Przejdź do menu Przejdź do treści

Nauka

Realizacja zadań i projektów badawczych finansowanych z subwencji w roku 2020 - Pismo okólne

Na mocy Pisma okólnego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 01/20

  1. w przypadku gdy stan epidemii uniemożliwia realizację zaplanowanych na rok 2020 zadań badawczych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 Zarządzenia Nr 6/20 oraz projektów badawczych o których mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 5/20 dopuszcza się możliwość wydłużenia realizacji zadania badawczego lub projektu badawczego do 30 listopada 2021 r. z terminem złożenia raporty tocznego do dnia 31 grudnia 2021;
  2. wydłużenie czasu realizacji zadania badawczego lub projektu badawczego wymaga uzyskania zgody:
  • przewodniczącego kolegium - w przypadku projektów badawczych realizowanych w ramach subwencji na utrzymanie i rozwój potencjały badawczego uczelni; Wniosek
  • prorektora właściwego ds. nauki - w przypadku projektów badawczych realizowanych w ramach subwencji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców. Wniosek

Wnioski można składać w terminie do dn. 30 listopada 2020 r.

Przedłużenie o rok okresu ewaluacji działalności naukowej

Ewaluacja działalności naukowej przedłużona o rok - między innymi takie rozwiązania zakładają przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki zawarte w tzw. drugiej tarczy antykryzysowej.

Nowa regulacja dotyczy m.in. przedłużenia o rok okresu ewaluacji działalności naukowej (zmienia Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W myśl poprawki pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. Szczegóły najprawdopodobniej zostaną doprecyzowane w kolejnych aktach prawnych. Obecnie wiadomo, iż za monografię naukową wydaną przed dniem 1 stycznia 2022 r. przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie wydawców, przyznaje się liczbę punktów zgodną z wykazem.

Badania nt. czynników przetrwania przedsiębiorstw w czasie kryzysu

surVIRval® – czynniki przetrwania w warunkach koronakryzysu

Zespół badawczy w składzie dr hab. Paweł Chudziński (KP UE Poznań), prof. dr hab. Szymon Cyfert (UE Poznań), prof. dr hab. Wojciech Dyduch (UE Katowice), prof. dr hab. Maciej Zastempowski (UMK Toruń) rozpoczął realizację projektu badawczego SurVirVal, którego celem jest diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu. 

Pierwsza część projektu, realizowana w formule badania ankietowego skierowanego do właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami, pozwoliła zidentyfikować działania już podjęte przez przedsiębiorstwa, określić czynniki w największym stopniu utrudniające efektywne funkcjonowanie i wskazać pożądane rozwiązania pojawiających się problemów.

Wstępne wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż najczęściej podejmowanymi działaniami przez przedsiębiorstwa, zaraz po wprowadzeniu restrykcji i ograniczeniu działalności, są: zmiana dostawców (89% wskazań), znaczne ograniczenie inwestycji (84%), przejście na pracę zdalną (79%), wysyłanie pracowników na urlopy (78%). Jedna trzecia do połowy badanych przedsiębiorstw prolonguje terminy płatności dla podwykonawców, skraca godziny pracy, ogranicza produkcję i nakłady na badania i rozwój. Tylko niewielki procent firm decyduje się na całkowite przestawienie produkcji i oferowanie nowych produktów (13%), wchodzenie w nowe kanały dystrybucji (11%), zwolnienia (9,5%) i zmianę rynków zbytu (7,6%).

Szczegółowe informacje

Portal KE o badaniach nad koronawirusem

Komisja Europejska uruchomiła nową stronę internetową zawierającą informacje o badaniach naukowych nad koronawirusem finansowanych przez KE. Strona będzie sukcesywnie aktualizowana.

Szczegółowe informacje

Konkursy

Szybka ścieżka – Koronawirusy – NCBiR ogłasza konkurs nr 5/1.1.1/2020 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka - Koronawirusy, kierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2. Więcej informacji

Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 - konkurs Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. Więcej informacji

Ogłoszenie konkursu ALPHORN–COVID-19 

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej "NCN") wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej "SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej "LAP"). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF. Więcej informacji

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3