Przejdź do menu Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-22.

Status pod względem zgodności z Ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf. Większość plików pdf nie posiada nadanej struktury dokumentu
 • hierarchia nagłówków na niektórych podstronach jest zaburzona,
 • część zdjęć nie posiada lub posiada niepoprawne opisy alternatywne do zdjęć
 • filmy opublikowane przez wejściem w życie przepisów "Ustawy o dostępności cyfrowej" nie posiadają napisów dla osób niesłyszących 
 • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych
 • strona nie wyświetla się prawidłowo na tabletach
 • występują pewne problemy w przypadku powiększania tekstu na elementach kafelkowych
 • nie wszystkie etykiety posiadają nazwy
 • serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu
 • serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.

Powody wyłączenia: 

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • bardzo duże rozproszenie dostępu do systemu, bardzo duża liczba redaktorów podstron.

Wymienione wyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. W razie potrzeby zapewniony jest dostęp alternatywny – treści przedstawione na zdjęciach czy niedostępnych plikach mogą zostać zaprezentowane ustnie lub opracowane jako tekst dostępny dla czytników ekranu. Potrzebę dostępu alternatywnego należy zgłosić w Centrum Dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub/i z dostępnością architektoniczną lub/i cyfrowo-komunikacyjną prosimy o kontakt z Centrum Dostępności (Katowice, ul. Bogucicka 3, budynek A, pokój 107, parter). 

Kontaktować się można również:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Zgodnie z przepisami prawa:

 • każdy ma prawo poinformować Uczelnię o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej
 • każdy ma prawo złożyć „Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej”
 • osoba ze szczególnymi potrzebami (np. osoba niepełnosprawna) po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z „Wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub/i informacyjno-komunikacyjnej”

Zgłaszając problem można wskazać we Wniosku inną formę zapewnienia dostępności, która jest lepsza z punktu widzenia interesariusza (np. poprosić, aby niedostępny cyfrowo dokument został przeczytany czy przetłumaczony na PJM).

Wniosek o zapewnienie dostępności można przesłać na powyższe adresy lub skorzystać z przygotowanych formularzy.

Co należy napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

 • podać imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
 • napisać, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do budynku, strony internetowej lub co utrudnia komunikację z Uczelnią,
 • podać inną formę zapewnienia dostępności, która jest lepsza z punktu widzenia interesariusza
 • podać dogodny sposób kontaktu.

Uczelnia powinna zrealizować Wniosek w ciągu 7 dni. Jeśli będzie to niemożliwe Wnioskodawca zostanie poinformowany o innym terminie, w którym zostanie spełnione żądanie zawarte we Wniosku (najpóźniej w ciągu 2 miesięcy). Jeżeli realizacja żądania będzie niemożliwa Wnioskodawcy zostanie zaproponowany inny, alternatywny sposób dostępu.

Jeśli Uczelnia nie zrealizuje Wniosku w żaden z powyższych sposobów:

 • w sprawie zapewnienia dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON na adres: Dyrektor Oddziału PFRON, Oddział Śląski, pl. Grunwaldzki 8-10/8, 40-127 Katowice lub skorzystać z gotowych formularzy.
 • w sprawie dostępności cyfrowej można złożyć skargę do Rektora UE Katowice na adres: Rektor UE Katowice, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

Skargę można złożyć do 30 dni od dnia, kiedy podmiotowi publicznemu upłynął termin na zapewnienie dostępności lub od otrzymania odmowy zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu powyższych możliwości można wysłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rektorat - Katowice, ul. 1 Maja 50

Wejście do budynku
Wejście główne jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przycisk domofonu znajduje się po lewej stronie, ale jest niedostępny (schody).
Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie, z boku budynku - od strony ogrodzonego dziedzińca. Na dziedziniec można dostać się poprzez kontakt z portiernią – domofon umieszczony po lewej stronie furtki.

Portiernia
Portiernia usytuowana jest na wprost od wejścia głównego, tel. 32-257-71-93.

Parking
Parking jest ogólnodostępny. Z lewej strony budynku, bezpośrednio przy bramie znajduje się ogólnodpstępne miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Miejsce to oznaczone jest kolorem białym i niebieskim.

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Budynek posiada windę – po prawej stronie od wejścia głównego. Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
Szatnia znajduje się na parterze, 7 m na prawo od wejścia głównego.

Toalety
Na każdej kondygnacji – po lewej stronie - znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie 
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu, z boku budynku przy furtce i bramie wjazdowej na dziedziniec oraz na parterze przy windzie 
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • ewakuacyjny plan tyflograficzny, wspomagający orientację osób niewidomych i słabowidzących umieszczony jest na każdym piętrze, przy schodach

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek A - Katowice, ul. Bogucicka 3

Wejście do budynku
Budynek posiada 4 wejścia. Wejście główne - usytuowane jest od strony ul. Bogucickiej - jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia głównego prowadzą dwa ciągi komunikacyjne: dostępne – koło wjazdu na wewnętrzny parking uczelni należy skręcić w prawo oraz niedostępne, w miejscu przy którym są schody.

Portiernia
Portiernia usytuowana jest trzy metry od wejścia głównego, po lewej stronie, tel. 32-257-71-91.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, przy ul. Bogucickiej znajduje się jedno oznakowana miejsce parkingowe dla OzN. Przy głównym wejściu do budynku, na wewnętrznym parkingu, wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla OzN. Przy tylnym wejściu do budynku, na wewnętrznym parkingu, znajdują się 2 miejsca parkingowe dla OzN. Miejsca te oznaczone są kolorem białym i niebieskim. Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban).

Korytarze
Budynek posiada cztery klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Budynek posiada dwie windy usytuowane koło siebie. Panel sterowniczy oraz kaseta wezwań wyposażona jest w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. W windach dodatkowo znajdują się lustra i poręcze.

Szatnia
Szatnia znajduje się na parterze, 15 m od wejścia głównego, po lewej stronie.

Toalety
Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (zarówno toaleta damska jak i męska).

Dostosowania w budynku

 • portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie 
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu oraz przy bocznym  wejściu od strony dziedzińca, na parterze przy windach, przy planie tyflograficznym i szatni, przy Centrum Dostępności, na pierwszym piętrze przy przewiązce do budynku B, a także na trzecim piętrze przy Auli A
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • ewakuacyjny plan tyflograficzny, wspomagający orientację osób niewidomych i słabowidzących,  umieszczony jest na parterze koło szatni oraz na każdym piętrze przy windach
 • na parterze w holu głównym znajduje się infokiosk dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 • aula A została doposażona w mobilną rampę podjazdową dla wózków

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek B - Katowice, ul. Bogucicka 3a

Wejście do budynku
Budynek posiada 3 wejścia. Wejście znajdujące się z tyłu budynku jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda).

Portiernia
Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, tel. 32-257-71-92.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 2 oznakowana miejsce parkingowe dla OzN. Miejsca te oznaczone są kolorem białym i niebieskim. Wjazd na parking jest możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban).  

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Przy wejściu znajdującym się z tyłu budynku jest winda. Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Przed wejściem do windy zastosowano pole uwagi.

Szatnia
Brak

Toalety
Na każdej kondygnacji budynku w toaletach męskich są wydzielone sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety damskie bez dostosowań.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie 
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu, przy wejściu z tyłu budynku oraz na pierwszym piętrze przy przewiązkach do budynków A i C 
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • ewakuacyjne plany tyflograficzne wspomagające orientację osób niewidomych i słabowidzących znajdują się na każdym piętrze
 • na parterze w holu głównym znajduje się infokiosk dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek B połączony jest z budynkiem A łącznikiem, który nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek C - Katowice, ul. Bogucicka 3b (basen)

Wejście do budynku
Budynek posiada 1 wejście. Jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (winda).

Portiernia
Portiernia znajduje się po lewej stronie, 2 m od wejścia, tel. 32-257-71-98.

Parking
Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest ono oznaczone kolorem białym i niebieskim. Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban).

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze nie są szerokie, jednak zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Budynek posiada windę usytuowaną na lewo od wejścia. Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
Przy basenie, na lewo od wejścia głównego znajdują się trzy szatnie z toaletami: damska, męska oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Szatnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest w pełni przystosowana oraz posiada wózek prysznicowy, którym można dostać się na basen.
Na pierwszym piętrze przy sali gimnastycznej znajdują się szatnie damska i męska nie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową

Toalety
Przy szatniach basenowych znajdują się toalety z natryskami, każda z szatni ma odrębną toaletę. Toaleta przy szatni dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest w pełni przystosowana. Na wyższych piętrach brak dostosowanej toalety. 

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu, przy windzie oraz na pierwszym piętrze przy przewiązce do budynku B 
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • ewakuacyjne plany tyflograficzny, wspomagające orientację osób niewidomych i słabowidzących znajdują się przy portierni oraz na pierwszym piętrze

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Basen posiada infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek E - Katowice, ul. 1 Maja 47

Wejście do budynku
Budynek posiada dwa wejścia, przy czym nie są one przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Portiernia
Portiernia jest wspólna dla budynku E i L. Zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku E, za schodami, tel. 32-257-71-95.

Parking
Parking jest ogólnodostępny od ul. 1 Maja (brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Korytarze
Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się na wózku na danej kondygnacji. Łącznik między budynkami E i L jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Brak

Szatnia
Szatnia dla budynku E i L jest wspólna i zlokalizowana jest w budynku L. Jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu oraz przy wejściu bocznym od strony dziedzińca i przy łączniku pomiędzy budynkami E i L
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek F - Katowice, ul. Bogucicka 14a (siedziba organizacji)

Wejście do budynku
Budynek posiada tylko jedno wejście i jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Portiernia
Portiernia znajduje się po lewej stronie, zaraz za wejściem, tel. 32-257-71-96.

Parking
Po lewej stronie od wejścia do budynku są 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wewnętrznym parkingu, przy wejściu są 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wjazd możliwy po kontakcie domofonowym  z portiernią (szlaban). Miejsca te są oznaczone kolorem białym i niebieskim.

Korytarze
Budynek posiada jedną ogólnodostępną klatkę schodową oraz windę. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Winda zlokalizowana jest na wprost wejścia.

Szatnia
Szatnia znajduje się na lewo, za portiernią.

Toalety
Na drugim piętrze zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu oraz na drugim piętrze przy pokojach organizacji studenckich
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek G - Katowice, ul. Bogucicka 3d

Wejście do budynku
Budynek posiada jedno wejście, które jest trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową (wysoki próg).

Portiernia
Brak

Parking
W bezpośredniej bliskości budynku G (przy budynku A, który jest położony na przeciwko) znajdują się dwa oznakowana miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Są one oznaczone kolorem białym i niebieskim. Miejsca te są na wewnętrznym parkingu, do którego wjazd jest od strony ulicy Bogucickiej (szlaban - konieczny kontakt z portiernią budynku A, tel. 32-257-71-91).

Korytarze
Budynek posiada jedną klatkę schodową. Korytarze są wąskie, nie zapewniają swobodnego dostępu osobie poruszającej się na wózku. 

Winda
Brak

Szatnia
Brak

Toalety
Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed wejściem do budynku 
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek L - Katowice, ul. 1 Maja 47

Wejście do budynku
Wstęp do budynku możliwy jest poprzez dwa wejścia za pośrednictwem budynku E. Nie są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia
Portiernia jest wspólna dla budynku E i L, zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku E, za schodami, tel. 32-257-71-95.

Parking 
Parking jest ogólnodostępny od ul. 1 Maja (brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Korytarze
Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się na wózku na danej kondygnacji. Łącznik między budynkami E i L jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Brak

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia. Jest ona niedostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Toalety są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany w budynku przy łączniku budynków E i L oraz na pierwszym piętrze przy gabinecie psychologów
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek N - Katowice, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

(składa się z 3 połączonych ze sobą segmentów A, B, C)

Wejście do budynku
Budynek posiada trzy wejścia: jedno od ulicy Adamskiego 7 i dwa od ulicy Koszarawej (6 i 6a). Wejście od ulicy Koszarawej 6a jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia
Dla każdego segmentu jest osobna portiernia, tel.: segment A 32-257-79-01, segment B 32-257-79-02, segment C 32-257-79-03.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnoprawnością.

Korytarze
Budynek posiada pięć klatek schodowych oraz trzy windy. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Budynek posiada trzy windy (w każdym segmencie). Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. W kabinach znajdują się poręcze i lustra.

Szatnia
W budynku, w segmencie A od ulicy Adamskiego, znajduje się szatnia. Jest ona niedostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Toalety

 • Segment A - Na każdej kondygnacji jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze wejście do toalety dla OzN jest przez toaletę męską.
 • Segment B - Na parterze brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na kolejnych piętrach są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Segment C - Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównych wejściach oraz na parterze przy windach
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • aula NN została doposażona w mobilną rampę podjazdową dla wózków

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) - Katowice, ul. Bogucicka 5

Wejście do budynku
Główne wejście do budynku jest na poziomie holu (nad parkingiem). Budynek z punktem informacyjnym posiada jedno ogólnodostępne wejście (uwaga: drzwi są ciężkie).
Portiernia
Punkt informacyjny znajduje się 4 metry, na wprost od wejścia głównego, tel. 32-257-71-90.
Parking
Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban). Wyznaczono 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową oznaczone kolorem białym i niebieskim. Miejsca te są usytuowane bezpośrednio przy budynku. Wejście do budynku jest możliwe z poziomu parkingu (kontakt domofoniczny).
Korytarze
Budynek posiada dwie klatki schodowe. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.
Winda
W budynku są cztery windy. Przyciski w windzie oraz kasety wezwań oznaczone są brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Windy wyposażone są dodatkowo w lustra i poręcze. (Uwaga: parking oznaczony jest jako poziom 1, parter/hol oznaczony jest jako poziom 2, I piętro to poziom 3, itd.).
Szatnia
W holu głównym budynku (winda – poziom 2) znajdują się dwie szatnie położone po lewej i prawej stronie. Na środku znajduje się punkt informacyjny.
Toalety
W holu (poziom 2) oraz na III piętrze (poziom 5) zlokalizowana jest toaleta koedukacyjna dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową (uwaga: ciężkie drzwi).
Dostosowania w budynku
•    punkt recepcyjny, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie
•    na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
•    system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu oraz przy windach, Dziale Rekrutacji, bibliotece specjalistycznej i strefie studenta 
•    na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
•    przy windach znajdują się ewakuacyjne plany tyflograficzne, wspomagające orientację osób niewidomych i słabowidzących
•    w holu głównym (poziom 2) znajduje się infokiosk dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
•    aula CNTI została doposażona w mobilną rampę podjazdową dla wózków
Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Inne
W budynku znajduje się Biblioteka Specjalistyczna. 
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Filia w Rybniku - Rybnik, ul. Rudzka 13c

Wejście do budynku
Budynek posiada dwa wejścia, z których jedno jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia
W budynku jest portiernia, tel. 32-432-98-56.

Parking 
Na terenie parkingu znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się przy wejściu do budynku "C" (po lewej stronie od wjazdu). Wjazd na parking odbywa się poprzez pobranie biletu parkingowego lub użycia abonamentowej karty zbliżeniowej. 

Korytarze
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz jedną windę. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
W budynku jest winda. Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
Brak

Toalety
Na kondygnacjach 0 - 3 są dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku

 • portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie 
 • na poręczach znajdują się nakładki w brajlu informujące o kondygnacji
 • system informacyjno-nawigacyjny udźwiękowienia otoczenia (aplikacja YourWay) został zamontowany przed budynkiem przy głównym wejściu, na pierwszym piętrze przy auli oraz na parterze przy windzie
 • na drzwiach znajdują się tabliczki z uwypuklonym numerem pomieszczenia, napisem w brajlu oraz systemem NFC, który pozwala odsłuchiwać na telefonie podstawowe informacje o pomieszczeniu
 • ewakuacyjny plan tyflograficzny, wspomagający orientację osób niewidomych i słabowidzących, umieszczony jest na parterze koło szatni oraz na każdym piętrze przy windach

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a

Wejście do budynku
Automatycznie otwierane drzwi wejściowe. Swobodna przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami. Pomiędzy strefą wolnego dostępu a holem głównym znajduje się system zabezpieczenia antykradzieżowego służący zabezpieczeniu księgozbioru.
Portiernia
W budynku znajduje się portiernia, tel. 32-786-52-02.
Parking
Przy wejściu od strony Rawy, po prawej stronie znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz przy wejściu pracowniczym, po prawej stronie znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Miejsca te oznaczone są kolorami białym i niebieskim.
Korytarze
Korytarze i pomieszczenia pozwalają na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Winda
W budynku są windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku. Panel sterowniczy oraz kasety wezwań wyposażone są w przyciski oznaczone brajlem. W windach dodatkowo znajdują się lustra i poręcz. 
Szatnia
W budynku, na parterze, znajduje się szatnia.
Toalety
Na parterze zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (na portierni dla czytelników trzeba poprosić o kluczyk).
Dostosowania w budynku
Biblioteka posiada stanowiska pracy dla czytelników z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku: 
•    auto-lektor (model Harpo, Epson Perfection V10),
•    klawiatura brajlowska (model Alva BC 640),
•     powiększona klawiatura PC, 
•    drukarka brajlowska (model Everest D V4),
•     na komputerze zainstalowane są screen-reader Super Nova Reader oraz ZoomText (tzw. „lupka”).
Centrum zapewnia pomoc przeszkolonych bibliotekarzy (wybrani pracownicy posługują się językiem migowym na poziomie podstawowym). Centrum czytelnikom z niepełnosprawnością może dostarczyć cyfrowe kopie materiałów bibliotecznych. Do użytku osobistego skanowane są artykuły z czasopism oraz wybrane rozdziały książek. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR umożliwiającą późniejsze odsłuchanie.
Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Inne
W budynku nie ma profesjonalnego tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca