Poradnik dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z rekomendacją MNiSW, w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym studentom i pracownikom, UE Katowice 16 marca wprowadziło zajęcia i konsultacje w formie online.

Uwaga! Jedna przeglądarka - jedno konto - czyli jak prawidłowo zalogować się w uekat ↓

Przypominamy, że aby bezproblemowo korzystać z usług Google na kontach uekat.pl i edu.uekat.pl należy:

 1. zalogować się wyłącznie do jednego konta Google w przeglądarce internetowej - NIE LOGOWAĆ się na inne (np. prywatne) konta → szczegóły
 2. lub wykorzystać tryb prywatny przeglądarki (incognito) → więcej informacji

Więcej informacji nt. korzystania z usług Google dostępnych jest na stronie: faq.ci.ue.katowice.pl

W celu wdrożenia kształcenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych niezbędne jest aktywowanie bądź założenie konta w domenie @uekat.pl przez wszystkich pracowników Uniwersytetu niezależnie od posiadanego konta w domenie ue.katowice.pl. Szczegółowa instrukcja

Studentów prosimy o regularne sprawdzanie poczty w domenie @edu.uekat.pl, gdzie zostaną przesłane wszystkie informacje bezpośrednio od wykładowców.

Realizacja zajęć dydaktycznych, w tym konsultacji w formie zdalnej możliwa jest przez wykorzystanie następujących środowisk:

Informujemy, że ze względu na najbardziej przyjazną użytkownikowi strukturę oraz powszechny dostęp sugerowane jest wykorzystanie narzędzi Google (Classroom, Meet, Dysk). Oprócz proponowanych przez Uniwersytet rozwiązań, wykładowca ma również do dyspozycji wszystkie dostępne w sieci narzędzia (Teams, Facebook, WhatsApp, Microsoft, Webex itp.), o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję. 

Wybór Platformy Moodle polecamy jedynie w przypadku, kiedy zarówno prowadzący, jak i studenci korzystali z platformy wcześniej i mają doświadczenie w korzystaniu ze wszystkich dostępnych w platformie opcji.

Do korzystania z usług potrzebne jest konto w domenie @uekat.pl. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć poniżej:

Ważne informacje dotyczące rejestracji:

 • Przy wyborze konta Nauczyciel, jest ono weryfikowane przez pracowników Centrum Informatycznego. (Konta aktywowane są do 2h po zgłoszeniu. Po aktywacji konta prowadzący z rolą Nauczyciel może utworzyć nowe zajęcia.). Do roli Nauczyciel przyjmowane są konta tylko z @uekat.pl (@edu.uekat.pl są zarezerwowane tylko dla studentów!). 

Grupy dziekanatowe 

W naszej usłudze Google zostały założone grupy dziekanatowe. Po utworzeniu klasy, prowadzący nie musi zapraszać każdego studenta z osobna, tylko wpisuje GRUPĘ DZIEKANATOWĄ.

Nauczyciel w celu dodania grupy powinien sprawdzić nazwę grupy. Instrukcja

Student zostaje przydzielony do grupy przez nauczyciela (informacja zostanie wysłana na adres e-mail studenta).

 • Grupy dziekanatowe funkcjonują w ramach Dysku Google - w ten sposób prowadzący mają możliwość udostępniania studentom obszernych materiałów.
 • Grupy dziekanatowe nie funkcjonują w przypadku usługi Meet - w celu przeprowadzenia zajęć wideo prowadzący musi zaprosić studentów do usługi poprzez zaproszenie każdego indywidualnie.

Uwaga! Aby bez problemów pracować z usługami Google, należy korzystać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki! Jedna przeglądarka – jedno konto! :)

Praca z seminarzystami odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem dostępnych środowisk wskazanych powyżej. W szczególności dotyczy to udostępniania przez studentów części prac dyplomowych celem ich weryfikacji. Uwagi i komentarze promotorzy nanoszą na udostępnionych plikach. W tym celu można wykorzystać tradycyjną formę komunikacji elektronicznej (e-mail). Komunikacja odbywa się wyłącznie w formie zdalnej.

Dzięki działaniom podjętym przez Uniwersytet, na podstawie strategii postępowania w czasie pandemii, rok akademicki, a w tym: wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria oraz zaliczenia i egzaminy, zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.  

Do 8 czerwca 2020 r., tj. do końca okresu zajęć w ramach semestru letniego, kontynuowane jest prowadzenie zajęć dla wszystkich grup studentów i doktorantów w trybie zdalnym adekwatnie do liczby godzin wynikających z programu studiów. Zajęcia w trybie zdalnym, a w szczególności ćwiczenia i laboratoria, nie mogą ograniczać się wyłącznie do przekazywania studentom materiałów do samodzielnego studiowania, muszą mieć one formę interaktywną.

W związku z wymogami sprawozdawczymi Uniwersytetu do 26 kwietnia 2020 r. konieczne jest wypełnienie deklaracji wyboru platform, poprzez które nauczyciele akademiccy realizują zajęcia ze studentami i doktorantami w trybie zdalnym. W przypadku wykorzystania innych platform lub aplikacji, niż wskazane w deklaracji, należy wpisać ich nazwy w kolumnie "inne: jakie?" oddzielając nazwy przecinkami. Dostęp do deklaracji możliwy jest wyłącznie dla użytkowników zalogowanych w domenie uekat.pl.  

Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia proszeni są o dodanie do każdego kursu, prowadzonego z wykorzystaniem narzędzi: G-Suite (Classroom, Meet, Dysk), Moodle lub Microsoft Teams, uczestnika w roli nauczyciela o adresie e-mail: koordynator.online@uekat.pl. Dodanie do kursów wskazanego adresu uprości procedury przygotowywania zestawień i raportów na potrzeby działań kontrolnych oraz zwiększy bezpieczeństwo platform informatycznych. W przypadku wykorzystania innych narzędzi, niż rekomendowane przez Uniwersytet (o ile ich użytkowanie do celów edukacyjnych jest bezpłatne lub Uczelnia posiada odpowiednią licencję), sposoby weryfikacji będą ustalane indywidualnie. Z uwagi na konieczność zachowania wszystkich informacji o formach kształcenia zdalnego, po zakończeniu zajęć (kursów) proszę nie usuwać ich z wykorzystywanych platform, dotyczy to również zamieszczonych materiałów oraz nagrań.

Dlaczego konto koordynatora jest potrzebne? 

1) Działania sprawozdawcze i monitorowanie przebiegu zajęć online 

 • Konto koordynatora administrowane przez Biuro Zarządzania Dydaktyką, Dyrektor Karolinę Borys, pozwoli na sprawne zbieranie danych statystycznych niezbędnych w procesach sprawozdawczych i jego zadaniem nie jest kontrola, ale tylko i wyłącznie monitoring procesów dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym. 
 • Również za pomocą tego konta Centrum Informatyczne będzie mogło w łatwiejszy sposób prowadzić działania wspierające oraz przeprowadzać testy poprawności działania, czy to w przypadku zgłaszania problemów, czy wystąpienia awarii i konieczności przekierowywania ich do kolejnych linii wsparcia.
 • W praktyce konto koordynatora pozwoli zatem na sprawne zbieranie danych statystycznych niezbędnych w procesach sprawozdawczych. Należy podkreślić, że niektóre platformy zdalnego nauczania mają dość ograniczony system raportowania (domyślne dostępny z konsoli administracyjnej), a dopracowanie sposobu i procesu generowania wszystkich potrzebnych raportów poprzez API może wiązać się z wydłużeniem tego procesu w czasie. 

2) Archiwizacja i bezpieczeństwo danych

 • Archiwizowanie zajęć, w szczególności z punktu widzenia procesu uzyskiwania akredytacji krajowych i międzynarodowych jest szczególnie ważne. Jest to wymóg agencji akredytacyjnych, które nierzadko oczekują wglądu do materiałów dydaktycznych. 
 • Narzędzia wykorzystywane do zdalnego nauczania takie jak Google Clasroom czy Teams gromadzą dane na zewnętrznych serwerach. Z tego względu tak ważne jest, by po zakończeniu przedmiotu prowadzący zarchiwizował materiały dydaktyczne. Gdyby jednak tak się nie stało, koordynator może dokonać tej archiwizacji celem jego późniejszego odtworzenia (np. w przypadku wystąpienia kwestii spornej ze studentem lub na wniosek komisji akredytacyjnej). W momencie archiwizacji przez koordynatora pliki będą wtedy zapisane na dysku koordynatora.
 • Bez konta koordynatora - nie jest możliwe zautomatyzowane prowadzenie niezbędnych działań archiwizacyjnych oraz odzyskanie danych, w razie ich niezamierzonej utraty. Koordynator, podobnie jak nauczyciel akademicki, w razie wystąpienia wyjątkowych sytuacji ma zatem możliwość przywrócenia kursów celem archiwizacji oraz ponownego wykorzystania w przyszłości. Ponadto mogą zdarzyć się sytuacje, w których prowadzący dane zajęcia zakończy współpracę z Uniwersytetem np. zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną. Wówczas po zakończeniu zajęć, koordynatorowi przekazywane są do archiwizacji wszystkie pliki powiązane z kursem, znajdujące się dotychczas np. na Dysku Google prowadzącego. 

Warto wiedzieć, że obecnie wgląd do przeprowadzonych zajęć celem prowadzenia działań sprawozdawczych oraz archiwizacji kursów jest możliwy w sposób automatyczny na wykorzystywanej od kilku lat na Uniwersytecie Platformie Moodle. Platforma utrzymywana jest na serwerach Uczelni, z tego względu narzędzie to nie wymaga tworzenia i dodawania konta koordynatora do kursów prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Mimo to, analogicznie do konta koordynatora dla Google Clasroom i Teams, działania archiwizacyjne i sprawozdawcze w ramach Moodle są prowadzone na bieżąco

3) Bieżąca weryfikacja administracyjna związana z prowadzonym przedmiotem

 • Koordynator ma wgląd i wpływ na listę studentów w danym kursie. Może usunąć studenta, który został skreślony z listy studentów, jeżeli nie zrobił tego nauczyciel. Dzięki temu zmniejszone zostaje ryzyko uzyskania dostępu do treści kursów osobom nieuprawnionym.
 • Koordynator ma również wgląd w materiały udostępniane studentom, zadania, testy, pytania i komentarze itp. Może na bieżąco zweryfikować, czy zajęcia prowadzone są adekwatnie do liczby godzin wynikających z programu studiów oraz czy mają formę interaktywną. W przypadku wystąpienia niejasnych sytuacji zgłaszanych zarówno przez studentów, jak i nauczycieli akademickich, koordynator może przygotować odpowiednie zestawienie statystyczne stanowiące podstawę do ewentualnego rozstrzygnięcia sporów.
 • Dane do logowania koordynatora są odpowiednio zabezpieczone, tak by nie było możliwe przekazanie ich osobom trzecim. Koordynator nie ingeruje w treści przedstawianych w ramach kursów. 

W razie problemów z narzędziami Google polecamy korzystanie z pomocy dostępnej na stronie: support.google.com

[Uwaga! Na stronie Centrum Informatycznego na bieżąco dodawane są informacje, instrukcje oraz wyjaśnienia najczęściej pojawiających się błędów i problemów. Polecamy: faq.ci.ue.katowice.pl/]