Podania i wzory druków

Podanie ogólne_Dziekan

(dotyczy: zmiana kierunku/specjalności, przeniesienie z trybu stacjonarnego na tryb niestacjonarny i odwrotnie, przeniesienie z innych uczelni, odwołanie od decyzji Prodziekana)

Dean Application Sample

Podanie ogólne_Prodziekan

(dotyczy: powtarzanie semestru, przywrócenie terminu, zmiana/rezygnacja przedmiotów SW/modułu, wybór specjalności, zmiana promotora, potwierdzanie sylabusów)

Vice Dean Aplication Sample

Kompetencje Prodziekanów w zakresie obsługi studentów znajdują się tutaj

Deklaracja trybu poprawkowego

Retake statement

Indywidualny rozkład sesji_ERASMUS

IRS ERASMUS

Przywrócenie terminu_Prodziekan

Exam Reinstated

Rezygnacja z nauki_studenci 2019-2020

Resignation study contract 2019-2020

Urlop_Prodziekan

Leave Application

Uznanie efektów uczenia się_Prodziekan

Recognizing of learning outcomes

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy_Prorektor

Wniosek o udostępnienie materiałów do pracy dyplomowej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

ID Duplicate

Wypowiedzenie umowy o naukę

Termination Study Contract

Wznowienie studiów_Dziekan

Resuming programme

Zmiana promotora

Supervisor change

 

Podania/druki dotyczące studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego, w tym absolwentów znajdują się w zakładce Zakończenie studiów