Przejdź do menu Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej: 2019-09-23.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • nie wszystkie zamieszczone na stronie zdjęcia posiadają opisy dodatkowe dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wymienione powyżej wyłączenia, będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Centrum Marketingu - Dział Komunikacji, info@ue.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32257-7120. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rektorat - Katowice, ul. 1 Maja 50

Wejście do budynku
Wejście główne dostępne jest tylko dla osób pełnosprawnych. Przycisk domofonu znajduje się po lewej stronie, ale jest niedostępny (schody).

Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie, z tyłu budynku - od strony ogrodzonego dziedzińca. Na dziedziniec można dostać się poprzez kontakt z portiernią – domofon umieszczony po lewej stronie furtki.

Portiernia – znajduje się na wprost od wejścia głównego, tel. 32-257-71-93.

Parking
Parking ogólnodostępny. Brak oznaczeń miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Budynek posiada windę – po prawej stronie od wejścia głównego. Panel sterowniczy wyposażony jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
Szatnia znajduje się na parterze, 7 m na prawo od wejścia głównego.

Toalety
Na każdej kondygnacji – po lewej stronie - znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek A - Katowice, ul. Bogucicka 3

Wejście do budynku
Budynek posiada cztery wejścia. Wejście główne - usytuowane jest od strony ul. Bogucickiej - jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia głównego prowadzą dwa ciągi komunikacyjne: dostępne – koło wjazdu na wewnętrzny parking uczelni należy skręcić w prawo oraz niedostępne, w miejscu przy którym są schody.

Portiernia – znajduje się trzy metry od wejścia głównego, po lewej stronie, tel. 32-257-71-91.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, przy ul. Bogucickiej znajduje się jedno oznakowana miejsce parkingowe dla OzN. Przy głównym wejściu do budynku, na wewnętrznym parkingu, wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla OzN. Przy tylnym wejściu do budynku, na wewnętrznym parkingu, znajdują się dwa miejsca parkingowe dla OzN. Miejsca te oznaczone są kolorem białym i niebieskim Wjazd na wewnętrzny parking możliwy jest po podniesieniu szlabanu (wymagany telefoniczny kontakt z pracownikiem portierni).

Korytarze
Budynek posiada cztery klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Budynek posiada dwie windy usytuowane koło siebie. Panel sterowniczy wyposażony jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
Szatnia znajduje się na parterze, 15 m od wejścia głównego, po lewej stronie.

Toalety
Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (zarówno toaleta damska jak i męska).

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. Plan tyflograficzny umieszczony jest koło szatni.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek B - Katowice, ul. Bogucicka 3a

Wejście do budynku
Budynek posiada trzy wejścia, przy czym nie są one przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Portiernia – znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, tel. 32-257-71-92.

Parking
Aktualnie trwa remont. Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym 32-257-71-91 (szlaban). Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Brak

Szatnia
Brak

Toalety
Na każdej kondygnacji budynku w toaletach męskich są wydzielone sanitariaty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Toalety damskie bez dostosowań.

Dostosowania w budynku
Portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek B połączony jest z budynkiem A łącznikiem, który nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynek C - Katowice, ul. Bogucicka 3b

Wejście do budynku
Budynek posiada jedno wejście. Nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Portiernia – znajduje się po lewej stronie, 2 m od wejścia, tel. 32-257-71-98.

Parking
Aktualnie trwa remont. Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym 32-257-71-91 (szlaban). Bezpośrednio przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Korytarze
Budynek posiada 2 klatki schodowe. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Brak

Szatnia
Szatnie basenowe znajdują się na lewo od wejścia. Są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Przy basenie znajduje się prysznic oraz toaleta koedukacyjna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na wyższych piętrach brak dostosowanej toalety. 

Dostosowania w budynku
Portiernia wyposażona jest w pętlę indukcyjną wspomagającą słyszenie.

Basen posiada infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnością.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek E - Katowice, ul. 1 Maja 47

Wejście do budynku
Budynek posiada dwa wejścia, przy czym nie są one przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (schody).

Portiernia – portiernia jest wspólna dla budynku E i L. Zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku E, za schodami, tel. 32-257-71-95.

Parking
Parking jest ogólnodostępny od ul. 1 Maja (brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Korytarze
Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się na wózku na danej kondygnacji. Łącznik między budynkami E i L jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Brak

Szatnia
Szatnia dla budynku E i L jest wspólna i zlokalizowana jest w budynku L.

Toalety
Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek F - Katowice, ul. Bogucicka 14a

(siedziba organizacji działających na uczelni)

Wejście do budynku
Budynek posiada tylko jedno wejście i jest ono dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

Portiernia - znajduje się po lewej stronie, zaraz za wejściem, tel. 32-257-71-96.

Parking
Po prawej stronie od wejścia do budynku są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową oznaczone kolorem białym i niebieskim.

Korytarze
Budynek posiada jedną ogólnodostępną klatkę schodową oraz windę. Korytarze są szerokie – zapewniają dostęp do wszystkich pomieszczeń.

Winda
Winda zlokalizowana jest na wprost wejścia. 

Szatnia
Szatnia znajduje się na lewo, za portiernią.

Toalety
Na 2 piętrze zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek L - Katowice, ul. 1 Maja 47

Wejście do budynku
Wstęp do budynku możliwy jest poprzez dwa wejścia za pośrednictwem budynku E. Nie są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Portiernia – portiernia jest wspólna dla budynku E i L, zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku E, za schodami, tel. 32-257-71-95.

Parking 
Parking jest ogólnodostępny od ul. 1 Maja (brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Korytarze
Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się na wózku na danej kondygnacji. Łącznik między budynkami E i L jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Brak

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia. Jest ona niedostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Toalety są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Budynek N - Katowice, ul. ks. bpa St. Adamskiego 7

(składa się z 3 połączonych ze sobą segmentów A, B, C)

Wejście do budynku
Budynek posiada trzy wejścia: jedno od ulicy Adamskiego 7 i dwa od ulicy Koszarawej (6 i 6a). Wejście od ulicy Koszarawej 6a jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia - dla każdego segmentu jest osobna portiernia, tel.: segment A 32-257-79-01, segment B 32-257-79-02, segment C 32-257-79-03.

Parking
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku, na parkingu ogólnodostępny znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnoprawnością.

Korytarze
Budynek posiada cztery klatki schodowe oraz dwie windy. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Budynek posiada dwie windy. Panel sterowniczy wyposażony jest w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia. 

Toalety

Segment A
Na każdej kondygnacji jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze wejście do toalety dla OzN jest przez toaletę męską.

Segment B
Na parterze brak toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na kolejnych piętrach są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Segment C
Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) - Katowice, ul. Bogucicka 5

Wejście do budynku
Główne wejście do budynku jest na poziomie holu (nad parkingiem). Budynek z punktem informacyjnym posiada jedno ogólnodostępne wejście. Przestrzeń manewrowa została zachowana (uwaga: drzwi są ciężkie).

Portiernia - punkt informacyjny, 4 metry, na wprost od wejścia głównego, tel. 32-257-71-90.

Parking
Wjazd na parking możliwy po kontakcie telefonicznym z portiernią (szlaban). Wyznaczono 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową oznaczone kolorem białym i niebieskim. Miejsca są usytuowane bezpośrednio przy budynku. Wejście do budynku możliwe z poziomu parkingu.

Korytarze
Budynek posiada dwie klatki schodowe. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
W budynku są cztery windy. Przyciski w windzie oznaczone są alfabetem Braille’a. Komunikat głosowy informuje o położeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi. (Uwaga: parking oznaczony jest jako poziom 1, parter/hol oznaczony jest jako poziom 2, I piętro to poziom 3, itd.).

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia, 5 m na lewo od punktu informacyjnego.

Toalety
W holu (poziom 2) oraz na III piętrze (poziom 5) zlokalizowana jest toaleta koedukacyjna dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową (uwaga: ciężkie drzwi).

Dostosowania w budynku
Punkt recepcyjny, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. Przy windach znajdują się plany tyflograficzne, ułatwiające komunikację osobom niewidomym i słabowidzącym.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku znajduje się Biblioteka Specjalistyczna. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Filia w Rybniku - Rybnik, ul. Rudzka 13c

Wejście do budynku
Budynek posiada dwa wejścia, z których jedno jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Portiernia – w budynku jest portiernia, tel. 32-432-98-56.

Parking 
Na terenie parkingu znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Znajduje się przy wejściu do budynku "C" (po lewej stronie od wjazdu). Wjazd na parking odbywa się poprzez pobranie biletu parkingowego lub użycia abonamentowej karty zbliżeniowej. 

Korytarze
Budynek posiada dwie klatki schodowe oraz jedną windę. Szerokie korytarze pozwalają na swobodne przemieszczenie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
W budynku jest winda. Przyciski w windzie oznaczone są alfabetem Braille’a. 

Szatnia
Brak

Toalety
Na kondygnacjach 0 - 3 są dostępne toalety dla niepełnosprawnych.

Dostosowania w budynku
Portiernia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie. 

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, ul. Bankowa 11a

Wejście do budynku
Automatycznie otwierane drzwi wejściowe. Swobodna przestrzeń manewrowa przed i za drzwiami.

Pomiędzy strefą wolnego dostępu a holem głównym znajduje się system zabezpieczenia antykradzieżowego służący zabezpieczeniu księgozbioru.

Portiernia – w budynku znajduje się portiernia, tel. 32-786-50-00.

Parking
Przy wejściu głównym, po prawej stronie znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową oznaczone kolorami białym i niebieskim.

Korytarze
Korytarze i pomieszczenia pozwalają na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową na danej kondygnacji. 

Winda
W budynku są windy dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu oraz wzroku (alfabet Braille’a).

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia.

Toalety
Na parterze zlokalizowana jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (w szatni trzeba poprosić o kluczyk).

Dostosowania w budynku
Biblioteka posiada stanowiska pracy dla czytelników z niepełnosprawnością ruchową oraz wzroku: auto-lektor, klawiatura brajlowska, powiększona klawiatura PC, drukarka brajlowska, na komputerze zainstalowane są screen-reader Super Nova Reader oraz ZoomText (tzw. „lupka”).

Centrum zapewnia pomoc przeszkolonych bibliotekarzy (wybrani pracownicy posługują się językiem migowym na poziomie podstawowym).

Centrum czytelnikom z niepełnosprawnością może dostarczyć cyfrowe kopie materiałów bibliotecznych. Do użytku osobistego skanowane są artykuły z czasopism oraz wybrane rozdziały książek. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR umożliwiającą późniejsze odsłuchanie.

Punkt recepcyjny, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
W budynku nie ma profesjonalnego tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3