Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej prezentujemy progi punktowe na studia stacjonarne. Natomiast na I rok studiów niestacjonarnych może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej 50 punktów.

Kierunek

Liczba punktów

Limit miejsc

Analityk finansowy 2.0nowość w ofercie!

Analityka gospodarcza

120

50

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

105

75

Ekonomia

111

150

Finance and Accounting for Business

105

50

Finanse i rachunkowość

115

275

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

80

75

Finanse menedżerskie

80

50

Gospodarka cyfrowa

110

75

Gospodarka miejska i nieruchomości

110

50

Gospodarka przestrzenna

80

50

Gospodarka turystyczna

80

50

Informatyka

132

125

Informatyka i ekonometria

120

50

International Business

118

75

Logistyka

110

125

Logistyka w biznesie

106

75

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

110

50

Prawo w zarządzaniu

100

50

Przedsiębiorczość i finanse

102

75

Zarządzanie

110

150

Zarządzanie publiczne

80

50

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Kierunek

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Analityk finansowy 2.0

50

50

50

50

Analityka gospodarcza

50

50

-

50

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

75

50

50

50

E-commerce-50--

Ekonomia

150

50

75

50

Finance and Accounting for Business50502525
Finanse i ekonomia biznesu (Rybnik)---50

Finanse i rachunkowość

275

250

200

200

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

75

-

50

-

Finanse menedżerskie

50

50

-

-

Gospodarka cyfrowa75505050
Gospodarka miejska i nieruchomości50505050

Gospodarka przestrzenna

50

50

-

-

Gospodarka turystyczna

50

50

-

-

Informatyka

125

50

75

50

Informatyka i ekonometria

50

50

50

50

International Business

75

100

25

25

Logistyka

125

50

100

50

Logistyka w biznesie

75

50

50

50

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

50

50

50

50

Prawo w zarządzaniu50-50-

Przedsiębiorczość i finanse

75

50

75

50

Rachunkowość i podatki--50-

Zarządzanie

150

100

100

100

Zarządzanie publiczne50505050

Gdzie znajdę szczegółowy harmonogram rekrutacji?

Terminy rekrutacji oraz szczegółowy harmonogram przyjmowania dokumentów znajdują się w terminarzu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Kiedy są wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji zostają ogłoszone po jej zakończeniu, zgodnie z terminarzem. Nowy harmonogram zostanie podany na stronie.

Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów uruchamiana jest w czerwcu. W pierwszej kolejności będzie można założyć konto rekrutacyjne i stopniowo uzupełniać podanie o zdjęcie, wyniki matury czy kierunki. Ważne jest, by uzupełnić całą aplikację przed zamknięciem systemu.

Czy jeśli do 23:59 ostatniego dnia rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne moja opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana, będę brany/a pod uwagę przy rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 23:59. Nie zostawiaj tego na ostatni moment. Jeśli chcesz, aby opłata została zaksięgowana automatycznie,  zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności (zobacz szczegóły poniżej). Jeśli twoja opłata nie będzie zaksięgowana, a została zrealizowana w wyznaczonym czasie, możesz przesłać potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl, w wyjątkowych przypadkach opłaty mogą być potwierdzane także na takiej podstawie.

Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Zdjęcie w postaci pliku graficznego jest wymagane i kandydat wgrywa je do podania podczas rejestrowania się na studia. Zdjęcie w wersji papierowej nie obowiązuje. Jeśli chcesz odpowiednio wykadrować zdjęcie sprawdź naszą stronę: www.ue.katowice.pl/przytnij-zdjecie 

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby wziąć udział w rekrutacji na studia?

Wymagane dokumenty znajdują się w Zasadach rekrutacji dla kandydatów na studia:

Czy z dokumentami trzeba się udać do Uczelni, czy można to zrobić przez Internet?

Złożenie kompletu dokumentów jest wymogiem w procesie rekrutacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, może to zrobić osoba trzecia (nie wymagamy upoważnienia). Miejsce i terminy składania dokumentów znajdują się w terminarzu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest upoważnienie dla innej osoby?

Komplet dokumentów na studia może zostać dostarczony przez kandydata lub wskazaną przez niego osobę. Podczas składania dokumentów nie ma konieczności przedstawiania upoważnienia.

Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Nie. Decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub konkurs ocen na dyplomie (studia drugiego stopnia).

Gdzie mam składać dokumenty?

Teczki z kompletem dokumentów na studia należy składać w miejscu pracy Zespołu Sekretarzy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

Czy dokumenty mogę wysłać pocztą lub kurierem?

Tak, kompletne dokumenty (w oryginale lub poświadczone notarialne) mogą zostać przesłane pocztą lub kurierem. Pamiętaj że w przypadku przesyłania dokumentów liczy się data dostarczenia dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

Dane jeśli wysyłasz do nas dokumenty:
"Dział Rekrutacji - dokumenty"
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
tel. 32 257 7152

Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Tak, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnią publiczną. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności prowadzone w języku angielskim, które są odpłatne.

 • Pierwszy stopień Finance and Accounting for Business 2400 zł za semestr,
 • Pierwszy stopień International Business 2700 zł za semestr,

 • Drugi stopień Finance and Accounting for Business 3000 zł za semestr,
 • Drugi stopień International Business 3150 zł za semestr,
 • Drugi stopień Quantitative Asset and Risk Management 1900 zł za semestr,
 • Drugi stopień E-commerce 2900zł za semestr,
 • Drugi stopień MERCURI European Master’s in Customer Relationship Marketing 1000 EUR, 
 • Drugi stopień MAGELLAN International Master in Intercultural Business 1000EUR.

Ile kosztują studia niestacjonarne?

 • Pierwszy stopień 2900 zł za semestr,
 • Drugi stopień 3200 zł za semestr.

Ile kosztują studia niestacjonarne w języku angielskim?

 • Pierwszy stopień Finance and Accounting for Business 4700 zł za semestr,
 • Pierwszy stopień International Business 4700 zł za semestr,

 • Drugi stopień Finance and Accounting for Business 5000 zł za semestr,
 • Drugi stopień International Business 5000 zł za semestr.

Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", gdzie można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty  Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.  

Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wnoszona jest przez kandydata za udział w procesie rekrutacji, niezależnie od wyniku przyjęcia.

Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, gdyż jest to nowy proces rekrutacyjny. 

Zachęcamy do skorzystania z szybkich płatności

Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego oraz na podstawie wyników uzyskanych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w ramach limitów miejsc.

Pierwszym przedmiotem kwalifikacyjnym jest język obcy zdawany na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub na poziomie matury dwujęzycznej.
Drugim przedmiotem kwalifikacyjnym może być: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika 

Dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna podczas rekrutacji można wybrać język polski, jako drugi przedmiot kwalifikacyjny.

Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

Do rekrutacji w Uniwersytecie można przystąpić zarówno z maturą zdawaną na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. To, jaki poziom zostanie wybrany należy do decyzji kandydata. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym punkty rekrutacyjne są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku z matury razy 1,0.

Na przykład:

Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Średnia arytmetyczna wyników z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika mnożona jest razy 1.

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

W rekrutacji zaznaczyłem/am błędnie poziom podstawowy matury, zamiast poziomu rozszerzonego, przez co policzyło mi mniej punktów. Co zrobić?

Wprowadzenie zmian samodzielnie jest możliwe do momentu zamknięcia systemu w ostatnim dniu rekrutacji. Jeśli formularz elektroniczny został błędnie wypełniony, co negatywnie wpłynęło na kwalifikacje na studia, można złożyć pismo do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o ponowne rozpatrzenie podania uzasadniając swoją prośbę błędnie wprowadzonymi wynikami oraz podając poprawne wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydaci, którzy zdawali tzw. starą maturę (do 2004 roku w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach) uzyskują liczbę punktów rekrutacyjnych wynikającą z przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły (WYŁĄCZNIE w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości).

Przeliczenie ocen na punkty rekrutacyjne
ocenaliczba punktów
celujący (6)100
bardzo dobry (5)85
dobry (4)70
dostateczny (3)50
dopuszczający (2)30

Kandydaci legitymujący się dyplomem „Matury międzynarodowej” IB - International Baccalaureate uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na dyplomie:

tabela 1: Matura międzynarodowa IB - International Baccalaureate 

Wyniki na dyplomie IBPunkty UE Katowice
(SL - standard level)
Punkty UE Katowice
(HL - higher level)
7100100
68595
57080
46070
34555
23040
100


tabela 2: Matura europejska EB - European Baccalaureate

Wynik na dyplomie EB
(poziom podstawowy i rozszerzony)
Punkty UE Katowice
9,51 - 10,00100
9,01 - 9,5092
8,51 - 9,0085
8,01 - 8,5078
7,51 - 8,0071
7,01 - 7,5064
6,51 - 7,0057
6,00 - 6,5050
0,00 - 5,990

 

Olimpiady 2023

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 1. Olimpiada Języka Francuskiego

 2. Olimpiada Języka Białoruskiego

 3. Olimpiada Języka Hiszpańskiego

 4. Olimpiada Języka Niemieckiego

 5. Olimpiada Języka Angielskiego

 6. Olimpiada Biologiczna

 7. Olimpiada Języka Łacińskiego

 8. Olimpiada Chemiczna

 9. Olimpiada Filozoficzna

 10. Olimpiada Geograficzna

 11. Olimpiada Fizyczna

 12. Olimpiada Artystyczna

 13. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna

 14. Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"

 15. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

 16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

 17. Olimpiada Matematyczna

 18. Olimpiada Informatyczna

 19. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

 20. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 21. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności

 22. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

 23. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

 24. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna

 25. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 26. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

 27. Olimpiada Wiedzy o Turystyce

 28. Olimpiada Statystyczna

 29. Olimpiada Techniki Samochodowej

 30. Turniej Budowlany „Złota Kielnia”

 31. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

 32. Ogólnopolski Turniej na najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

 33. Olimpiada Wiedzy Górniczej : O Złotą Lampkę”

 34. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

 35. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

 36. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich

 37. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

 38. Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

 39. Olimpiada “Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

 40. Olimpiada “Buduj z Pasją”

 41. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego

 42. Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki

 43. Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej

 44. Ogólnopolski Turniej Kucharski

 45. Olimpiada Wiedzy o Finansach “Finansomania”

 46. Olimpiada Innowacji Technicznych w elektronice i mechatronice

 47. Olimpiada Innowacji Technicznych w telekomunikacji i informatyce

 48. Olimpiada Innowacji Technicznych w mechanice

 49. Olimpiada Innowacji Technicznych w ochronie środowiska

 50. Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON

 51. Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO

 52. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, studia te są BEZPŁATNE dla obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka. Studia niestacjonarne to forma kształcenia, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz są płatne. Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak. Na studiach pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku oraz na studiach drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiej średniej określonej przez Regulamin studiów oraz za zgodą Dziekana Szkoły Studiów I i II stopnia.

W trakcie odbywania studiów można ubiegać się o zmianę trybu zarówno ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jak i odwrotnie. O zmianie trybu studiów decyduje Dziekan. Dokładnie informacje można znaleźć w Regulaminie studiów.

Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) i planowane są z uwzględnieniem godzin wykładowych potrzebnych do realizacji przedmiotów wyszczególnionych w sylabusie, oraz dni wolnych od pracy wypadających w weekendy. Przeważnie zjazdy są co dwa tygodnie, jednak ze względu na wyjątkowe sytuacje mogą zdarzyć się zjazdy po tygodniu.

Czy stypendium socjalne obowiązuje na studiach niestacjonarnych czy tylko na stacjonarnych?

O stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych więcej informacji.

Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Zdjęcie do legitymacji powinno spełniać obecnie obowiązujące wymogi (musi być takie, jak w dowodzie osobistym) i być niestarsze niż 6 miesięcy. Zdjęcie to nadrukowane będzie na podaniu o przyjęcie na studia, a w przypadku, gdy kandydat chce otrzymać (nową) legitymację, będzie wykorzystane również do przygotowania legitymacji.

Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Kandydaci na studia niestacjonarne kwalifikowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów. W ramach limitów miejsc przyjmowani są kandydaci, których ocena na dyplomie jest nie niższa niż ocena graniczna ustalona przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. W tym roku jest to 3,5. W przypadku kierunków w języku angielskim kandydaci przyjmowani są na pierwszy rok studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, po złożeniu kompletu dokumentów i udokumentowaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia?

Wszystko zależy od tego jak się potoczy rekrutacja. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzje o dodatkowym naborze, natomiast na tym etapie nie wiadomo, czy zaistnieje taka potrzeba. Decyzja taka, zapada po zakończeniu głównej rekrutacji i oszacowaniu ilości wolnych miejsc. Terminy oraz ważne informacje o kolejnym naborze, podawane są do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Czy proces rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się tak samo, jak w pierwszym naborze?

W przypadku uruchomienia drugiego naboru znane są już progi punktowe na poszczególne kierunki. Kandydaci, którzy posiadają wystarczającą liczbę punktów mogą złożyć dokumenty na dany kierunek, co będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem na studia. Na studia mogą zostać przyjęte tylko te osoby, które złożyły dokumenty. 

Na naszej stronie publikujemy programy studiów dla oferowanych przez Uczelnię kierunków. 

Wejdź na stronę z sylabusami, wybierz tryb i rodzaj studiów, kierunek i najbardziej aktualny rok akademicki. Znajdziesz tam opis kierunku oraz listę przedmiotów na poszczególnych semestrach.

Czy będę miał zajęcia z języka obcego na studiach?

Każdy student studiów I stopnia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uczęszcza na zajęcia z dwóch języków obcych. 

Kandydaci na studia stacjonarne dokonują wyboru lektoratów w ramach procesu rekrutacji (ankieta w systemie rekrutacyjnym). 

Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują wyboru po zakończeniu procesu rekrutacji (ankieta dołączona do wiadomości e-mail o przyjęciu na studia). Zapisy do grup językowych odbywają się w kolejności zgłoszeń. 

Na kierunku International Business obowiązuje inna ścieżka kształcenia językowego.

Uwaga: wybór języków obcych wskazany w ankiecie rekrutacyjnej jest WIĄŻACY

Lektoraty mają charakter praktyczny i zorientowane są przede wszystkim na naukę języka biznesu. Prosimy mieć to na uwadze przy wyborze rodzaju i poziomu języka obcego. 

Jaki poziom wskazać w systemie IRK?

Waszym najważniejszym zadaniem jest dokonanie wyboru właściwego poziomu języka angielskiego oraz drugiego języka. Pamiętajcie, by w ankietach deklarować swój obecny poziom, który będzie punktem wyjścia do dalszej nauki.

Ważne! Po przydzieleniu do grup językowych, ich nazwy będą wskazywać poziom docelowy - czyli wyższy, niż ten deklarowany w ankiecie, np. deklarowana znajomość języka na poziomie A1 oznacza przypisanie do grupy językowej A2.   

Czy wskazanie danego poziomu umiejętności językowych zobowiązuje do podjęcia nauki od tego poziomu?

Tak, wskazanie poziomu umiejętności językowych jest wiążące. Na podstawie deklaracji kandydatów następuje przydział do konkretnych grup zajęciowych.

Czy mogę uczyć się języka polskiego?

Kandydaci zagraniczni nieznający języka polskiego mogą w ramach lektoratów językowych uczyć się języka polskiego.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami: rekrutacja@ue.katowice.pl!