Przejdź do menu Przejdź do treści

Finanse i Rachunkowość (profil praktyczny) - studia licencjackie na UE Katowice w Filii w Rybniku

Kierunek Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym to unikatowy kierunek przygotowujący do profesjonalnego funkcjonowania zawodowego w dziedzinach związanych z finansami oraz rachunkowością. Przybliża studentom mechanizmy finansowo-rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, uczy zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych, kształtuje umiejętność rzetelnej ewidencji i analizy danych finansowych. W ramach kierunku oferujemy dwie specjalności: Analityk rynkowy i finansowy oraz Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.

Praktyczny profil kierunku sprawia, że kształcąc naszych studentów kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach rzeczywistych. W programie kształcenia dominują zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Duża część zajęć warsztatowych odbywa się w laboratoriach komputerowych, w których studenci nabywają szczególnie pożądaną przez środowisko biznesowe umiejętność sprawnego pozyskiwania, analizy i przetwarzania danych z zakresu finansów, w szczególności rachunkowości i inwestycji. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy. 

Zapoznaj się z krótką prezentacją video kierunku oraz odwiedź wirtualnie Filię UE w Rybniku

Dlaczego warto?

Studiując na kierunku masz niepowtarzalną szansę uzyskać jednocześnie: wykształcenie, solidną wiedzę i doświadczenie zawodowe (dzięki zajęciom warsztatowym, 6 miesięcznej praktyce zawodowej). A wszystko to odbywa się w przyjaznej atmosferze malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego. Prestiżowy program kształcenia jest atrakcyjny dla studentów, uwzględnia aktualne problemy życia gospodarczego, odpowiada oczekiwaniom biznesu.

Kompetencje po studiach

Po studiach będziesz mógł:

 • prowadzić małą lub średnią działalność gospodarczą,
 • pracować w działach księgowości różnego typu podmiotów,
 • pracować w biurze rachunkowym,
 • pracować w działach analiz ekonomicznych i finansowych,
 • analizować podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansowe jednostek gospodarczych,
 • opracowywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. 

Możliwości pracy po studiach

Kierunek przygotowuje do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i instytucjach finansowych zarówno w sferze realnej, jak i finansowej. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • bankach, 
 • firmach ubezpieczeniowych, 
 • służbach skarbowych, 
 • biurach rachunkowych,
 • firmach doradztwa podatkowego, 
 • instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, 
 • biurach maklerskich, 
 • działach finansowo-księgowych podmiotów finansowych i niefinansowych, 
 • doradztwie finansowym i inwestycyjnym, 
 • firmach deweloperskich. 

Praktyczny profil kształcenia daje również solidne podstawy do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Program studiów

Program studiów wyróżnia się dużym udziałem zajęć o charakterze ćwiczeń i warsztatów (w tym wiele realizowanych jest w pracowniach komputerowych). W programie znajdziesz przedmioty ogólne, np.: finanse, rachunkowość, podstawy inwestowania, jak również przedmioty specjalistyczne, np.: opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, język VB w analizach finansowych, narzędzia informatyczne w rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw.

Elementem procesu dydaktycznego są 6-miesięczne praktyki zawodowe (od 5. semestru studiów) realizowane w podmiotach gospodarczych w ramach porozumień zawartych z Uniwersytetem.

Wykładowcy

Na kierunku będziesz uczył się od doświadczonych dydaktyków, którymi są i wykładowcy Uniwersytetu, ale również praktycy gospodarczy regionu. Ponadto na niektóre zajęcia w ramach danego przedmiotu zapraszani są przedsiębiorcy, którzy gościnnie – z perspektywy swojej pracy zawodowej – dzielą się swoją cenną wiedzą. Gościliśmy m.in. przedstawicieli firm: Delloitte Poland, Delloitte Advisory, Ecovis, Tenneco Automotive Polska, BioStat.

Współpraca

Kierunek Finanse i Rachunkowość profil praktyczny ściśle współpracuje z otoczeniem instytucjonalno-biznesowym regionu poprzez praktyki zawodowe studentów, ale także poprzez organizowane wykłady otwarte, spotkania warsztatowe. Jednym z partnerów biznesowych kierunku jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., której przedstawiciel jest członkiem Rady Programowej kierunku. Współpracujemy również w wieloma firmami z naszego regionu min. PREVAC, MICHAEL, Perfekt Sp. z o.o.

Infrastruktura

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także warsztatów komputerowych. A wszystko to w przyjaznej atmosferze i w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego. W rybnickiej Filii do Twojej dyspozycji jest biblioteka, sale multimedialne, strefy wypoczynku, Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Finansów i rachunkowości profil praktycznych mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). 

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę w rybnickiej filii na II stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i ekonomia biznesu,
 2. wybrać jedną ze specjalności kierunku Finanse i rachunkowość oferowaną w Katowicach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: Rachunkowość i podatki, Rachunkowość i rewizja finansowa
 3. wybrać pokrewny kierunek: Analityka gospodarcza, Finance and Accounting for Business, Przedsiębiorczość i finanse

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacjirekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

5. Sprawdź wyniki

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

6. Skompletuj dokumenty

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania wyników z aneksu do matury, również ten aneks
 3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy
 4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.
 5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.
 6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

7. Złóż dokumenty

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek!

2. Wgraj do podania zdjęcie

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

3. Uzupełnij podanie o dane ze świadectwa dojrzałości

Wprowadzone wyniki z matury powinny pokrywać się z wynikami uzyskanymi na świadectwie.

Dane będą również zweryfikowane z systemem KReM (Krajowym Rejestrem Matur).

W przypadku poprawiania matury lub zdawania dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wykształcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny numer konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za rozliczoną w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu. W systemie IRK2 pojawi się informacja ze statusem "opłacono". W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

5. Sprawdź, czy podanie uzupełnione jest prawidłowo

Po zamknięciu systemu nie będziesz mieć możliwości edycji danych, nie zmienisz wprowadzonych wyników, nie dodasz zdjęcia ani nie uzupełnisz deklaracji.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza ranking punktów, na podstawie którego kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia. Kwalifikacji będą podlegać jedynie osoby, które prawidłowo wypełnią podanie w systemie i dokonają opłaty rekrutacyjnej we wskazanym terminie. 

Jeżeli nie wgrasz zdjęcia i nie wypełnisz deklaracji, nie będziesz mieć możliwości wydrukowania podania oraz naklejki na teczkę, które są niezbędne na dalszym etapie postepowania.

7. Skompletuj dokumenty

 

1. Podaniena studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach.
    Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
    wyników z aneksu do matury, również ten aneks

3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
    prowadzony jest w języku angielskim.

6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
    kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

 

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

8. Złóż dokumenty

ZŁÓŻ DOKUMENTY PRZED ZAKOŃCZENIEM REKRUTACJI! Sprawdź w terminarzudni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Osoby, które złożą komplet dokumentów zostaną od razu zakwalifikowane do przyjęcia na studia, a po zakończeniu rekrutacji otrzymają informację o przyjęciu.

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   3200 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

90 punktów - tyle w roku akademickim 2023/2024 wynosi próg punktowy na studia stacjonarne na kierunek Finanse i Rachunkowość – profil praktyczny. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

75 - studia stacjonarne
50 - studia niestacjonarne

Skontaktuj się z nami

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość profil praktyczny w Filii w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym.

Filia w Rybniku

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl 
tel. +48 32 432- 9850, +48 32 432- 9851

ul. Rudzka 13c, budynek B, pok. 1.3 (dziekanat)
44-200 Rybnik

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3