Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowe: 2019-09-23.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie zdjęcia posiadają opisy dodatkowe dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wymienione powyżej wyłączenia, będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Centrum Marketingu - Dział Komunikacji, info@ue.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32257-7120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rektorat - Katowice, ul. 1 Maja 50

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne dostępne jest tylko dla osób pełnosprawnych.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku od strony dziedzińca. Na dziedziniec można dostać się poprzez kontakt z recepcją budynku, przy pomocy domofonu przy bramie wjazdowej.

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie klatki schodowe i ogólnodostępną windę, zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Winda wyposażona jest w panel sterowniczy z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a, a także posiada system komunikatów głosowych, informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdym piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Na każdej kondygnacji budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parkingi zlokalizowane w sąsiedztwie budynku nie są własnością uczelni. Nie ma na nich wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Budynek A - Katowice, ul. Bogucicka 3

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa ogólnodostępne wejścia, z czego wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest usytuowane od strony ul. Bogucickiej. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada cztery klatki schodowe oraz jedną windę, zapewniającą komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Winda wyposażona jest w panel sterowniczy z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a, a także posiada system komunikatów głosowych, informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdym piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Na każdej kondygnacji budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek jest wyposażony w plany tyflograficzne, prezentujące topografię każdej z kondygnacji i tym samym ułatwiające komunikację osobom niewidomym i słabo widzącym.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na parkingu ogólnomiejskim,  znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na wewnętrznym parkingu, przy głównym wejściu do budynku tj. od strony ul. Bogucickiej, wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wjazd na parking możliwy jest po zgłoszeniu portierowi zamiaru wjazdu, poprzez połączenie telefoniczne pod numer 32 / 257 71 91.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek B - Katowice, ul. Bogucicka 3a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada trzy wejścia, przy czym nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Do końca 2021 roku zaplanowano doposażenie budynku w zewnętrzną windę.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie klatki schodowe zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Nie posiada natomiast windy. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Na każdej kondygnacji budynku w toaletach męskich wydzielone sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety damskie bez dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking wewnętrzny tylko dla pracowników i osób, którym na wniosek nadano uprawnienia do wjazdu. Wjazd kontrolowany z wykorzystaniem samoobsługowego systemu szlabanowego.  Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek C - Katowice, ul. Bogucicka 3b

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście. Nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie występują obszary kontroli.

Do końca 2021 roku zaplanowano doposażenie budynku w zewnętrzną windę.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie klatki schodowe zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Nie posiada natomiast windy. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na danej kondygnacji.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku wyposażona w stanowiskową pętlę indukcyjną wspomagającą słyszenie. 

Znajdujące się na poziomie parteru szatnie basenowe wraz z sanitariatami  są dostosowane
do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Sam basen również posiada infrastrukturę umożliwiającą na korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking wewnętrzny tylko dla pracowników i osób, którym na wniosek nadano uprawnienia do wjazdu. Wjazd kontrolowany z wykorzystaniem samoobsługowego systemu szlabanowego.  Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek E - Katowice, ul. 1 Maja 47

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada dwa wejścia, przy czym nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada windy i tym samym osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają zapewnionego dostępu do pomieszczeń na wszystkich piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking wewnętrzny tylko dla pracowników i osób, którym na wniosek nadano uprawnienia do wjazdu. Wjazd kontrolowany z wykorzystaniem samoobsługowego systemu szlabanowego. Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek F - Katowice, ul. Bogucicka 14a

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno wejście i jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada jedną ogólnodostępną klatkę schodową oraz windę, zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami obiektu. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdym piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku oraz szatnia wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

W budynku na 2 piętrze zlokalizowana jest toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na parkingu przypisanym do budynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek L - Katowice, ul. 1 Maja 47

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wstęp do budynku możliwy jest poprzez dwa wejścia prowadzące pośrednio przez budynek E. Nie są one przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek nie posiada windy i tym samym osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mają zapewnionego dostępu do pomieszczeń na wszystkich piętrach. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Parking wewnętrzny tylko dla pracowników i osób, którym na wniosek nadano uprawnienia do wjazdu. Wjazd kontrolowany z wykorzystaniem samoobsługowego systemu szlabanowego.  Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Budynek N - Katowice, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada trzy ogólnodostępne wejścia – jedno od ulicy Adamskiego (A) oraz dwa od ulicy Koszarowej (B i C). Spośród nich tylko wejście B dostosowane jest do osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada cztery klatki schodowe oraz dwie windy, zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Windy wyposażone są w panele sterownicze z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a, a także posiadają system komunikatów głosowych, informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdym piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Na każdej kondygnacji budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na parkingu ogólnomiejskim, znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) - Katowice, ul. Bogucicka 5

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek na poziomie holu z punktem informacyjnym posiada jedno ogólnodostępne wejście, które jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz cztery windy, zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Windy wyposażone są w panele sterownicze z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a, a także posiadają system komunikatów głosowych, informujących o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdym piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Punkt recepcyjny budynku, szatnie oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Na każdej kondygnacji budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek jest wyposażony w plany tyflograficzne, prezentujące topografię każdej z kondygnacji i tym samym ułatwiające komunikację osobom niewidomym i słabo widzącym.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku wyznaczone zostały 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wjazd na parking objęty kontrolą dostępu, poprzez samoobsługowy system szlabanowy.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.  

Filia w Rybniku - Rybnik, ul. Rudzka 13c

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek posiada jedno ogólnodostępne wejście, które jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie występują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz jedną windę, zapewniające komunikację pionową między wszystkimi kondygnacjami budynku. Windy wyposażone są w panele sterownicze z przyciskami oznaczonymi alfabetem Braille’a. Korytarze pozwalają na swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową i tym samym zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń na każdej kondygnacji.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Portiernia budynku oraz miejsca bezpośredniej obsługi  (w jednostkach organizacyjnych świadczących stanowiskową obsługę interesanta – studenta, doktoranta, pracownika, klienta zewnętrznego) wyposażone są w stanowiskowe pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Na każdej kondygnacji budynku zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na parkingu przypisanym do budynku wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe
dla osób z niepełnosprawnością.

Wjazd na parking objęty kontrolą dostępu, poprzez samoobsługowy system szlabanowy.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Studentom/doktorantom niesłyszącym/niedosłyszącym możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumaczy języka migowego na zajęciach, zaliczeniach i w załatwianiu spraw formalnych na uczelni. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a

Udogodnienia architektoniczne:

 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe
 • pomiędzy strefą wolnego dostępu a holem głównym znajduje się system zabezpieczenia antykradzieżowego służący zabezpieczeniu księgozbioru,
 • windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzroku (Alfabet Braille’a),
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach,
 • parking wyposażony w dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością oznaczone kolorami białym i niebieskim oraz znakiem P-24 „Symbol osoby z niepełnosprawnością”. Miejsca te znajdują się na parkingu od strony wschodniej obok portierni pracowniczej,
 • prawo wstępu do obiektu osoby z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym,
 • stanowiska pracy dla czytelników z niepełnosprawnością.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zapewnia dostęp do specjalistycznego wyposażenia oraz pomoc fachowo przeszkolonych bibliotekarzy (wybrani pracownicy posługują się językiem migowym na poziomie podstawowym).

Stanowisko ze sprzętem dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku jest wyposażone w następujące urządzenia i oprogramowanie:

 • auto-lektor (model Harpo, Epson Perfection V10),
 • klawiatura brajlowska (model Alva BC 640),
 • powiększona klawiatura PC,
 • drukarka brajlowska (model Everest D V4),
 • na komputerze zainstalowane są screen-reader Super Nova Reader oraz ZoomText (tzw. "lupka").

CINiBA realizuje usługę dostarczania czytelnikom z niepełnosprawnością cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych. Do użytku osobistego skanowane są artykuły z czasopism oraz wybrane rozdziały książek. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR, aby umożliwić jego późniejsze odsłuchanie.