Finanse i rachunkowość (oddział w Rybniku)

1. OPIS STUDIÓW

Finanse i rachunkowość są współcześnie podstawą każdej aktywności gospodarczej. Kierunek Finanse i Rachunkowość na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku przybliża studentom mechanizmy finansowo-rachunkowe w podmiotach gospodarczych sfery realnej i finansowej, a także w gospodarstwach domowych, uczy zasad funkcjonowania rynków finansowych i strategii inwestycyjnych, kształtuje umiejętność rzetelnej ewidencji i analizy danych finansowych.

Praktyczny profil kierunku sprawia, że kształcąc naszych studentów kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w działaniach rzeczywistych. Liczne zajęcia warsztatowe prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również praktycy. Duża część zajęć warsztatowych odbywa się w laboratoriach komputerowych, w których studenci nabywają szczególnie pożądaną przez środowisko biznesowe umiejętność sprawnego pozyskiwania, analizy i przetwarzania danych z zakresu finansów, a w szczególności rachunkowości i inwestycji.

Głównymi atutami kierunku są:

 • praktyczny profil kształcenia (większy udział ćwiczeń i warsztatów, trzy miesiące praktyk zawodowych, wiele zajęć warsztatowych realizowanych w pracowniach komputerowych),
 • ścisła współpraca z otoczeniem instytucjonalno-biznesowym regionu (wykłady otwarte, spotkania warsztatowe),
 • przyjazna atmosfera w malowniczej scenerii rybnickiego kampusu akademickiego.

2. WYMAGANA MATURA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji:

 • język obcy,
 • matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS (do wyboru).

Punkty liczone są w następujący sposób:

 • poziom podstawowy - wynik matury mnożony razy 0,7
 • poziom rozszerzony - wynik matury mnożony razy 1,0

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

3. KORZYŚCI

Absolwenci przygotowani są do identyfikowania i oceny zjawisk gospodarczych, zarówno na szczeblu mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Posiadają umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Potrafią odnajdywać, przygotowywać oraz analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Posiadają wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego.

Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy we wszystkich organizacjach gospodarczych i instytucjach finansowych zarówno w sferze realnej, jak i finansowej. Nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, służbach skarbowych, biurach rachunkowych i firmach doradztwa podatkowego, instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i powszechnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, biurach maklerskich, działach finansowo-księgowych podmiotów finansowych i niefinansowych, doradztwie finansowym i inwestycyjnym, firmach deweloperskich. Praktyczny profil kształcenia daje również solidne podstawy do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

4. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

 • Praktyczny profil kształcenia na kierunku to zarówno więcej ćwiczeń, jak i zaangażowanie praktyków w proces dydaktyczny. Przedstawiciele dużych firm regionu są członkami rady programowej kierunku.
 • W trakcie ostatniego semestru studiów realizowany jest duży praktyczny blok warsztatowy o profilu uzależnionym od wyboru specjalności (60 godzin na studiach stacjonarnych i 30 godzin na niestacjonarnych).
 • Elementem procesu dydaktycznego są 3-miesięczne praktyki zawodowe realizowane w podmiotach gospodarczych w ramach porozumień zawartych z Uniwersytetem. Ze względu na wydłużone praktyki zawodowe zajęcia w semestrze V rozpoczynają się w grudniu.

5. SPECJALNOŚCI

Specjalność I stopień
Analityk finansowy i rynkowy+
Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych+
Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw+

6. DODATKOWE INFORMACJE

Wiele użytecznych informacji na temat aktywności związanych ze studiami na kierunku Finanse i Rachunkowość w Rybniku znajdziesz na profilu Facebookowym Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji.