Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) - studia I stopnia

1. OPIS STUDIÓW

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, który stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju kompetentnych, przedsiębiorczych menedżerów i specjalistów zdolnych efektywnie i skutecznie działać na współczesnym rynku. Umiędzynarodowienie jest obecnie powszechną strategią polskich przedsiębiorstw. Co więcej, na rynku krajowym działają tysiące przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego oraz liczne globalne korporacje. Współpraca międzynarodowa przybiera zróżnicowane formy i zachodzi na wszystkich poziomach (firm, regionów, całych gospodarek). Polska stanowi część jednolitego rynku europejskiego i posiada szerokie kontakty z instytucjami Unii Europejskiej. Te uwarunkowania kreują popyt na wysokiej klasy profesjonalistów w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Program kształcenia na kierunku wyróżnia bogata oferta przedmiotów uwzględniających środowisko międzynarodowe, nauka języków obcych oraz możliwości studiowania i zdobywania praktyk również za granicą.

Absolwenci Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na identyfikowanie szans wynikających z międzynarodowej współpracy, budowanie strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz tworzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi, prowadzenie bieżącej działalności poprzez negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych, realizowanie projektów europejskich i wiele innych.

Obszar kształcenia na Kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze idealnie wpisuje się w uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki, która jest już częścią światowego systemu powiązań ekonomicznych.

2. KORZYŚCI

Absolwenci Kierunku MSG są doskonale przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów, analityków i menedżerów w:

  • dużych polskich firmach o różnej specyfice branżowej, które są już obecne na rynku globalnym,
  • małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych lub planują ich nawiązanie,
  • korporacjach globalnych posiadających filie i oddziały na rynku polskim,
  • instytucjach otoczenia biznesu związanych z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
  • firmach świadczących usługi dla biznesu w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych,
  • instytucjach i jednostkach administracyjnych różnych szczebli realizujących projekty i zadania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bądź wynikające z innych międzynarodowych umów i udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów z wykorzystaniem zróżnicowanych i nowoczesnych metod dydaktycznych.

Kadra naukowo-dydaktyczna posiada wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie w różnych formach kształcenia, w tym na studiach podyplomowych, szkoleniach i studiach doktoranckich. Wykładowcy prowadzący zajęcia na kierunku posiadają bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych pobytów naukowych i dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (m.in. w USA, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Litwie, Łotwie, Węgrzech). Wśród wykładowców są także certyfikowani tutorzy akademiccy.

Zajęcia na bieżąco wzbogacane są udziałem praktyków zajmujących się bezpośrednio współpracą z podmiotami zagranicznymi, dzięki czemu można skonfrontować wiedzę z praktyką i bliżej poznać firmy lub zdobyć staż zawodowy.

4. SPECJALNOŚCI

Specjalność I stopieńII stopień
Biznes międzynarodowy+
Zarządzanie międzynarodowe+

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze prowadzony jest przez Katedrę Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Studenci Kierunku mają możliwość dodatkowego rozwijania wiedzy oraz zdobywania umiejętności i kompetencji działając w Kole Naukowym "International Challenge". W ramach tej aktywności mogą realizować projekty badań naukowych, organizować różne wydarzenia, w tym cykliczne seminarium "Dni Europejskie", współpracować przy tworzeniu artykułów, czy uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, a także w studenckich konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce i za granicą. Tego typu aktywność studencka i doświadczenie dzięki niej zdobyte są wysoko cenione przez pracodawców.

Studenci chcący jeszcze intensywniej rozwijać swoje zainteresowania naukowe i zawodowe oraz wzbogacać kompetencje mają dostępną bogatą ofertę tutoringu akademickiego w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych.