Poradnik dla nauczycieli akademickich

Z uwagi na dynamiczny charakter pandemii, szczególnie w województwie śląskim oraz indywidualne czynniki warunkujące możliwość uczestniczenia w zajęciach, priorytetem Uniwersytetu jest umożliwienie dostępu do wiedzy wszystkim studentom, doktorantom i uczestnikom innych form kształcenia.

Z tego względu każde prowadzone przez Państwa zajęcia (w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego) muszą zostać utworzone w platformie e-learningowej G Suite dla Szkół i Uczelni (Google Classroom).

Uwaga! Jedna przeglądarka - jedno konto - czyli jak prawidłowo zalogować się w uekat ↓

Przypominamy, że aby bezproblemowo korzystać z usług Google na kontach uekat.pl i edu.uekat.pl należy:

 1. zalogować się wyłącznie do jednego konta Google w przeglądarce internetowej - NIE LOGOWAĆ się na inne (np. prywatne) konta → szczegóły
 2. lub wykorzystać tryb prywatny przeglądarki (incognito) → więcej informacji

Więcej informacji nt. korzystania z usług Google dostępnych jest na stronie: faq.ci.ue.katowice.pl

W celu wdrożenia kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych niezbędne jest aktywowanie bądź założenie konta w domenie @uekat.pl przez wszystkich pracowników Uniwersytetu niezależnie od posiadanego konta w domenie ue.katowice.pl. Szczegółowa instrukcja

Ze względu na dostępność i łatwą obsługę, platforma G Suite ze szczególnym uwzględnieniem Google Classroom w tym semestrze będzie pełnić rolę podstawowej platformy komunikacyjnej między wykładowcami i studentami. Inne narzędzia, w tym m.in. platforma Moodle mogą pełnić jedynie rolę uzupełniającą w stosunku Google Classroom. Jeżeli materiały dydaktyczne będą udostępniane w innej platformie, w utworzonych w Google Classroom zajęciach powinna znaleźć się taka informacja skierowana do jego uczestników.

Google Classroom - zakładanie konta

Do korzystania z usług potrzebne jest konto w domenie @uekat.pl. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć poniżej:

Ważne informacje dotyczące rejestracji:

 • Przy wyborze konta Nauczyciel, jest ono weryfikowane przez pracowników Centrum Informatycznego. (Konta aktywowane są do 2h po zgłoszeniu. Po aktywacji konta prowadzący z rolą Nauczyciel może utworzyć nowe zajęcia.). Do roli Nauczyciel przyjmowane są konta tylko z @uekat.pl (@edu.uekat.pl są zarezerwowane tylko dla studentów!).

Google Classroom - prowadzenie zajęć

PRZED PROWADZENIEM ZAJĘĆ

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady i ćwiczenia dla każdej grupy dziekańskiej, powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

 • Nazwa: Kierunek_NazwaWykładu np. FiR_PodstawyMarkoekonomii_SN (zalecane) lub FinanseIRachunkowosc_PodstawyMakroekonomii_SN

  Uwaga, w przypadku wykładów należy dodać dopisek SS - studia stacjonarne lub SN - studia niestacjonarne. 

 • Nazwa: Kierunek_NazwaĆwiczeń_GRUPA Zarzadzanie_PodstawyZarzadzania_GC07

Zaleca się stosowanie skrótowej nazwy kierunku w przypadku wykładów i ćwiczeń, np.: 

 • FiR_PodstawyMakroekonomi_SN
 • GiZP_PodstawyZarządzania_GC08

Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania - wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informację, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie (w tym: program zajęć, efekty uczenia się, z jakich programów będą korzystać studenci, jaka jest preferowana forma kontaktu) oraz informację na temat zaliczenia/egzaminu. Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Następnie do każdych zajęć należy dodać w sekcji nauczyciel adres e-mail przypisany do kierunku. Dodanie do kursów wskazanego adresu uprości procedury przygotowywania zestawień i raportów na potrzeby działań kontrolnych oraz zwiększy bezpieczeństwo platform informatycznych. Dostęp do kursów przyznany jest kuratorom kierunków oraz Dyrektorowi Centrum Informatycznego (na wypadek wystąpienia trudności technicznych). Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj

Ostatnim krokiem jest zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach. Dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. DKS_K-ce_20_z_SI_gc02@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich studentów z danej grupy do udziału w zajęciach). Nazwa grupy (w przypadku pojedynczej grupy ćwiczeniowej) dostępna jest w planie zajęć, natomiast wszystkie numery grup przypisane do każdych zajęć dostępne są przygotowanym wykazie

Dokładamy wszelkich starań, by administrowanie grupami było jak najbardziej intuicyjne oraz oczywiście celowane. W tej chwili trwają pracę aktualizacyjne dotyczące istniejących grup w platformie. Aktualizacji podlegają grupy z ubiegłego semestru. Dodatkowo pracujemy nad ujednoliceniem nazw grup zgodnie z udostępnionym w mailu Prorektora plikiem. Na dalszym etapie jednostką odpowiedzialną za bieżącą aktualizację danych będzie Dziekanat.

Zakładane i administrowane grupy są/powinny być odzwierciedleniem danych dziekanatowych w odniesieniu do grup dziekańskich, zatem powinny być wykorzystywane w realizacji ćwiczeń oraz wykładów. W przypadku grup seminaryjnych, z uwagi na ich niewielką liczebność, rekomendujemy indywidualne zapraszanie seminarzystów. Listy seminarzystów wraz z adresami mailowymi w domenie uekat.pl dostępne są u odpowiednich opiekunów roku w dziekanatach.

W TRAKCIE ZAJĘĆ

Prowadzący są zobowiązani do dodawania w utworzonych zajęciach poszczególnych zadań/spotkań (np. kolejnego wykładu czy ćwiczeń), zgodnie z planem zajęć, nawet jeżeli poszczególne wykłady, ćwiczenia itp. nie będą prowadzone za pomocą platformy Google Classroom. Poszczególne zadania powinny zawierać następujące informacje: tytuł wykładu, ćwiczeń, itp., materiały dydaktyczne oraz link z zaproszeniem do udziału w konkretnym zadaniu (spotkaniu) na platformie Google Meet.

Materiały dydaktyczne dla studentów przygotowujące do zadania (spotkania) lub linki do nich powinny być udostępnione na platformie Google Classroom z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanymi zajęciami, w terminach uzgodnionych ze studentami, natomiast materiały z danego zadania (spotkania), najpóźniej 1 dzień po zrealizowaniu zadania (spotkania). 

PO ZREALIZOWANIU ZAJĘĆ

Pod koniec semestru w związku z prowadzonym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach badaniem jakości kształcenia, należy dodać do każdych zajęć link do kwestionariusza ankiety dla każdego przewidzianego harmonogramem przedmiotu z uwzględnieniem podziału na wykłady, ćwiczenia lub inne formy zajęć.

Grupy dziekanatowe 

W naszej usłudze Google zostały założone grupy dziekanatowe. Po utworzeniu klasy, prowadzący nie musi zapraszać każdego studenta z osobna, tylko wpisuje GRUPĘ DZIEKANATOWĄ.

Nauczyciel w celu dodania grupy powinien sprawdzić nazwę grupy. Instrukcja

Student zostaje przydzielony do grupy przez nauczyciela (informacja zostanie wysłana na adres e-mail studenta).

 • Grupy dziekanatowe funkcjonują w ramach Dysku Google - w ten sposób prowadzący mają możliwość udostępniania studentom obszernych materiałów.

 • Grupy dziekanatowe nie funkcjonują w przypadku usługi Meet - w celu przeprowadzenia zajęć wideo prowadzący musi zaprosić studentów do usługi poprzez zaproszenie każdego indywidualnie.

Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj

Zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach poprzez dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. DKS_K-ce_20_z_SI_gc02@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich studentów z danej grupy do udziału w zajęciach). Nazwa grupy (w przypadku pojedynczej grupy ćwiczeniowej) dostępna jest w planie zajęć, natomiast wszystkie numery grup przypisane do każdych zajęć dostępne są przygotowanym wykazie

Uwaga! Aby bez problemów pracować z usługami Google, należy korzystać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki! Jedna przeglądarka – jedno konto! :)

Praca z seminarzystami odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem narzędzi Google. W szczególności dotyczy to udostępniania przez studentów części prac dyplomowych celem ich weryfikacji. Uwagi i komentarze promotorzy nanoszą na udostępnionych plikach. W tym celu można wykorzystać tradycyjną formę komunikacji elektronicznej (e-mail). Komunikacja odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.

W nowym roku akademickim dołożyliśmy wszelkich starań, aby plany zajęć zostały ułożone w takich sposób, żeby zapewnić możliwie największy komfort i bezpieczeństwo ich prowadzenia. Zajęcia online podobnie, jak dotychczas, muszą być realizowane w godzinach uwzględnionych w planie zajęć, przy czym materiały mogą zostać udostępnione wcześniej za pośrednictwem platformy Google Classroom. Kluczowe jest, aby przez cały czas trwania zajęć wyznaczonych w planie zajęć, nauczyciel akademicki był dostępny na platformie Google Meet dla studentów. Plany zajęć dostępne w Wirtualnej Uczelni mają odpowiednie oznaczenia dla zajęć prowadzonych zdalnie (symbol n/z oznacza nauczanie zdalne) oraz stacjonarnie (numer sali jest jednoznaczny z prowadzeniem zajęć na kampusie). 

Celem umożliwienia wszystkim pracownikom realizowania interaktywnych zajęć online Uniwersytet udostępni, podobnie jak w poprzednim semestrze, sale komputerowe, z których będzie można korzystać po wcześniejszej rezerwacji w Dziale Planowania Dydaktyki. Możliwe jest także prowadzenie zajęć w pokojach nauczycieli akademickich lub salach Katedr.

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia proszeni są o dodanie do każdego kursu, prowadzonego z wykorzystaniem narzędzi uczestnika w roli nauczyciela o adresie e-mail. Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj.

Dodanie do kursów wskazanego adresu uprości procedury przygotowywania zestawień i raportów na potrzeby działań kontrolnych oraz zwiększy bezpieczeństwo platform informatycznych. W przypadku wykorzystania innych narzędzi, niż rekomendowane przez Uniwersytet (o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję), sposoby weryfikacji będą ustalane indywidualnie. Z uwagi na konieczność zachowania wszystkich informacji o formach kształcenia zdalnego, po zakończeniu zajęć (kursów) proszę nie usuwać ich z wykorzystywanych platform, dotyczy to również zamieszczonych materiałów oraz nagrań.

Dlaczego konto koordynatora jest potrzebne? 

1) Działania sprawozdawcze i monitorowanie przebiegu zajęć online 

 • Konto koordynatora administrowane przez Biuro Zarządzania Dydaktyką, Dyrektor Karolinę Borys, pozwoli na sprawne zbieranie danych statystycznych niezbędnych w procesach sprawozdawczych i jego zadaniem nie jest kontrola, ale tylko i wyłącznie monitoring procesów dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym. 

 • Również za pomocą tego konta Centrum Informatyczne będzie mogło w łatwiejszy sposób prowadzić działania wspierające oraz przeprowadzać testy poprawności działania, czy to w przypadku zgłaszania problemów, czy wystąpienia awarii i konieczności przekierowywania ich do kolejnych linii wsparcia.

 • W praktyce konto koordynatora pozwoli zatem na sprawne zbieranie danych statystycznych niezbędnych w procesach sprawozdawczych. Należy podkreślić, że niektóre platformy zdalnego nauczania mają dość ograniczony system raportowania (domyślne dostępny z konsoli administracyjnej), a dopracowanie sposobu i procesu generowania wszystkich potrzebnych raportów poprzez API może wiązać się z wydłużeniem tego procesu w czasie. 

2) Archiwizacja i bezpieczeństwo danych

 • Archiwizowanie zajęć, w szczególności z punktu widzenia procesu uzyskiwania akredytacji krajowych i międzynarodowych jest szczególnie ważne. Jest to wymóg agencji akredytacyjnych, które nierzadko oczekują wglądu do materiałów dydaktycznych. 

 • Narzędzia wykorzystywane do zdalnego nauczania takie jak Google Clasroom czy Teams gromadzą dane na zewnętrznych serwerach. Z tego względu tak ważne jest, by po zakończeniu przedmiotu prowadzący zarchiwizował materiały dydaktyczne. Gdyby jednak tak się nie stało, koordynator może dokonać tej archiwizacji celem jego późniejszego odtworzenia (np. w przypadku wystąpienia kwestii spornej ze studentem lub na wniosek komisji akredytacyjnej). W momencie archiwizacji przez koordynatora pliki będą wtedy zapisane na dysku koordynatora.

 • Bez konta koordynatora - nie jest możliwe zautomatyzowane prowadzenie niezbędnych działań archiwizacyjnych oraz odzyskanie danych, w razie ich niezamierzonej utraty. Koordynator, podobnie jak nauczyciel akademicki, w razie wystąpienia wyjątkowych sytuacji ma zatem możliwość przywrócenia kursów celem archiwizacji oraz ponownego wykorzystania w przyszłości. Ponadto mogą zdarzyć się sytuacje, w których prowadzący dane zajęcia zakończy współpracę z Uniwersytetem np. zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną. Wówczas po zakończeniu zajęć, koordynatorowi przekazywane są do archiwizacji wszystkie pliki powiązane z kursem, znajdujące się dotychczas np. na Dysku Google prowadzącego. 

Warto wiedzieć, że obecnie wgląd do przeprowadzonych zajęć celem prowadzenia działań sprawozdawczych oraz archiwizacji kursów jest możliwy w sposób automatyczny na wykorzystywanej od kilku lat na Uniwersytecie Platformie Moodle. Platforma utrzymywana jest na serwerach Uczelni, z tego względu narzędzie to nie wymaga tworzenia i dodawania konta koordynatora do kursów prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Mimo to, analogicznie do konta koordynatora dla Google Clasroom i Teams, działania archiwizacyjne i sprawozdawcze w ramach Moodle są prowadzone na bieżąco. 

3) Bieżąca weryfikacja administracyjna związana z prowadzonym przedmiotem

 • Koordynator ma wgląd i wpływ na listę studentów w danym kursie. Może usunąć studenta, który został skreślony z listy studentów, jeżeli nie zrobił tego nauczyciel. Dzięki temu zmniejszone zostaje ryzyko uzyskania dostępu do treści kursów osobom nieuprawnionym.

 • Koordynator ma również wgląd w materiały udostępniane studentom, zadania, testy, pytania i komentarze itp. Może na bieżąco zweryfikować, czy zajęcia prowadzone są adekwatnie do liczby godzin wynikających z programu studiów oraz czy mają formę interaktywną. W przypadku wystąpienia niejasnych sytuacji zgłaszanych zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich, koordynator może przygotować odpowiednie zestawienie statystyczne stanowiące podstawę do ewentualnego rozstrzygnięcia sporów.

 • Dane do logowania koordynatora są odpowiednio zabezpieczone, tak by nie było możliwe przekazanie ich osobom trzecim. Koordynator nie ingeruje w treści przedstawianych w ramach kursów.

W razie problemów z narzędziami Google polecamy korzystanie z pomocy dostępnej na stronie: support.google.com

[Uwaga! Na stronie Centrum Informatycznego na bieżąco dodawane są informacje, instrukcje oraz wyjaśnienia najczęściej pojawiających się błędów i problemów. Polecamy: faq.ci.ue.katowice.pl/]