Zarządzanie publiczne NOWOŚĆ

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i koniczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

Formalnie Zarządzanie publiczne w ofercie dydaktycznej jest przygotowany jako kierunek ogólnoakademicki, w ramach którego specjalności kształcenia mogą być realizowanie na I i II  stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Absolwenta kierunku Zarządzanie Publiczne cechują umiejętności praktyczne cenione przez pracodawców, takie jak, np.: umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, elastyczność myślenia i działania, umiejętność planowania strategicznego, diagnozowania ryzyka, świadomość ekologiczna i obywatelska i wiele innych. Absolwent kierunku Zarządzanie Publiczne zatrudnienie może znaleźć zarówno w każdej organizacji non-profit, jak również podjąć działalność doradczą lub prowadzić własną firmę, której celem jest wspomaganie innych podmiotów zajmujących się działaniami nakierowanymi na wspieranie rozwoju prospołecznego.

Specjalności w ramach kierunku Zarządzanie publiczne na I stopniu kształcenia:

Specjalności w ramach  kierunku Zarządzanie publiczne na II stopniu kształcenia:

1. OPIS STUDIÓW 

Każdy współczesny menedżer publiczny staje przed wyzwaniami, którym sprostanie wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji, one bowiem pozwalają na efektywne zarządzanie organizacjami. Nauczenie i wytrenowanie nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji jest możliwe w ramach nowego kierunku o nazwie Zarządzanie Publiczne. Podkreślenia wymaga fakt, iż w organizacjach non-profit i for-profit znajdują zastosowanie zasady i prawidłowości zarządzania ogólnego, jednak odnoszenie ich do organizacji publicznych wymaga uwzględnienia ich specyfiki. Podmiotami zarządzania publicznego, czyli organizacjami w których można znaleźć po ukończeniu tego kierunku zatrudnienie są w dużym uproszczeniu organizacje, których misją jest realizowanie interesu publicznego w nowatorski sposób. Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr.

Zarządzanie Publiczne to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dający nowe spojrzenie na działalność organizacji non-profit i for-profit działających zgodnie z logiką społecznej odpowiedzialności. Kierunek ten jest dedykowany osobom, które cechuje nie tylko humanistyczna wrażliwość, ale także chęć posiadania twardych umiejętności, między innymi zarządzania ryzykiem, zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz umiejętność wykorzystywania instrumentów komputerowego wspomagania do podejmowania decyzji i komunikowania. Dlatego też, w procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na kompleksowe przygotowanie studenta do efektywnego pełnienia przyszłych ról zawodowych. Zakres przekazywanej wiedzy oraz jej interdyscyplinarna perspektywa przyczynia się do budowania rzetelnych podstaw teoretycznych i praktycznych niezbędnych dla zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa, państwa oraz gospodarki. W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne i prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne i dlatego finansowane ze środków publicznych. 

2. KORZYŚCI

Czego się nauczysz studiując w ramach  kierunku Zarządzanie Publiczne?

  • Stosować nowoczesne metody i techniki zarządzania,
  • Prawidłowo diagnozować i interpretować zjawiska społeczno-ekonomiczne,
  • Inspirować zmiany społeczne i gospodarcze, wykorzystując dostępne zasoby oraz siły społeczne w środowiskach lokalnych,
  • Oceniać, zarządzać i monitorować skutki środowiskowe funkcjonowania organizacji,
  • Tworzyć polityki proekologiczne,
  • Zarządzać ryzykiem, finansami i zasobami ludzkimi, 
  • Stosować odpowiednie metody i techniki w projektowaniu i realizowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych,
  • Działać kreatywnie tworząc międzysektorowe rozwiązania organizacyjne,
  • Inspirować społeczność lokalną i lokalne władze do kreowania i osiągania ambitnych celów rozwojowych.

Absolwent kierunku Zarządzanie Publiczne jest w pełni przygotowany do pracy w administracji publicznej, jednostkach i instytucjach systemu ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych, w instytucjach ochrony środowiska, podmiotach gospodarki komunalnej, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, organizacjach pozarządowych, ośrodkach badawczych oraz firmach konsultingowych. Jego szeroka wiedza i różnorodne umiejętności sprawiają, że z powodzeniem może także pracować w biznesie, bowiem współczesna gospodarka potrzebuje kompetentnych specjalistów, którzy potrafią twórczo rozwiązywać złożone problemy, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania nie tylko w organizacjach sektora publicznego, lecz także prywatnego i społecznego.

3. METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ I KADRA NAUKOWA

Zajęcia na kierunku Zarządzanie Publiczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra zatrudniona w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, posiadająca nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną w zakresie działania organizacji, szczególnie publicznych i społecznych. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem technik multimedialnych, studiów przypadku, gier edukacyjnych itp., a ich celem jest ukierunkowanie na maksymalne zaangażowanie studentów w celu nabywania przez nich wiedzy i kompetencji praktycznych. W miarę możliwości studenci uczestniczą także w różnego rodzaju konferencjach związanych z zarządzaniem publicznym, zajęciach prowadzonych przez praktyków, biorą udział w wyjazdach studialnych i pracach koła naukowego.

4. SPECJALNOŚCI   

Nazwa specjalności

I stopień studiów

II stopień studiów

Zarządzanie ryzykiem w organizacjach

×

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

×

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

×

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach publicznych

×

Zielone zarządzanie w gospodarce publicznej

×

5. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej oraz pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i realizujących przedmioty wynikające z programu studiów.

Dodatkowe informacje o kierunku: 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-i-stopnia.html 

oraz 

https://www.ue.katowice.pl/jednostki/katedry/we/katedra-zarzadzania-publicznego-i-nauk-spolecznych/aktualnosci/article/prezentacja-kierunku-zarzadzanie-publiczne-studia-ii-stopnia.html

 

Kurator Kierunku: Aldona Frączkiewicz-Wronka: aldona.fraczkiewicz-wronka@uekat.pl
Menedżer Kierunku: Karolina Szymaniec-Mlicka: karolina.szymaniec-mlicka@uekat.pl