Historia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku kształcąc dotychczas studentów w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego. Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze Uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopniowym przekształceniu Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego (ROND) w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (Uchwała nr 58/2013/2014 Senatu UE w Katowicach). 

Początkowo utworzony Wydział (Zarządzenie nr 50/14) był jednostką podstawową w organizacji. Wraz z rozpoczęciem kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku Wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną.

Dla potrzeb Wydziału dokonano wyboru kierunku Finanse i Rachunkowość jako wiodącego dla nowej jednostki (Uchwała Senatu 14/2014/2015). Kluczową kwestią, wynikającą zarówno z wymogów regulacyjnych jak i realnych potrzeb regionu rybnickiego, charakteryzującego się dużym nasyceniem podmiotów gospodarczych (głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw) i w sposób szczególny zgłaszającego zapotrzebowanie na absolwentów praktycznie przygotowanych do podejmowania zadań gospodarczych, stało się przyjęcie profilu praktycznego dla wnioskowanego kierunku. Dodatkowo studenci mogą precyzować swoje zainteresowania dokonując wyboru specjalności. Kształcą się na studiach pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

1 października 2019 r. Wydział został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.