Przejdź do menu Przejdź do treści

Prawo w zarządzaniu - studia licencjackie na UE Katowice

dwie osoby siedzące przy stoliku, obok napis "Prawo w zarządzaniu"

Prawo w zarządzaniu to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dla osób które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania i prawa. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tworzymy w ramach tego kierunku biznesowo-zorientowane programy kształcenia. Realizacja zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich będących jednocześnie praktykami/ekspertami (radcami prawnymi, doradcami prawnymi, praktykami biznesu) zapewni praktyczny wymiar kształcenia i zdobycie pożądanych na rynku pracy praktycznych umiejętności

Dlaczego warto?

Kształcenie na tym kierunku nastawione będzie na zdobycie przez studentów interdyscyplinarnej wiedzy łączącej zarządzanie z prawem. A to wszystko przy wsparciu merytorycznym, dydaktycznym i rozwojowym na każdym etapie studiów, w atmosferze sprzyjającej realizacji własnych pasji badawczych w ramach projektów i kół naukowych lub programów tutorskich. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to pierwsza Uczelnia w regionie, która uruchomiła kierunek Prawo w zarządzaniu i stanowi to odpowiedź na zapotrzebowanie młodzieży z woj. śląskiego w kwestii zdobycia kompleksowego wykształcenia z zakresu zarządzania z elementami prawa.

Kompetencje po studiach

Wybierając kierunek Prawo w zarządzaniu będziesz miał możliwość zapoznania się z zagadnieniami z prawa, ekonomii i finansów, matematyki, informatyki oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. Obecny rynek pracy wymaga od menedżera nie tylko wiedzy zakresu zarządzania, ale również samodzielnego rozstrzygania zagadnień prawnych występujących w przedsiębiorstwie. Zdobyte wykształcenie w zakresie nauk prawnych umożliwi absolwentowi podjęcie pracy nie tylko na stanowiskach menadżerskich, ale również w działach i departamentach prawnych.

Możliwości pracy po studiach

Poprzez zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania i prawa absolwenci będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym w regionie, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach w działach organizacyjno-prawnych, a w innych podmiotach w działach korporacyjnych. Ponadto absolwenci mogą pracować w działach Compliance bądź jako paralegal.

Program studiów

Zajęcia na kierunku Prawo w zarządzaniu są prowadzone przy wsparciu technologii informatycznych, w formach aktywizujących do twórczej pracy. Większość z nich to zajęcia praktyczne (ćwiczenia lub laboratoria). Studenci pracują indywidualnie lub grupowo, a zadania koncentrują się na projektach, raportach, prezentacjach koncepcji rozwiązań występujących w praktyce problemów gospodarczych. Koncepcja kształcenia na kierunku Prawo w zarządzaniu zakłada realizację przez 6 semestrów ścieżki kształcenia pozwalającej studentowi na opanowanie treści z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów (m.in. podstawy organizacji i zarządzania, podstawy finansów, zachowania organizacyjne, marketing, zarządzanie finansami i kapitałem przedsiębiorstwa, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi), jak również nauk prawnych (prawo cywilne, wolność gospodarcza i prawne formy działania przedsiębiorcy, podstawy prawa, zobowiązania, prawo finansowe, postępowanie cywilne). Realizacja zagadnień pozwoli studentowi na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie gospodarczym.

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych posiadających doświadczenie w projektach na rzecz praktyki gospodarczej oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi, przedstawicielami praktyki gospodarczej oraz specjalistów z zakresu prawa i zarządzania w biznesie prywatnym, jak i w administracji publicznej. 

Współpraca

Partnerami strategicznymi będą firmy konsultingowe, kancelarie prawne oraz przedsiębiorcy z różnych sektorów. Studenci będą mogli rozwijać swoje umiejętności w kołach naukowych działających na UE w Katowicach. W ramach studiów będą realizowane dodatkowe aktywności dla studentów z zakresu m.in. spotkań z praktykami (radcami prawnymi, adwokatami, sędziami), organizacja symulacji postępowań sądowych czy rozwiązywania kazusów prawnych. Dodatkowo realizowane będą wyjazdy studyjne do centralnych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Infrastruktura

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, a także interaktywnych warsztatów. Do Twojej dyspozycji jest rozbudowana infrastruktura uczelni: nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, siłownia, strefy wypoczynku, darmowe parkingi i Wi-Fi.

Erasmus+

Studenci Prawa w zarządzaniu mogą korzystać z bogatej oferty studiów i praktyk zagranicznych (ponad 300 uczelni i firm na całym świecie). 

Co można dalej studiować?

Twórcy kierunku planują utworzenie od semestru zimowego 2023/24 drugiego stopnia studiów, który umożliwi absolwentom kształcenie w kierunku uzyskania tytułu doradcy podatkowego bądź dalszego kształcenia w celu podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności, jak również podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej. Zdobycie zarówno kompetencji menedżerskich, jak i umiejętności samodzielnego analizowania przepisów prawnych pozwoli absolwentom na realizację studiów II stopnia lub ścieżek rozwojowych w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, administracji.

Jak się dostać

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne możesz wybrać zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Sam wskazujesz, które egzaminy będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Dokładnie przelicz punkty i wybierz najbardziej korzystny wynik. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast na poziomie rozszerzonym - razy 1,0.

Na przykład:

 • Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
 • Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz poniżej.

Wejdź na stronę www.irk2.ue.katowice.pl

Wypełnij formularz rekrutacyjny swoimi danymi i wybierz interesujący Cię kierunek studiów.
Możesz wybrać jeden kierunek główny, który interesuje cię najbardziej i dwa dodatkowe kierunki, które będą traktowane, jako alternatywne. Pamiętaj, kwalifikacja na studia odbędzie się w oparciu o kolejność kierunków jaką zaznaczysz.

Mimo wybrania trzech kierunków w IRK, można zostać zakwalifikowanym tylko na jeden kierunek! 

Zdjęcie dostarczone elektronicznie powinno mieć rozmiary co najmniej  500 x 625 pikseli. Wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 5 MB.

Zdjęcie powinno być wykonane na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry, obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% zdjęcia, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz. U. nr. 167 poz 1131).

Kliknij jeśli masz kłopot z wgraniem zdjęcia do systemu i skorzystaj z naszego programu do kadrowania!

Podania, do których nie zostaną wprowadzone wyniki, nie zostaną rozpatrzone. Sprawdź, czy wprowadzone dane pokrywają się z wynikami uzyskanymi na świadectwie. 

W przypadku poprawiania matury lub zdawani dodatkowych przedmiotów, w systemie IRK, w zakładce "wyksztalcenie" wpisz numer świadectwa maturalnego, nie aneksu. Przy składaniu dokumentów przedstaw do wglądu zarówno świadectwo maturalne, jak i aneks.

UWAGA! DANE NIE SĄ POBIERANE Z SYSTEMU KREM!

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na indywidualny nr konta widoczny w systemie.

Jeśli to możliwe, nie czekaj z wpłatą do ostatniego dnia rekrutacji. Opłatę uważa się za wpłaconą w momencie wpływu pieniędzy na konto Uniwersytetu w systemie IRK2 pojawi się informacja. W przypadku braku zaksięgowania opłaty prosimy o kontakt z Działem rekrutacji rekrutacja@ue.katowice.pl.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne. 

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po jej zakończeniu.

W systemie IRK2 pojawi się informacja o zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 1. Podanie na studia wydrukowane z systemu – nie zapomnij podpisać go w wyznaczonych miejscach. Podanie, które nie będzie podpisane, nie zostanie przyjęte.

      2. Oryginał świadectwa dojrzałości, który przedstawisz do wglądu, a w przypadku wpisania 
           wyników z aneksu do matury, również ten aneks

      3. Oryginał Dyplomu kwalifikacji zawodowych na poziomie technika - jeśli dotyczy

      4. Dowód osobisty, który przedstawisz do wglądu.

      5. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – jeśli kierunek
          prowadzony jest w języku angielskim.

      6. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - jeżeli
           kandydat jest osobą niepełnoletnią. Pobierz oświadczenie.

Kserokopie dokumentów będzie można wykonać nieodpłatnie w punkcie ksero w miejscu pracy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Komplet dokumentów umieść w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Naklejkę na teczkę pobierz z systemu IRK2, wytnij zgodnie z instrukcją i naklej na teczkę.

Sprawdź w terminarzu dni i godziny pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i złóż komplet dokumentów:

 • NA STUDIA W KATOWICACH
  Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (IV poziom)
  ul. Bogucicka 5, 40-287 Katowice

 • NA STUDIA W RYBNIKU
  ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, pokój 1.3 
  tel. 32 432 9850, 32 432 9851

Pamiętaj, że dokumentów nie musisz składać osobiście! (szczegóły poniżej).

Opłaty

Sprawdź opłaty za studia dla obywateli Polski, krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz osób legitymujących się ważną Kartą Polaka:

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim  bezpłatne 
Opłata rekrutacyjna85 PLN
Opłata za semestr studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia   2900 PLN [szczegóły i zniżki]

Progi punktowe

100 pkt - tyle w roku akademickim 2022/2023 wynosi próg punktowy na kierunek Prawo w zarządzaniu. Pamiętaj, że progi punktowe mogą się zmieniać!

Limit miejsc   

50

Skontaktuj się z nami

Joanna Wąchała

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice

Katarzyna Zajdel

Bogucicka 5
Budynek: CNTI; pok. 2/17
40-287 Katowice
Dołącz do nas

Nasi partnerzy