Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy są gdzieś dostępne progi punktowe na poszczególne kierunki?

Nie udostępniamy na stronie www informacji o progach punktowych z lat ubiegłych, aby nie wprowadzać kandydatów w błąd. Pamiętajcie, że progi punktowe ustalane są każdego roku po zamknięciu rekrutacji i ulegają zmianom. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: rekrutacja@ue.katowice.pl

Jaki jest limit miejsc na wybrany kierunek?

To zależy od kierunku. Informacji na ten temat udziela Biuro Rekrutacji. Prosimy kierować pytanie na adres: rekrutacja@ue.katowice.pl

Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia pierwszego stopnia stacjonarne?

Wszystko zależy od tego jak się potoczy rekrutacja. Rektor Uczelni może podjąć decyzje o dodatkowym naborze, natomiast na tym etapie nie wiadomo, czy zaistnieje taka potrzeba. Decyzja taka, zapada po zakończeniu głównej rekrutacji i oszacowaniu ilości wolnych miejsc. Terminy oraz ważne informacje o kolejnym naborze, zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Kiedy są wyniki rekrutacji?

Wyniki przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne zamieścimy 11 lipca 2019 r. na stronie www i w mediach społecznościowych.

Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów będzie uruchomiona od 3 czerwca 2019 r. W pierwszej kolejności będzie można założyć konto rekrutacyjne i stopniowo uzupełniać podanie o zdjęcie, wyniki matury, kierunki.

Czy jeśli do 23:59 ostatniego dnia rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne moja opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana będę brany/a pod uwagę przy rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 23:59. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, będą oczekiwały przez kilka kolejnych dni na informacje o wpłatach, które zostaną zaksięgowane po tym terminie. Jeśli twoja opłata nie będzie zaksięgowana, a została zrealizowana w wyznaczonym czasie, możesz przesłać potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl w wyjątkowych przypadkach opłaty moga być potwierdzane także na takiej podstawie.

Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Zdjęcie w postaci pliku graficznego jest wymagane i kandydat wgrywa je do podania podczas rejestrowania się na studia. Zdjęcie w wersji papierowej nie obowiązuje. Wymagane dokumenty znajdują się w Przewodnikach dla kandydatów (stacjonarni, niestacjonarni).

Czy z dokumentami trzeba się udać również do Uczelni, czy można to zrobić przez internet?

Złożenie kompletu dokumentów jest wymogiem w procesie rekrutacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, może to zrobić osoba trzecia (nie wymagamy upoważnienia). Miejsce i terminy składania dokumentów znajdują się w przewodnikach dla kandydatów.

Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Nie. Decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub wyniki egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia stacjonarne lub konkurs ocen na dyplomie (studia drugiego stopnia).

Gdzie mam składać dokumenty?

Teczki z kompletem dokumentów na studia należy składać w Komisjach Rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest upoważnienie dla innej osoby?

Komplet dokumentów na studia może zostać dostarczony przez kandydata lub wskazaną przez niego osobę. Podczas składania dokumentów nie ma konieczności przedstawiania upoważnienia.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Tak, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnia publiczną. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności prowadzone w j.angielskim, które są odpłatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne?

  • Pierwszy stopień w Katowicach 2300 zł za semestr
  • Drugi stopień w Katowicach 2600 zł za semestr,
  • Pierwszy stopień w Rybniku 1950 zł za semestr.

Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", gdzie można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.  

Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wnoszona jest przez kandydata za udział w procesie rekrutacji, niezależnie od wyniku przyjęcia.

Osoby, które wniosą opłatę rekrutacyjną na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019 i nie zostaną zakwalifikowane do przyjęcia lub zostaną przyjęte i zrezygnują, mogą złożyć podanie na studia niestacjonarne bez konieczności ponownego uiszczania opłaty rekrutacyjnej. 

Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, gdyż jest to nowy proces rekrutacyjny. 

Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne mogą być wybrane zarówno na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu.

Dodatkowo podczas rekrutacji można wybrać także j.polski, jako przedmiot kwalifikacyjny, jednak wybierając j.polski będzie można dokonać wyboru tylko kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, wybór kierunków alternatywnych zostanie zablokowany.

Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

Do rekrutacji w Uniwersytecie można przystąpić zarówno z maturą zdawaną na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu. To, jaki poziom zostanie wybrany należy do decyzji kandydata. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym punkty rekrutacyjne są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku z matury razy 1,0.

Na przykład:

Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

W rekrutacji zaznaczyłem/am błędnie poziom podstawowy matury, zamiast poziomu rozszerzonego, przez co policzyło mi mniej punktów. Co zrobić?

Jeśli formularz elektroniczny został błędnie wypełniony, co negatywnie wpłynęło na kwalifikacje na studia, można złożyć pismo do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośba o ponowne rozpatrzenie podania uzasadniając swoją prośbę błędnie wprowadzonymi wynikami oraz podając poprawne wyniki z egzaminu maturalnego.

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, studia te są BEZPŁATNE dla obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka. Studia niestacjonarne to forma kształcenia, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz są płatne. Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak. Na studiach pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku oraz na studiach drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiej średniej określonej przez Regulamin studiów oraz za zgodą dziekana wydziału.

W trakcie odbywania studiów można ubiegać się o zmianę trybu zarówno ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jak i odwrotnie. O zmianie trybu studiów decyduje Dziekan. Dokładnie informacje można znaleźć w Regulaminie studiów.

Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) i planowane są z uwzględnieniem godzin wykładowych potrzebnych do realizacji przedmiotów wyszczególnionych w sylabusie, oraz dni wolnych od pracy wypadających w weekendy.

Czy stypendium socjalne obowiązuje na studiach niestacjonarnych czy tylko na stacjonarnych?

O stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. więcej informacji

Ukończyłem/łam studia I stopnia, ale nie mam jeszcze dyplomu. Co muszę zrobić, by przystąpić do rekrutacji? 

Do rekrutacji na studia II stopnia przystąpić może kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z obrony egzaminu dyplomowego (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). Jeśli Uczelnia nie wydała jeszcze dyplomu, dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje jest także zaświadczenie o obronie, które można uzyskać w dziekanacie wydziału, na którym kandydat ukończył studia. 

Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Zdjęcie do legitymacji powinno spełniać obecnie obowiązujące wymogi (musi być takie, jak w dowodzie osobistym). Jednak, jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, możesz nadal używać legitymacji otrzymanej na pierwszym roku studiów. Pamiętaj, aby podbić legitymację przed upływem jej terminu ważności!

Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia. Kwalifikacja kandydatów nastąpi na podstawie przeprowadzenia konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Zadaj nam je przez media społecznościowe!