Przedsiębiorczość i finanse

1. OPIS STUDIÓW

Kierunek studiów Przedsiębiorczość i finanse to kierunek o profilu praktycznym. Dostarcza studentom kompleksowej wiedzy na temat uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej połączonej z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi, aby stworzyć własną firmę (start–up) lub przygotować do sukcesji w firmie rodzinnej, skutecznie kierować także innymi przedsięwzięciami oraz podjąć pracę w różnych obszarach funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw o dowolnym profilu.

Kształcenie studentów na studiach I stopnia ukierunkowane jest na rozwój kompetencji potrzebnych menedżerom w małym i średnim biznesie przede wszystkim w zakresie zarządzania, finansów, prawa, podatków, księgowości, negocjacji, technik pracy menedżera, marketingu, spraw kadrowo-płacowych.

Kompetencje rozwijane podczas studiów stopnia II dotyczą problematyki sprawnego przewodzenia jednostkom organizacyjnym lub działom dużych przedsiębiorstw (również międzynarodowych) lub innych organizacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia finansowe, wykształcenie postaw przedsiębiorczych, strategiczny wymiar ich funkcjonowania oraz nowoczesne metody i techniki zarządzania.

Co wyróżnia kierunek i jakie są jego główne atuty?

 • Podczas studiów szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne na bazie aktualnej wiedzy teoretycznej;
 • Zajęcia w formie ćwiczeń i laboratoriów stanowią większość zajęć, w części prowadzone przez przedstawicieli praktyki gospodarczej. Dodatkowo na zajęcia zapraszani są goście z firm lub instytucji wspierających biznes;
 • Zasady pracy w przypadku większości przedmiotów pozwalają na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności w realiach jak najbardziej odwzorowujących środowisko biznesowe;
 • Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze aż 360 godzin na I i II stopniu studiów;
 • Kierunek wyróżnia również stymulowanie postaw i zachowań kreatywnych i innowacyjnych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów przed studentów.

2. KORZYŚCI

Absolwenci I stopnia mają duże możliwości aktywności zawodowej:

 • Mogą zaplanować i uruchomić własną firmę oraz zarządzać nią;
 • Są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w różnych obszarach zarządzania firmą, jako specjaliści z zakresu finansów, kadr, rachunkowości, obsługi klienta, ICT, e-biznesu, a także, jako uczestnicy zespołów projektowych lub zadaniowych;
 • Absolwent może podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności oraz innych organizacjach.

Absolwenci II stopnia są przygotowani do:

 • Zarządzania działami, zespołami zadaniowymi/projektowymi lub całymi organizacjami;
 • Absolwent może podjąć pracę w średnich i dużych przedsiębiorstwach o dowolnym profilu, także doradczych czy kulturalnych - na stanowiskach specjalistów (np.: analityk finansowy) i kierowniczych (jako menedżerowie, kierujący poszczególnymi obszarami zarządzania przedsiębiorstwem), menedżera kontraktowego itp.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

 • Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod, takich jak wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia na nowoczesnych oprogramowaniach informatycznych;
 • Szczególny nacisk kładzie się na aktywizujące formy pracy ze studentami jak np. dyskusja, burza mózgów, opracowanie projektów, prezentacji (również w grupach), uczenie się przez wejście w rolę;
 • Samodzielna realizacja na I stopniu studiów przez studenta projektu przez kolejne cztery semestry studiów. Student wybiera albo projekt (1) Zakładanie działalności gospodarczej, albo (2) Rozwiązywanie problemu w realnie funkcjonującej firmie;
 • Na II stopniu studiów najbardziej interaktywny charakter mają zajęcia prowadzone w formie symulacji procesu zarządzania organizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów z zakresu zarządzania finansami (Montaż finansowy, Gra biznesowa) oraz zajęcia warsztatowe z zakresu Optymalizacji podatkowej i Controllingu;
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi w większości posiadający doświadczenie praktyczne oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

4. SPECJALNOŚCI

Ze względu na profil praktyczny i jasno określone cele studiowania na kierunku Przedsiębiorczość i finanse, kształcimy bez podziału na specjalności! Gwarantuje to przejrzystość programu kształcenia od momentu podjęcia studiów, natomiast pula przedmiotów do wyboru oferowana tylko studentom kierunku pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania.

5. DODATKOWE INFORMACJE

Studiując na kierunku Przedsiębiorczość i finanse student ma okazję:

 • Do uczestniczenia w wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach, bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami i menedżerami oraz przedstawicielami instytucji wspierających biznes (np.: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Izby Gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców, Studenckie Forum Business Centre Club);
 • Nabywać praktyczne umiejętności poprzez uczestniczenie na zajęciach w symulacjach sytuacji występujących w praktyce zarządzania;
 • Odbyć praktyki zawodowe i zrealizować projekty w firmach wspierających kierunek;
 • Rozwijać swoje zainteresowania w ramach kół naukowych, a zwłaszcza w Kole Naukowym Zarządzania "Menedżer", które funkcjonuje przy Katedrze Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego, prowadzącej ten kierunek;
 • Po prostu przebywać w niezwykle inspirującym środowisku akademickim!