Historia

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku kształcąc dotychczas studentów w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego. Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze Uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopniowym przekształceniu Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego (ROND) w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji (Uchwała nr 58/2013/2014 Senatu UE w Katowicach). 

Początkowo utworzony Wydział (Zarządzenie nr 50/14 JM Rektora UE w Katowicach) był jednostką podstawową w organizacji. Wraz z rozpoczęciem kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku Wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną. 

Dla potrzeb Wydziału dokonano wyboru kierunku Finanse i Rachunkowość jako wiodącego dla nowej jednostki (Uchwała Senatu 14/2014/2015). Kluczową kwestią, wynikającą zarówno z wymogów regulacyjnych jak i realnych potrzeb regionu rybnickiego, charakteryzującego się dużym nasyceniem podmiotów gospodarczych (głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw) i w sposób szczególny zgłaszającego zapotrzebowanie na absolwentów praktycznie przygotowanych do podejmowania zadań gospodarczych, stało się przyjęcie profilu praktycznego dla wnioskowanego kierunku. Dodatkowo studenci mogą precyzować swoje zainteresowania dokonując wyboru specjalności. 

1 października 2019 r. Wydział został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.