Finanse menedżerskie

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Finanse menedżerskie od roku 2014 jest skutecznie realizowany na studiach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ogólne cele kierunku to:

  • przekazanie sprofilowanej, pogłębionej wiedzy z obszaru nauk o zarządzaniu i finansów,
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi zarządczych w procesach podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie,
  • przygotowanie absolwenta do efektywnej samodzielnej pracy, jak również w ramach większych zespołów,
  • propagowanie prawidłowych postaw etyczno-moralnych i społecznych u studentów oraz absolwentów.

Kierunek Finanse menedżerskie zapewnia kształcenie kadr legitymujących się dyplomem studiów pierwszego i drugiego stopnia, dysponujących niezbędną wiedzą nie tylko z zakresu finansów organizacji gospodarczych, ale także znajdujących swoje miejsce w procesach podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, ze znajomością czynników wewnętrznych oraz środowiska, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Występuje stałe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy łączą wiedzę o finansach przedsiębiorstw, systemach ewidencji zdarzeń gospodarczych, diagnostyce i metodach optymalizacyjnych z wykorzystaniem tej wiedzy w ramach sztuki, jaką jest ustalanie celów i wspomaganie ich osiągania w podsystemach podległych zarządzającemu.

2. KORZYŚCI

Studia przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych, a także do pracy eksperckiej i prowadzenia własnej działalności. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny z naciskiem na dorobek finansów przedsiębiorstw i zarządzania strategicznego.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu. Studia kształtują umiejętności diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów. Wiedza pozyskana dzięki przedmiotom ukierunkowanym na przyszłość powinna mu umożliwić unikanie problemów dzięki ich wcześniejszemu wykryciu, zbadaniu, poddaniu ocenie oraz znalezieniu optymalnych działań zaradczych i wspierających realizację strategii biznesowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów wykorzystujących środki multimedialne, które połączone są z technikami aktywizującymi słuchaczy. Ćwiczenia wykorzystują metody oparte na rozwiązywaniu problemów i działaniach praktycznych. Niezależnie od programowej struktury studiów, uczestnicy zachęcani są do aktywnego wpływania na poruszane treści tak, by możliwie dobrze spełnić ich merytoryczne oczekiwania. Zajęcia prowadzą dydaktycy legitymujący się nie tylko znaczącym dorobkiem naukowym w wybranej dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ale także szerokim doświadczeniem biznesowym.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek Finanse menedżerskie prowadzony jest bez podziału na specjalności.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice