Finanse menedżerskie - studia licencjackie na UE Katowice

mężczyzna przy biurku w garniturze, obok napis "Finanse menedżerskie"

Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają pozyskać i zrozumieć wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Ponadto, studia dostarczają specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi interpretacyjnych i metod podejmowania decyzji zarządczych,  determinujących osiągnięcie sukcesu przez  podmioty biznesowe. Oryginalne połączenie treści z zakresu zarządzania operacyjnego i strategicznego z finansowymi aspektami funkcjonowania organizacji sprawia, że studenci przygotowywani są do skutecznego pełnienia ról liderów w strukturach podmiotów krajowych oraz międzynarodowych. 

Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Tym samym integruje dorobek nauk o zarządzaniu jako dyscypliny wiodącej, rachunkowości zarządczej i finansów przedsiębiorstw. Absolwentowi otwiera to szerokie perspektywy wyboru wariantu kariery zawodowej. Stale doskonalony program studiów i nacisk kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy gwarantują  dobre fundamenty budowy rozwoju osobistego absolwentów.

Dlaczego warto?

Bo pieniądze w biznesie są ważne – to oczywiste. I umiejętności zarządzania nimi także. Te proste stwierdzenia legły u podstaw konstrukcji programu kierunku Finanse Menedżerskie. Chcemy wyposażyć studentów w kapitał, na który składają się wiedza, kompetencje i umiejętności cechujące każdego nowoczesnego menedżera, wzbogacone o możliwości wynikające ze zrozumienia tego, jak w organizacjach gospodarczych krążą środki finansowe.

Kompetencje po studiach

Integralność i innowacyjna formuła kształcenia na tym kierunku powoduje, że absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji w ramach szerokiego spektrum stanowisk menedżerskich lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku rozumie przyczyny i skutki zjawisk gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, zarówno na rodzimym rynku, jak i w skali międzynarodowej. Umie znajdować, przetwarzać i analizować informacje z zakresu zarządzania i finansów. Potrafi dokonać samodzielnej analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ocenić alternatywne strategie rozwojowe, proponując innowacyjne rozwiązania. Absolwent posiada umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka towarzyszących działalności gospodarczej oraz zdolność zarządzania ryzykiem.

Możliwości pracy po studiach

Sky is the limit. Ścieżki kariery naszych absolwentów najlepiej pokazują, że ukończenie studiów na kierunku Finanse menedżerskie daje niemal nieograniczone możliwości awansu, zarówno w hierarchii przedsiębiorstwa, jak i w karierze w sektorze publicznym (począwszy od stanowisk doradczych po samodzielnego decydenta). Nasi absolwenci pracują w różnych instytucjach, podejmują wyzwania i aktywność, które są dla nich źródłem satysfakcji. Kierunek zorientowany jest na uniwersalne kształcenie menedżerów, tak w układzie branżowym, jak i w aspekcie poziomu zarządzania (z uwzględnieniem, rzecz jasna, mechanizmów kształcenia ustawicznego i specjalistycznego). Uzyskane kompetencje wspierać mogą decyzje o podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej. Zrozumienie mechanizmów biznesowych wraz ze znajomością ról kierowniczych pozwalają też na wybór kariery w strukturach budżetowych, funkcjonujących w otoczeniu biznesowym.

Program studiów

Program studiów bazuje na przekazaniu zasobów wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania oraz warunków ich wdrożenia – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza podejmowanie decyzji wykorzystujących kryteria optymalizacji finansowej. Program ewoluuje, ale określony wyżej cel kształcenia pozostaje niezmienny. Szczególny nacisk kładzie się na aktywizację studentów. W procesie kształcenia student będzie uczestniczyć w takich zajęciach, jak: finanse przedsiębiorstw, controlling czy nadzór korporacyjny.

Wykładowcy

Wykładowcy to wyselekcjonowany zespół dydaktyków, o znaczącym doświadczeniu praktycznym. Można też przy tej okazji wskazać na fakt, że:

 • praktyczna część zajęć dydaktycznych wzmacniana jest realizacją wykładów gościnnych przez praktyków oraz partnerów strategicznych kierunku z otoczenia biznesowego,
 • w ramach studiów na kierunku Finanse menedżerskie istnieje możliwość realizacji zindywidualizowanych form kształcenia przeznaczonych dla ambitnych studentów.

Współpraca

Kierunek Finanse menedżerskie współpracuje m.in. ze szwajcarską instytucją finansową UBS Group. Partnerem strategicznym kierunku jest Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. z siedzibą w Warszawie. 

Na poziomie kierunku podmiotami otoczenia, z którymi nawiązano współpracę, są zarówno organizacje zorientowane biznesowo np. IBM, organy jednostek samorządu terytorialnego czy stowarzyszenie zrzeszające naukowców i praktyków, tj. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Katowice.

Studenci kierunku mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych, m.in. w Kole Naukowym Synergia.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci kierunku Finanse Menedżerskie mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do Hiszpanii, Francji, Włoch, Chorwacji czy Słowenii.

Opinie

 • Marta Haładyn, studentka, cytat
 • Patrycja Krulicka, studentka, cytat

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu Finanse Menedżerskie,
 2. wybrać pokrewny kierunek: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów. Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

W razie problemów sprawdź najczęściej zadawane pytania w sprawie systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów.    

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej 300 x 375 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 1 megabajt.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi w dyplomie. Wpisz dokładną i pełną nazwę uczelni wydającej dyplom, nazwę wydziału (jeżeli jest!), nazwę kierunku i specjalności oraz ocenę i datę wydania dokumentu - wszystko zgodnie z danymi na dyplomie lub zaświadczeniu o obronie.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu (w systemie IRK pojawi się informacja). Opłata nie jest księgowana automatycznie, dlatego może upłynąć do 5 dni, nim informacja o jej zaksięgowaniu pojawi się w systemie IRK. Jeżeli po tym czasie na twoim koncie w systemie IRK nadal nie będzie informacji o zaksięgowaniu opłaty, prześlij potwierdzenie dokonania przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl podając informacje, kogo dotyczy sprawa lub zabierz je ze sobą podczas składania dokumentów.  

Możesz skorzystać z blankietu wpłaty dostępnego w systemie lub dokonać przelewu przez Internet.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

 2. Oryginał dyplomu i suplementu albo zaświadczenie o ukończeniu studiów*.

 3. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

 4. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – jeśli kierunek prowadzony jest w języku angielskim.

 5. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie została zaksięgowana na koncie kandydata w IRK, zabierz potwierdzenie uiszczenia tej opłaty.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce. Wzór napisu na teczkę pobierz z systemu IRK, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

* Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 może być przyjęta osoba, która przedstawi oryginał dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu.
W procesie rekrutacji kandydat może przedstawić zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów, jednak może zostać przyjęta dopiero po okazaniu oryginału dyplomu i suplementu, nie później niż 9 września 2022 r. N
ieusunięcie braków formalnych spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny urzędowania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
ul. Bogucicka 5
40-287 Katowice

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK pojawi się informacja o wyniku przyjęcia na studia. Otrzymasz wiadomość mailem z informacją o wyniku przyjęcia na studia, na adres podany podczas rejestracji. 

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2600 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

80 punktów - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosił próg punktowy na kierunek Finanse Menedżerskie. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

50 osób

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice