Wizualizacja graficzna Strategii Rozwoju Uczelni

W ramach działań mających na celu pozyskanie akredytacji międzynarodowych przygotowano wizualizację graficzną misji, wizji, wartości oraz priorytetów i celów naszej Uczelni. Wersje w formie wydruków wielkoformatowych zostały wyeksponowane w budynkach A, CNTI oraz w Rektoracie. Zachęcamy całą społeczność akademicką naszej Uczelni do zapoznania się z najważniejszymi elementami Strategii UE Katowice.


Wizualizacja graficzna Strategii Rozwoju Uczelni

Filozofia działania Uczelni została określona w misji i wizji w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018-2025, przyjętej Uchwałą Senatu UE Katowice nr 40/2017/2018 z dnia 22 marca 2018 roku. Misja Uniwersytetu odczytywana jest w kategoriach roli, jaką pełni Uczelnia, natomiast  wizja ma charakter przedmiotowy i odwołuje się do najważniejszych wartości, które z jednej strony stanowią podstawę podejmowania aktywności Uniwersytetu, z drugiej są odzwierciedleniem dążeń i przedsięwzięć rozwojowych.

Najważniejsze wartości, będące podstawą opracowania Strategii Uczelni, to:

  1. Innowacyjność
  2. Jakość
  3. Umiędzynarodowienie
  4. Profesjonalizm
  5. Odpowiedzialność społeczna
  6. Integralność

Wszystkie programy studiów, działania czy projekty realizowane na Uczelni powinny opierać się i wynikać z dbałości o powyższe wartości, jak również priorytety dziedzinowe i horyzontalne.

Prace nad Strategią Rozwoju Uczelni przebiegały w formule warsztatowej, co z jednej strony zapewniło pełną transparentność tego procesu, z drugiej pozwoliło na uzyskanie wysokiego stopnia jej komunikowania w społeczności akademickiej oraz otoczeniu. Spotkania przeprowadzono w 6 grupach, wśród: pracowników samodzielnych, asystentów i adiunktów, pracowników administracji, studentów, doktorantów, przedstawicieli sektora biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego. Ogółem w pierwszej i drugiej turze warsztatów wzięły udział ponad 194 osoby. Warsztaty były prowadzone metodą FGI (Focus Group Interview) przez doraźną Komisję Senacką ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod przewodnictwem dr. hab. Adama Drobniaka, prof. UE.

Warto zaznaczyć, że obok ww. Strategii Rozwoju - jako jedna z nielicznych Uczelni w Polsce - posiadamy również Strategię Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018-2025. Jej główne priorytety to:
P1. Międzynarodowe sieci i projekty badawcza oraz biznesowe
P2. Międzynarodowa oferta dydaktyczna
P3. Kultura internacjonalizacji.

Więcej informacji dotyczących obu strategii można znaleźć na stronie.