Przejdź do menu Przejdź do treści

Uznawalność dokumentów potwierdzających wykształcenie i ich legalizacja

Możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce, jeśli masz jeden z poniższych dokumentów:

  1. Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający wykształcenie wydany przez szkołę lub uczelnię działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo Islandii, Norwegii lub Liechtensteinu, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (wymagane apostille);
  2. Dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
  3. Dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r.;
  4. Świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający wykształcenie uznawane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych (wymagane apostille lub legalizacja).

Jeśli masz inne świadectwo (niewymienione powyżej) wydane za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, musisz zwrócić się do kuratora oświaty o uznanie świadectwa za dokument potwierdzający w Polsce uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Jeśli mieszkasz w Polsce, powinieneś złożyć wniosek do kuratora oświaty w miejscu swojego zamieszkania.
Jeśli nie mieszkasz w Polsce, powinieneś złożyć wniosek do Kuratorium Oświaty w Katowicach (czyli w miejscu, gdzie ma swoją siedzibę Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).

Na uzyskanie decyzji kuratora będziesz mieć czas do końca pierwszego semestru studiów.

Na etapie rekrutacji nasza uczelnia wymaga, aby do świadectwa były dołączone:

  • Apostille (w przypadku krajów będących stroną Konwencji Haskiejlub legalizacja;
  • Informacja o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu, wydana lub potwierdzona przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

Legalizacji może dokonać:

  1. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, w którego systemie edukacji lub na którego terytorium wydano świadectwo;
  2. Władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo;
  3. Akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub w Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca