Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy są gdzieś dostępne progi punktowe na poszczególne kierunki?

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotyczące progów oraz limitów przyjęć na studia I stopnia stacjonarne w roku akademickim 2018/19

Kierunek

Liczba punktów

Limit miejsc

Analityka gospodarcza

105

50

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

100

75

Ekonomia

112

150

Finanse i rachunkowość

124

270

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

82

75

Finanse i rachunkowość FAB

99

30

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

95

25

Finanse menedżerskie

107

50

Gospodarka i zarządzanie publiczne

95

25

Gospodarka przestrzenna

85

75

Gospodarka turystyczna

93

50

Informatyka

117

100

Informatyka i ekonometria

103

75

International Business

102

50

Logistyka

112

75

Logistyka inżynierska

125

75

Międzynarodowe stosunki gospodarcze WE

113

50

Międzynarodowe stosunki gospodarcze WZ

109

25

Przedsiębiorczość i finanse

114

75

Zarządzanie

103

125

Pamiętajcie, że progi punktowe ustalane są każdego roku po zamknięciu rekrutacji i ulegają zmianom.

Jaki jest limit miejsc na wybrany kierunek?

Poniżej przedstawiamy limity miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Kierunek

I stopień

II stopień

I stopień

II stopień

Analityka gospodarcza

50

25

-

-

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

75

50

50

50

Ekonomia

150

50

50

50

Finanse i rachunkowość

300

325

200

200

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

75

-

50

-

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

25

25

-

-

Finanse menedżerskie

50

25

-

-

Gospodarka i zarządzanie publiczne

25

25

50

50

Gospodarka przestrzenna

50

25

50

50

Gospodarka turystyczna

50

25

-

-

Informatyka

100

50

75

50

Informatyka i ekonometria

75

25

50

50

International Business

50

25

-

-

Logistyka (3 semestry)

-

50

-

50

Logistyka (4 semestry)

-

50

-

50

Logistyka (6 semestrów)

75

-

50

-

Logistyka (7 semestrów)

75

-

125

-

Międzynarodowe stosunki gospodarcze WE

75

25

50

50

Przedsiębiorczość i finanse

75

50

75

50

Zarządzanie

125

75

75

75

Czy na Uniwersytecie będzie organizowany drugi nabór na studia pierwszego stopnia stacjonarne?

Wszystko zależy od tego jak się potoczy rekrutacja. Rektor Uczelni może podjąć decyzje o dodatkowym naborze, natomiast na tym etapie nie wiadomo, czy zaistnieje taka potrzeba. Decyzja taka, zapada po zakończeniu głównej rekrutacji i oszacowaniu ilości wolnych miejsc. Terminy oraz ważne informacje o kolejnym naborze, zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

Kiedy są wyniki rekrutacji?

Wyniki przyjęć na studia pierwszego stopnia stacjonarne zamieścimy 11 lipca 2019 r. na stronie www i w mediach społecznościowych.

Czy jeśli w tym roku zdawałem/am maturę to mam się logować do systemu rekrutacyjnego dopiero po poznaniu wyników maturalnych czy mogę dokonać tego teraz a później uzupełnić?

Internetowa Rekrutacja Kandydatów będzie uruchomiona od 3 czerwca 2019 r. W pierwszej kolejności będzie można założyć konto rekrutacyjne i stopniowo uzupełniać podanie o zdjęcie, wyniki matury, kierunki.

Czy jeśli do 23:59 ostatniego dnia rekrutacji na studia pierwszego stopnia stacjonarne moja opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana będę brany/a pod uwagę przy rekrutacji?

Opłata rekrutacyjna powinna zostać wpłacona najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji do godziny 23:59. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, będą oczekiwały przez kilka kolejnych dni na informacje o wpłatach, które zostaną zaksięgowane po tym terminie. Jeśli twoja opłata nie będzie zaksięgowana, a została zrealizowana w wyznaczonym czasie, możesz przesłać potwierdzenie przelewu na adres rekrutacja@ue.katowice.pl w wyjątkowych przypadkach opłaty moga być potwierdzane także na takiej podstawie.

Czy w procesie rekrutacji jest potrzebne zdjęcie?

Zdjęcie w postaci pliku graficznego jest wymagane i kandydat wgrywa je do podania podczas rejestrowania się na studia. Zdjęcie w wersji papierowej nie obowiązuje. Wymagane dokumenty znajdują się w Przewodnikach dla kandydatów (stacjonarni, niestacjonarni).

Czy z dokumentami trzeba się udać również do Uczelni, czy można to zrobić przez internet?

Złożenie kompletu dokumentów jest wymogiem w procesie rekrutacji. Dokumentów nie trzeba składać osobiście, może to zrobić osoba trzecia (nie wymagamy upoważnienia). Miejsce i terminy składania dokumentów znajdują się w przewodnikach dla kandydatów.

Czy kolejność składania dokumentów na studia ma znaczenie?

Nie. Decyduje jedynie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji (w przypadku studiów pierwszego stopnia) lub wyniki egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia stacjonarne lub konkurs ocen na dyplomie (studia drugiego stopnia).

Gdzie mam składać dokumenty?

Teczki z kompletem dokumentów na studia należy składać w Komisjach Rekrutacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej uczelni.

Czy muszę osobiście dostarczać dokumenty czy potrzebne jest upoważnienie dla innej osoby?

Komplet dokumentów na studia może zostać dostarczony przez kandydata lub wskazaną przez niego osobę. Podczas składania dokumentów nie ma konieczności przedstawiania upoważnienia.

Czy studia stacjonarne są bezpłatne?

Tak, ponieważ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnia publiczną. Wyjątek stanowią kierunki i specjalności prowadzone w j.angielskim, które są odpłatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne?

  • Pierwszy stopień w Katowicach 2300 zł za semestr
  • Drugi stopień w Katowicach 2600 zł za semestr,
  • Pierwszy stopień w Rybniku 1950 zł za semestr.

Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", gdzie można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy opłata rekrutacyjna 85 zł jest za jeden kierunek czy za 3?

Opłata rekrutacyjna, którą wnosi kandydat to opłata za proces rekrutacyjny. W ramach tej opłaty  Kandydaci mogą w podaniu elektronicznym wybrać kierunek główny oraz dwa kierunki alternatywne.  

Czy w przypadku nie dostania się na studia opłata rekrutacyjna jest zwracana?

Nie. Opłata rekrutacyjna jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Wnoszona jest przez kandydata za udział w procesie rekrutacji, niezależnie od wyniku przyjęcia.

Czy podczas drugiego naboru na studia stacjonarne I stopnia należy ponownie dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Tak, gdyż jest to nowy proces rekrutacyjny. 

Czy trzeba przedstawić potwierdzenie przelewu? 

Uwaga! Opłata rekrutacyjna nie jest księgowana automatycznie. Podczas składania kompletu dokumentów (do 7 września) należy zabrać ze sobą również potwierdzenie przelewu i przedstawić je osobie przyjmującej dokumenty.

Jakie przedmioty wybierać podczas rekrutacji?

Podstawą kwalifikacji dla kandydatów na I stopień studiów są dwa przedmioty: język obcy oraz drugi przedmiot do wyboru: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, WOS. Oba przedmioty kwalifikacyjne mogą być wybrane zarówno na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu.

Dodatkowo podczas rekrutacji można wybrać także j.polski, jako przedmiot kwalifikacyjny, jednak wybierając j.polski będzie można dokonać wyboru tylko kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, wybór kierunków alternatywnych zostanie zablokowany.

Czy lepiej wybierać poziom podstawowy czy rozszerzony?

Do rekrutacji w Uniwersytecie można przystąpić zarówno z maturą zdawaną na poziomie podstawowym jak i na rozszerzeniu. To, jaki poziom zostanie wybrany należy do decyzji kandydata. Punkty rekrutacyjne z wyników z poziomu podstawowego są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku razy 0,7, natomiast z egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym punkty rekrutacyjne są przeliczane poprzez pomnożenie wyniku z matury razy 1,0.

Na przykład:

Matura podstawowa z matematyki - 70% x 0,7 = 49 (wynik jest korzystniejszy)
Matura rozszerzona z matematyki - 45% x 1 = 45

Kandydat sam wskazuje, które matury będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy dokładnie przeliczyć punkty i wybrać najbardziej korzystny wynik.

W rekrutacji zaznaczyłem/am błędnie poziom podstawowy matury, zamiast poziomu rozszerzonego, przez co policzyło mi mniej punktów. Co zrobić?

Jeśli formularz elektroniczny został błędnie wypełniony, co negatywnie wpłynęło na kwalifikacje na studia, można złożyć pismo do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośba o ponowne rozpatrzenie podania uzasadniając swoją prośbę błędnie wprowadzonymi wynikami oraz podając poprawne wyniki z egzaminu maturalnego.

Czym się różnią studia stacjonarne od niestacjonarnych?

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, studia te są BEZPŁATNE dla obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej oraz posiadaczy Karty Polaka. Studia niestacjonarne to forma kształcenia, w której zajęcia odbywają się w soboty i niedziele oraz są płatne. Polecamy portal "studiuj, pracuj, zarabiaj", można sprawdzić aktualne zniżki i wiele innych informacji na temat studiów niestacjonarnych.

Czy ze studiów niestacjonarnych można przejść na studia dzienne i odwrotnie?

Tak. Na studiach pierwszego stopnia po zaliczeniu pierwszego roku oraz na studiach drugiego stopnia po zaliczeniu pierwszego semestru pod warunkiem uzyskania odpowiednio wysokiej średniej określonej przez Regulamin studiów oraz za zgodą dziekana wydziału.

W trakcie odbywania studiów można ubiegać się o zmianę trybu zarówno ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne jak i odwrotnie. O zmianie trybu studiów decyduje Dziekan. Dokładnie informacje można znaleźć w Regulaminie studiów.

Jak często odbywają się zjazdy (zajęcia) na studiach niestacjonarnych?

Zjazdy na studiach niestacjonarnych odbywają się w weekendy (sobota, niedziela) i planowane są z uwzględnieniem godzin wykładowych potrzebnych do realizacji przedmiotów wyszczególnionych w sylabusie, oraz dni wolnych od pracy wypadających w weekendy.

Czy stypendium socjalne obowiązuje na studiach niestacjonarnych czy tylko na stacjonarnych?

O stypendium z Funduszu Pomocy Materialnej mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. więcej informacji

Chcę zapisać się na drugi stopień. Czy w takiej sytuacji mogę wgrać do systemu zdjęcie z obecnej legitymacji, czy muszę zrobić nowe?

Zdjęcie do legitymacji powinno spełniać obecnie obowiązujące wymogi (musi być takie, jak w dowodzie osobistym). Jednak, jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, możesz nadal używać legitymacji otrzymanej na pierwszym roku studiów. Pamiętaj, aby podbić legitymację przed upływem jej terminu ważności!

Czy w przypadku aplikacji na drugi stopień studiów stacjonarnych studentów z innych uniwersytetów obowiązuje test kwalifikacyjny?

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna postanowiła odstąpić od przeprowadzenia egzaminu wstępnego na studia. Kwalifikacja kandydatów nastąpi na podstawie przeprowadzenia konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami: rekrutacja@ue.katowice.pl!