Podania i wzory druków

Podanie ogólne_Dziekan

(dotyczy: zmiana kierunku/specjalności, przeniesienie z trybu stacjonarnego na tryb niestacjonarny i odwrotnie, przeniesienie z innych uczelni, odwołanie od decyzji Prodziekana)

Podanie ogólne_Prodziekan

(dotyczy: powtarzanie semestru, przywrócenie terminu, zmiana/rezygnacja przedmiotów SW/modułu, wybór specjalności, zmiana promotora, potwierdzanie sylabusów)

Kompetencje Prodziekanów w zakresie obsługi studentów znajdują się tutaj

Deklaracja trybu poprawkowego

Indywidualny rozkład sesji_ERASMUS

Przywrócenie terminu_Prodziekan

Rezygnacja z nauki_studenci 2019-2020

Urlop_Prodziekan

Uznanie efektów uczenia się_Prodziekan

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy_Prorektor

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Wypowiedzenie umowy o naukę

Wznowienie studiów_Dziekan

Zmiana promotora

Podania dla kierunku International Business:

An application to the Dean for an exam session extension

Declaration third term

 

Podania/druki dotyczące studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego, w tym absolwentów znajdują się w zakładce Zakończenie studiów