Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady odpłatności

Od studentów zagranicznych pobierane są opłaty za studia(tabela opłat).

Jednak w przypadku spełnienia któregoś z poniższych warunków, można studiować na zasadach odpłatności dla Polaków tj.: za darmo (studia stacjonarne w j. polskim) albo w niżej cenie (studia stacjonarne w j. angielskim lub studia niestacjonarne). Takie zasady odpłatności obowiązują:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1** lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4*** ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce;
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • posiadacza ważnej Karty Polaka;
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

** Zezwolenie na pobyt czasowy, udzielony cudzoziemcowi w celu połączenia się z rodziną.
*** Zezwolenie na pobyt czasowy udzielony cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony członkowi rodziny wcześniej wymienionego cudzoziemca, z którym zamieszkiwał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub próbuje się z nim połączyć.

Zniżki na studia dla absolwentów UE Katowice

 • Absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przysługuje upust 20% czesnego za pierwszy semestr studiów drugiego stopnia (studia magisterskie).

 • W kolejnych semestrach upust w wysokości 20% czesnego za semestr może zostać utrzymany pod warunkiem uzyskania przez studenta średniej ocen za poprzedni semestr nie niższej niż 4,5.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3