Przejdź do menu Przejdź do treści

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - studia licencjackie na UE Katowice

ujęcie z góry, dwie osoby podające sobie ręce, pod dłońmi stół z laptopami, obok zdjęcia napis "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze"

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) to kierunek, na którym kształcimy profesjonalistów zdolnych skutecznie działać we współczesnych warunkach konkurencji oraz efektywnie wykorzystywać potencjał rynków zagranicznych.

Koncentrujemy się na aktualnych trendach funkcjonowania podmiotów w wielowymiarowym otoczeniu i pod wpływem szybkiego rozwoju nowych technologii. Nowoczesne kształcenie na kierunku zawiera się również w interdyscyplinarnym programie studiów, gdzie łączymy m.in. ekonomię, finanse, nauki społeczne, zarządzanie, prawo.

Kierunek MSG poprzez rozwój profesjonalnych kadr zdolnych osiągać ambitne cele zarówno na rynku krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym doskonale odpowiada na potrzeby współczesnego rynku pracy. Polska jest coraz ważniejszą częścią gospodarki światowej, a w szczególności jesteśmy ściśle zintegrowani w Unii Europejskiej. Współpraca międzynarodowa nie jest już kwestią wyboru, ale koniecznością dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i konkurencyjności.

Dlaczego warto?

Na kierunku MSG zdobędziesz kwalifikacje pozwalające Ci realizować się zawodowo nie tylko w kraju, ale rozwijać dalej, przekraczając granice państwowe, kulturowe i korzystać z szerokich możliwości. Kształcenie w oferowanym zakresie jest niezbędne do prowadzenia biznesu międzynarodowego, które wymaga większej wiedzy i umiejętności niż działalność realizowana tylko na rynku krajowym. Posiadając tak szerokie horyzonty i możliwości sam decydujesz gdzie i w jakim zakresie podejmiesz pracę.

Kompetencje po studiach

Jako absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze zdobędziesz:

 • przewagę w działaniu, współpracy i realizacji projektów na międzynarodową skalę, w tym projektów europejskich,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu międzynarodowego środowiska biznesu do identyfikowania szans rynkowych, twórczego działania i rozwiązywania skomplikowanych problemów w działalności zawodowej i zespołach wielokulturowych,
 • kompetencje społeczne i techniczne niezbędne do negocjowania, zawierania i realizacji transakcji gospodarczych, 
 • umiejętność tworzenia innowacyjnych strategii ekspansji na rynki zagraniczne oraz prowadzenia różnych form kooperacji z partnerami zagranicznymi,
 • umiejętność posługiwania się profesjonalną terminologią,  
 • elastyczność i zdolność adaptacji do zróżnicowanych i zmieniających się warunków działania.

Możliwości pracy po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku MSG:

 • możesz rozwijać swoją karierę zawodową w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych praktycznie wszystkich branż niezależnie od ich wielkości, w tym korporacjach międzynarodowych, osiągając przy tym nawet najwyższe stanowiska kierownicze,
 • możesz także pracować w dyplomacji; organizacjach międzynarodowych; instytucjach i jednostkach administracji wszystkich szczebli realizujących projekty bądź zadania wynikające z członkostwa Polski w UE, w tym w instytucjach UE,
 • jeśli masz pomysł na biznes, możesz rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą, budując przewagę w oparciu o działalność w skali międzynarodowej,
 • możesz znaleźć też interesującą pracę w instytucjach otoczenia biznesu zajmujących się obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Program studiów

Program kształcenia na kierunku wyróżnia interdyscyplinarna i szeroka oferta przedmiotów ujmujących poszczególne zagadnienia z perspektywy krajowej i międzynarodowej. Prowadzona jest nauka języków obcych, więc masz możliwości studiowania oraz zdobywania praktyk również za granicą. W programie studiów znajdziesz takie przedmioty jak m.in.: Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze, Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi, Międzynarodowy E-Marketing.

Oferta programowa kierunku jest systematycznie dostosowywana do potrzeb rynku pracy dzięki zaangażowaniu i współpracy z absolwentami i praktykami, reprezentującymi takie firmy i instytucje, jak m.in. Famur S.A. czy Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Specjalności

Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
Biznes międzynarodowy
Zarządzanie międzynarodowe

Wykładowcy

Kadra naukowo-dydaktyczna prowadząca zajęcia na kierunku MSG posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w różnych formach kształcenia: studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach i warsztatach. Wykładowcy posiadają także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie licznych pobytów naukowych i dydaktycznych na zagranicznych uczelniach (m.in. w USA, Szwajcarii, większości krajów Unii Europejskiej). Wśród wykładowców są certyfikowani tutorzy akademiccy. Ponadto zajęcia wzbogacane są udziałem praktyków zajmujących się współpracą z podmiotami zagranicznymi.

Współpraca

Studenci kierunku MSG mają niezwykle bogate możliwości budowania swoich kwalifikacji i rozwijania zainteresowań poprzez działalność w Kole Naukowym "International Challenge" prowadzanym przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (MSE). Koło podejmuje i realizuje liczne przedsięwzięcia, w tym: 

 • o charakterze naukowym (np. współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi w opracowywaniu wyników badań prowadzonych w Katedrze),
 • o charakterze kooperacyjnym (np. administrowanie i aktywny udział w studenckiej międzynarodowej sieci networkingowej InterNet, łączącej naszych studentów z ich rówieśnikami z analogicznych kierunków na Uniwersytetach w USA, Tajwanie i Brazylii). 
 • o charakterze praktyczno-organizacyjnym (np. organizowanie cyklicznego seminarium „Dni Europejskie”, współudział w cyklicznych wykładach prowadzonych przez praktyków), 

Praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy studenci kierunku MSG mogą dokonać uczestnicząc w konkursach międzynarodowych, w których zadaniem jest rozwiązywanie realnych problemów zgłoszonych przez zagraniczną firmę koordynującą konkurs. 

Ponadto studenci kierunku mają także dostęp do bogatej oferty tutoringu akademickiego w obszarze MSG.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Kierunku MSG mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). Najczęściej wyjeżdżają do krajów Unii Europejskiej, m. in. Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec.

Opinie

Co można dalej studiować?

Po ukończeniu studiów I stopnia możesz:

 1. kontynuować naukę na II stopniu kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
 2. wybrać każdy inny pokrewny kierunek, np. Ekonomia, Logistyka w biznesie, International Business w zależności od obszaru Twoich zainteresowań.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

      2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
           wyników z aneksu do matury, również ten aneks

      3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

      4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

      5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
          prowadzony jest w języku angielskim.

      6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
           kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe 

110 - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek MSG. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc 

50 - na studiach stacjonarnych
50 - na studiach niestacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy