicznych (University of Technology, Auckland, New Zeland; London University; Vienna University; ESC of Toulouse; ESC of Clermont Ferrand).

Prof. Olszak jest znanym naukowcem w kraju, a także w środowisku międzynarodowym. Jest autorką, współautorką lub redaktorką ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Jej opracowania wydawane są w liczących się wydawnictwach międzynarodowych i są przedmiotem licznych cytowań na świecie (liczba cytowań: 1884, h-index: 19, i10-index: 39). Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Pełniła wiele funkcji w instytucjach i gremiach publicznych. Jest ekspertem i biegłym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Została powołana do opracowania projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce. Pełniła także funkcję eksperta Narodowego Centrum Nauki oraz T-AP Social Innovation. Była członkiem Zespołu ds. E-gospodarki i E-usług przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, członkiem Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego.

Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Pays du Groupe De Vysegrad, Canadian Centre of Science and Education, The American Research Foundation's Centre for European and Middle Eastern Studies oraz Informing Science Institute. Za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona  medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhonorowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii "Best Paper Award" na konferencjach zagranicznych.

Harmonogram wyborów:

Proces wyborczy został zapoczątkowany w dniu 23 stycznia przez Uczelnianą Komisję Wyborczą i przebiegał sprawnie, choć był obarczony konsekwencjami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego, zarówno dotyczącymi sposobu głosowania, jak i przesunięć czasowych. Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r., po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wskazała jako kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Macieja Nowaka;
  • prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak.

30 czerwca 2020 roku podczas posiedzenia elekcyjnego Uczelnianego Kolegium Elektorów wybrano prof. dr hab. inż. Celinę M. Olszak Rektorem-elektem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2020-2024. Urząd Rektora prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak obejmie z dniem 1 września 2020 roku.

Więcej informacji: www.ue.katowice.pl/uczelnia/wybory-2020-2024

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyników wyborów Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Media o wydarzeniu: