Gospodarka turystyczna

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek Gospodarka turystyczna pozwala poznać niezbędne narzędzia i metody, umożliwiające zaspokojenie potrzeb oraz oczekiwań współczesnych turystów w takich obszarach, jak: informacja turystyczna, udostępnianie walorów turystycznych, gastronomia, hotelarstwo, transport, jak i innym odpowiadającym za rozwój rynku turystycznego.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zorientowane na kompetencje menedżera biznesu turystycznego. Poznają specyfikę funkcjonowania różnych przedsiębiorstw turystycznych oraz ich szczególnych uwarunkowań działania. Zaznajamiają się z systemami informatycznymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się jak tworzyć oferty turystyczne oraz jak je promować.

Studia na kierunku Gospodarka turystyczna mają na celu wykształcenie pracowników turystyki, hotelarstwa i gastronomii zgodnie z potrzebami rynku pracy szeroko pojętej branży turystycznej. Podczas zajęć dydaktycznych studenci uczą się oceniać walory środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, diagnozować i projektować skuteczne działania marketingowe oraz wykorzystywać transport w usługach turystycznych. Poznają pojęcia związane z mechanizmami rozwoju turystyki w kraju i na świecie, a także przepisy regulujące podejmowanie działań w poszczególnych sektorach turystycznych.

Na studentów czekają inspirujące wykłady i warsztaty, wyjazdy studyjne, ćwiczenia terenowe oraz interesujące programy praktyk, a także wiele innych aktywności. Atutem kierunku jest stabilna, sprawdzona kadra wykładowców, która tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać.

2. KORZYŚCI

Absolwent kierunku Gospodarka turystyczna potrafi:

 • Identyfikować i interpretować oraz wyjaśniać innym zjawiska i procesy gospodarcze, społeczne i zarządcze związane z rozwojem turystyki;
 • Przewidywać zjawiska społeczne i gospodarcze istotne dla gospodarki turystycznej z wykorzystaniem metod i narzędzi analizy danych ilościowych i jakościowych;
 • Wykorzystać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej w różnych sektorach gospodarki turystycznej;
 • Działać w sposób przedsiębiorczy, wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu turystyki i dyscyplin pokrewnych, podejmować decyzje oraz motywować do działania.

Po ukończeniu studiów można pracować jako:

 • Menedżer w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki;
 • Przedsiębiorca prowadzący własną działalność w branży turystycznej, np. biuro podróży, hotel, lokal gastronomiczny;
 • Ekspert, doradca w firmach turystycznych w Polsce lub za granicą;
 • Specjalista w zakresie promocji miast i regionów oraz w jednostkach zajmujących się informacją i obsługą turystyczną.

Przykładowe instytucje i firmy, w których może pracować po ukończeniu studiów:

 • biura podróży,
 • hotele, pensjonaty,
 • lokale gastronomiczne,
 • organizacje turystyczne i społeczne,
 • punkty doradztwa oraz informacji turystycznej,
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne (krajowe i zagraniczne),
 • organa administracji rządowej i samorządowej,
 • stowarzyszenia i instytucje upowszechnienia turystyki,
 • jednostki zajmujące się promocją, informacją i obsługą turystyczną miast i regionów.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie aktywnych wykładów i ćwiczeń, a także zajęć terenowych przeprowadzanych na terenie całego województwa, oraz wyjazdów studyjnych (m.in. na targi turystyczne w Berlinie). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w salach audiowizualnych i komputerowych, co pozwala na lepsze przyswojenie istotnych zagadnień.

Wykwalifikowana i sprawdzona kadra wykładowców, tworzy środowisko, w którym studenci mogą się rozwijać i poznawać specyfikę funkcjonowania różnych sektorów gospodarki turystycznej.

W pracy ze studentami ograniczają wiedzę teoretyczną do minimum, koncentrując się na przekazywaniu, analizowaniu studiów przypadku oraz dostarczaniu praktycznych umiejętności, pozwalających na efektywne podjęcie pracy już w trakcie trwania studiów.

4. SPECJALNOŚCI

Kierunek nie jest podzielony na specjalności.

5. DODATKOWE INFORMACJE

 • Kierunek posiada ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 • Gospodarka turystyczna współpracuje m. in ze Śląską Izbą Turystyki, Polską Organizacją Turystyczną, Związkiem Gmin Jurajskich, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Klastrem Kultury, Turystyki i Rekreacji;
 • Studenci Gospodarki turystycznej działają aktywnie w kole naukowym KONTiKI, funkcjonującym przy Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki.

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Angelika Gagracz

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice