Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierunki i specjalności

Analityk Finansowy 2.0 <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Studia licencjackie na kierunku Analityk Finansowy 2.0 pozwolą Ci zdobyć uniwersalną wiedzę i umiejętności, dzięki, którym będziesz mógł łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb pracodawców. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi obejmują przede wszystkim zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programowania w językach VBA, SQL i Python.  

[więcej informacji na temat kierunku]

Analityka gospodarcza

Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w naszej Uczelni przygotowuje nie tylko do pracy w tradycyjnych mediach, ale także do pracy z portalami internetowymi i innymi mediami cyfrowymi. Nasi studenci zdobywają także podstawy wiedzy o biznesie i marketingu, niezbędnej w procesie tworzenia materiałów promocyjnych firm, publikacji biznesowych, pełnienia roli rzecznika prasowego w organizacji oraz w wykonywaniu innych zadań komunikacyjnych. Nasi absolwenci to specjaliści poszukiwani na rynku pracy. Wyróżniają się wysoką sprawnością językową w tworzeniu narracji oraz komunikacji wizualnej, praktyką w stosowaniu narzędzi komunikacji cyfrowej oraz umiejętnościami pozwalającymi sprawnie funkcjonować w biznesie i w społeczeństwie informacyjnym.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Kierunek o profilu praktycznym

Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Ekonomia:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finanse menedżerskie

Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finance and Accounting for Business * <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business, prowadzone w pełni w języku angielskim, pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych oraz zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem. Absolwent kierunku może znaleźć pracę zarówno w instytucjach finansowych, takich jak banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne czy domy maklerskie, jak i w działach controllingu, analiz czy księgowości podmiotów niefinansowych (zwłaszcza międzynarodowych).

[więcej informacji na temat kierunku]

Finanse i rachunkowość

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, realizowane są przy udziale praktyków gospodarczych regionu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy, w trakcie ostatniego roku studiów. W programie kształcenia dominują zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Znaczna ich część wymaga użycia technik i narzędzi informatycznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu praktycznym

Gospodarka cyfrowa

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu praktycznym.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości:

Kierunek o profilu praktycznym

Gospodarka przestrzenna

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka turystyczna

Studiując na kierunku Gospodarka turystyczna student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Informatyka

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka:

Kierunek o profilu praktycznym

Informatyka i ekonometria

Student kierunku Informatyka i ekonometria pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

International Business <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Logistyka w biznesie

Program na kierunku Logistyka w biznesie odpowiada standardom European Logistics Association. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w zakresie operacyjnego zarządzania przepływem dóbr i informacji w różnorodnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Kształcenie na kierunku opiera się na nowoczesnych metodach dydaktycznych (studia przypadków, gry symulacyjne, treningi menedżerskie) oraz aplikacjach komputerowych i przebiega we współpracy z partnerami biznesowymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności. 

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_7_semestrow_piktogram.svg" title="Studia 7-semestralne" alt="Studia 7-semestralne" class="picto-size">

Kierunek Logistyka, pozwoli studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Logistyka (z tytułem zawodowym inżyniera):

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Celem kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Prawo w zarządzaniu <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Prawo w zarządzaniu to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dla osób które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania i prawa. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tworzymy w ramach tego kierunku biznesowo-zorientowane programy kształcenia. Realizacja zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich będących jednocześnie praktykami/ekspertami (radcami prawnymi, doradcami prawnymi, praktykami biznesu) zapewni praktyczny wymiar kształcenia i zdobycie pożądanych na rynku pracy praktycznych umiejętności.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Przedsiębiorczość i finanse

Celem kierunku Przedsiębiorczość i finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności. 

Kierunek o profilu praktycznym.

Rachunkowość i Controlling <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku umożliwi Ci zdobycie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także przygotuje do uzyskania prestiżowych certyfikatów. 

[więcej informacji na temat kierunku]

Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Zarządzanie publiczne <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i konieczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym. Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie publiczne:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Analityk Finansowy 2.0 <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Studia magisterskie na kierunku Analityk Finansowy 2.0 pozwolą Ci zdobyć zaawansowaną, uniwersalną wiedzę i umiejętności, dzięki, którym będziesz mógł łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb pracodawców. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi obejmują przede wszystkim zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i Power BI oraz programowania w językach VBA, SQL, Python z bibliotekami Pandas, Numpy i Scipy, R i Matlab.  

[więcej informacji na temat kierunku]

Analityka gospodarcza

Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Analityka gospodarcza prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są przygotowani zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi, a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej. Wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Kierunek o profilu praktycznym

Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Ekonomia:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

E-commerce <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Celem kierunku E-commerce jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działań handlowych w Internecie oraz wykorzystania mediów społecznościowych zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przedsiębiorstwom w dobie gospodarki elektronicznej. Studenci nabędą także wiedzę dotyczącą warunków, sposobów i zasad prowadzenia działalności biznesowej na rynkach krajowych i międzynarodowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Finance and Accounting for Business * <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studiowanie na kierunku Finance and Accounting for Business prowadzonym w całości w języku angielskim we współpracy z University of Business and Society Ludwigshafen (Niemcy) umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego. Absolwent kierunku Finance and Accounting for Business jest świetnie przygotowany do objęcia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych w kraju i zagranicą.

DOUBLE DEGREE!

Jeśli chcesz otrzymać podwójny dyplom renomowanych uczelni i spędzić semestr studiując w Niemczech, nie wahaj się i wybierz FAB!

[więcej informacji na temat kierunku]

Finanse i rachunkowość

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz banków, ubezpieczycieli i innych instytucji finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) * <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Program Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA) w całości prowadzony w języku angielskim na kierunku Finanse i rachunkowość pozwala na poznanie praktycznego zastosowania metod ilościowych w finansach i ubezpieczeniach. Student tej specjalności ma możliwość uzyskania dodatkowego dyplomu (tzw. Double Degree) w jednej z trzech partnerskich, zagranicznych uczelni. Program uzyskał akredytację CFA, GARP i PRMIA. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach działających na rynku finansowym oraz w jego otoczeniu. Dodatkowym walorem będzie praktyczna znajomość metod ilościowych oraz biznesowego języka angielskiego.

[więcej informacji na temat specjalności]

Finanse menedżerskie

Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Finanse menedżerskie prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka cyfrowa

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka przestrzenna

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Gospodarka turystyczna

Studiując na kierunku Gospodarka turystyczna student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Gospodarka turystyczna prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Informatyka i ekonometria

-Student kierunku Informatyka i ekonometria pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Informatyka

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka:

Kierunek o profilu praktycznym

International Business <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

               

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. Program International Business otrzymał prestiżową międzynarodową akredytację EFMD Accredited.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku International Business:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Program European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI) przygotowuje specjalistów ds. marketingu potrafiących prowadzić pogłębione analizy rynków, w tym konsumentów i ich zachowań. Łączy w unikatowy sposób wiedzę z obszaru działalności marketingowej przedsiębiorstw ze znajomością rynku i zachowań nabywczych konsumentów. Absolwenci programu będą przygotowani do realizowania zadań polegających na projektowaniu i wdrażaniu skutecznych i zrównoważonych strategii marketingowych z uwzględnieniem współczesnego otoczenia międzynarodowego.

[więcej informacji na temat specjalności]

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN) to dwuletni program studiów magisterskich, realizowany w czterech różnych krajach, który jest szansą na zgłębienie świata biznesu w wymiarze międzynarodowym. W trakcie studiów uczestnicy mają okazję dowiedzieć się w jaki sposób kwestie globalne i kulturowe wpływają na funkcje biznesowe, takie jak zarządzanie strategiczne i marketingowe oraz uregulowania prawne. Magellan promuję ideę łączenia edukacji z pracą oraz rozwojem osobistym. Dzięki praktykom przewidzianym w ramach programu studenci mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na Uczelni oraz zdobyć cenne doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów. 

[więcej informacji na temat specjalności]

Logistyka <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_3_semestry_piktogram.svg" title="Studia 3-semestralne" alt="Studia 3-semestralne" class="picto-size">

Kierunek Logistyka, pozwoli studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

Rekrutacja na kierunek Logistyka 3-semestralna prowadzony jest wyłącznie w okresie zimowym; studia rozpoczynają się od semestru letniego.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Logistyka w biznesie

Program na kierunku Logistyka w biznesie odpowiada standardom European Logistics Association. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie operacyjnego i strategicznego  zarządzania przepływem dóbr i informacji w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz łańcuchach dostaw. Będą też przygotowani do uczestnictwa w projektach logistycznych. Kształcenie na kierunku opiera się na nowoczesnych metodach dydaktycznych (studia przypadków, gry symulacyjne, treningi menedżerskie) oraz aplikacjach komputerowych i przebiega we współpracy z partnerami biznesowymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Logistyka:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym, na którym funkcjonuje coraz więcej konkurencyjnych firm międzynarodowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Przedsiębiorczość i finanse

Celem kierunku Przedsiębiorczość i finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu praktycznym.

Rachunkowość i Controlling <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku ułatwia pozyskanie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także prestiżowych certyfikatów. 

[więcej informacji na temat kierunku]

Rewizja finansowa <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Rewizja finansowa to atrakcyjny i unikatowy w skali regionu kierunek studiów II stopnia, odróżniający się od innych kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Zapewnia Ci nabycie bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

[więcej informacji na temat kierunku]

Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Zarządzanie publiczne <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i konieczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym. Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie publiczne:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Analityk Finansowy 2.0 <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Studia licencjackie na kierunku Analityk Finansowy 2.0 pozwolą Ci zdobyć uniwersalną wiedzę i umiejętności, dzięki, którym będziesz mógł łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb pracodawców. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi obejmują przede wszystkim zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programowania w językach VBA, SQL i Python.  

[więcej informacji na temat kierunku]

Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Ekonomia:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Analityka Gospodarcza

Na studiach na kierunku Analityka Gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są przygotowani zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi, a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej. Wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Kierunek o profilu praktycznym

Finance and Accounting for Business * <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studia na kierunku Finance and Accounting for Business, prowadzonej w pełni w języku angielskim, pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu m.in. finansów przedsiębiorstw, podejmowania decyzji finansowych, zarządzania ryzykiem, a także opisu działalności gospodarczej w systemie rachunkowości finansowej. Absolwent specjalności może znaleźć pracę zarówno w instytucjach finansowych np. bankach, zakładach ubezpieczeń czy towarzystwach funduszy inwestycyjnych, jak i w działach controllingu, księgowości oraz analiz ekonomicznych krajowych i międzynarodowych podmiotów niefinansowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Finanse i rachunkowość

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finanse i rachunkowość (Rybnik)

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, realizowane są przy udziale praktyków gospodarczych regionu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy, w trakcie ostatniego roku studiów.  w wymiarze 6 miesięcy, w trakcie ostatniego roku studiów. W programie kształcenia dominują zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Znaczna ich część wymaga użycia technik i narzędzi informatycznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu praktycznym

Finanse menedżerskie

Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka cyfrowa

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu praktycznym.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości to odpowiedź na potrzeby rynku pracy: braku profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i inwestowaniem na rynku nieruchomości oraz niedoborem ekonomistów specjalizujących się w gospodarowaniu zasobami miast oraz zarządzaniu projektami miejskimi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości:

Kierunek o profilu praktycznym

Gospodarka przestrzenna

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka turystyczna

Studiując na kierunku Gospodarka turystyczna student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Informatyka

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka:

Kierunek o profilu praktycznym

Informatyka i ekonometria

Student kierunku Informatyka i ekonometria pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

International Business <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Logistyka w biznesie

Program na kierunku Logistyka w biznesie odpowiada standardom European Logistics Association. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji specjalistów w zakresie operacyjnego zarządzania przepływem dóbr i informacji w różnorodnych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Kształcenie na kierunku opiera się na nowoczesnych metodach dydaktycznych (studia przypadków, gry symulacyjne, treningi menedżerskie) oraz aplikacjach komputerowych i przebiega we współpracy z partnerami biznesowymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Logistyka w biznesie prowadzony jest bez specjalności. 

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera) <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_7_semestrow_piktogram.svg" title="Studia 7-semestralne" alt="Studia 7-semestralne" class="picto-size">

Kierunek Logistyka, pozwoli studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Logistyka (z tytułem zawodowym inżyniera):

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Celem kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Prawo w zarządzaniu <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Prawo w zarządzaniu to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, dla osób które są zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu zarządzania i prawa. To odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy. Tworzymy w ramach tego kierunku biznesowo-zorientowane programy kształcenia. Realizacja zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich będących jednocześnie praktykami/ekspertami (radcami prawnymi, doradcami prawnymi, praktykami biznesu) zapewni praktyczny wymiar kształcenia i zdobycie pożądanych na rynku pracy praktycznych umiejętności.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Przedsiębiorczość i finanse

Celem kierunku Przedsiębiorczość i finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności. 

Kierunek o profilu praktycznym.

Rachunkowość i Controlling <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku umożliwi Ci zdobycie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także przygotuje do uzyskania prestiżowych certyfikatów. 

[więcej informacji na temat kierunku]

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki to praktyczny kierunek studiów przygotowujący specjalistów z zakresu rachunkowości oraz podatków. W ramach kierunku studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. prowadzenia księgowości, sporządzania sprawozdań finansowych, procedur opodatkowania oraz dokonywania rozliczeń podatkowych, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Rachunkowość i podatki prowadzony jest bez specjalności

Kierunek o profilu praktycznym

Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Zarządzanie publiczne <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i koniczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym. Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie publiczne:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Analityk Finansowy 2.0 <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Studia magisterskie na kierunku Analityk Finansowy 2.0 pozwolą Ci zdobyć zaawansowaną, uniwersalną wiedzę i umiejętności, dzięki, którym będziesz mógł łatwo dostosować się do zmieniających się potrzeb pracodawców. Umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi obejmują przede wszystkim zaawansowane wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel i Power BI oraz programowania w językach VBA, SQL, Python z bibliotekami Pandas, Numpy i Scipy, R i Matlab.  

[więcej informacji na temat kierunku]

Analityka gospodarcza

Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Analityka gospodarcza prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna są przygotowani zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi, a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej. Wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Kierunek o profilu praktycznym

Ekonomia

Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Ekonomia:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finance and Accounting for Business * <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studiowanie na kierunku Finance and Accounting for Business prowadzonym w całości w języku angielskim umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości z uwzględnieniem międzynarodowego otoczenia. Absolwent Finance and Accounting for Business będzie przygotowany do objęcia funkcji menedżerskich zarówno w międzynarodowym środowisku biznesowym, jak i w instytucjach finansowych.

DOUBLE DEGREE!

Jeśli chcesz otrzymać podwójny dyplom renomowanych uczelni i spędzić semestr studiując w Niemczech, nie wahaj się i wybierz FAB!

[więcej informacji na temat kierunku]

Finanse i Ekonomia Biznesu (Rybnik)

Kierunek Finanse i ekonomia biznesu jest prowadzony z myślą o kształceniu profesjonalistów, którzy odpowiedzą na aktualne i przyszłe zapotrzebowanie gospodarki. Absolwenci tego kierunku, posiadający wielopoziomowe wykształcenie, dysponują szeroką wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii połączoną z wiedzą finansową i biznesową, są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach usługowych, wytwórczych, instytucjach sektora publicznego a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu praktycznym

Finanse i rachunkowość

Studiowanie na kierunku Finanse i rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Finanse menedżerskie

Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Finanse menedżerskie prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka cyfrowa

Studiując na kierunku Gospodarka cyfrowa studenci rozwiną umiejętności cyfrowe, które są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz uniwersalne, pozwalające na pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w różnych kontekstach, niezależnych od branży (wyszukiwanie i selekcja informacji, krytyczne myślenie, przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, praca w grupie i komunikowanie).

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim.

Gospodarka miejska i nieruchomości

Kierunek Gospodarka miejska i nieruchomości to rozszerzenie studiów I-go stopnia o zaawansowane zagadnienia gospodarki miejskiej i nieruchomości, przydatne między innymi w procesie certyfikacji na zarządcę nieruchomości, pozyskania uprawnień szacowania wartości nieruchomości, tworzenia strategii rozwoju i zarządzania projektami miejskimi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka miejska i nieruchomości:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka przestrzenna

W takcie zajęć na kierunku Gospodarka przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Gospodarka przestrzenna:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Gospodarka turystyczna

Studiując na kierunku Gospodarka turystyczna student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek Gospodarka turystyczna prowadzony jest bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Informatyka

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka:

Kierunek o profilu praktycznym

Informatyka i ekonometria

Student kierunku Informatyka i ekonometria pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

International Business <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_w_j_angielskim_piktogram.svg" title="Studia w języku angielskim" alt="Studia w języku angielskim" class="picto-size">

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Logistyka <img src="fileadmin/new-site2014/media/oznaczenie-kierunkow/kierunek_3_semestry_piktogram.svg" title="Studia 3-semestralne" alt="Studia 3-semestralne" class="picto-size">

Kierunek Logistyka, pozwoli studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL.

Rekrutacja na kierunek Logistyka 3-semestralna prowadzony jest wyłącznie w okresie zimowym; studia rozpoczynają się od semestru letniego.  

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Logistyka w biznesie

Program na kierunku Logistyka w biznesie odpowiada standardom European Logistics Association. Absolwenci będą przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie operacyjnego i strategicznego  zarządzania przepływem dóbr i informacji w różnorodnych przedsiębiorstwach oraz łańcuchach dostaw. Będą też przygotowani do uczestnictwa w projektach logistycznych. Kształcenie na kierunku opiera się na nowoczesnych metodach dydaktycznych (studia przypadków, gry symulacyjne, treningi menedżerskie) oraz aplikacjach komputerowych i przebiega we współpracy z partnerami biznesowymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Logistyka:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek odpowiadający współczesnym potrzebom prowadzenia działalności w praktycznie każdym obszarze gospodarki. Procesy integracyjne Polski zarówno z Unią Europejską, jak i całą gospodarką światową (m.in. USA, Chiny, kraje Afryki) oraz przyśpieszenie umiędzynarodowienia wywołane rewolucją cyfrową i wszechobecnością nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów potrafiących w takich uwarunkowaniach skutecznie działać i wykorzystywać pojawiające się szanse. Dotyczy to zarówno działalności prowadzonej na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym, na którym funkcjonuje coraz więcej konkurencyjnych firm międzynarodowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Przedsiębiorczość i finanse

Celem kierunku Przedsiębiorczość i finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

[więcej informacji na temat kierunku]

Kierunek prowadzony bez specjalności.

Kierunek o profilu praktycznym.

Rachunkowość i Controlling <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Rachunkowość i Controlling to wysokiej klasy i nowoczesny kierunek studiów, który powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i zgłaszane zainteresowania studentów. Podjęcie studiów na tym kierunku ułatwia pozyskanie kompleksowych, cenionych w środowisku gospodarczym kwalifikacji zawodowych, a także prestiżowych certyfikatów. 

[więcej informacji na temat kierunku]

Rewizja finansowa <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Rewizja finansowa to atrakcyjny i unikatowy w skali regionu kierunek studiów II stopnia, odróżniający się od innych kierunków kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia. Zapewnia Ci nabycie bardzo szerokiej i szczegółowej wiedzy z rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

[więcej informacji na temat kierunku]

Zarządzanie

Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Zarządzanie publiczne <span style="font-size: 80%; color: rgb(229, 9, 127); "><b>NOWOŚĆ</b></span>

Kierunek Zarządzanie Publiczne to odpowiedź na potrzeby współczesnego rynku pracy i konieczność kształcenia nowoczesnych kadr jako odpowiedzi na dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie i uznanie za prawdziwe stwierdzenia, że państwo i jego demokratyczny aparat sprawowania władzy coraz częściej sięga do metod i narzędzi zarządzania typowych dla sektora rynkowego po to, aby je wykorzystać w procesie racjonalnego podejmowania decyzji w sektorze publicznym i społecznym. Przygotowana ścieżka kształcenia jest głęboko osadzona w perspektywie interdyscyplinarnej, łączącej wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, podstaw prawa i administracji, ochrony zdrowia oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych, których działania cechuje społeczna odpowiedzialność.

[więcej informacji na temat kierunku]

Specjalności na kierunku Zarządzanie publiczne:

Kierunek o profilu ogólnoakademickim

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca