Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Zarządzanie w podmiotach leczniczych

1. Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie w podmiotach leczniczych ma za zadanie przygotować przyszłych pracowników administracji rządowej i samorządowej realizującej zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia jak również menedżerów zatrudnionych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych podmiotach leczniczych do efektywnego ekonomicznie i społecznie odpowiedzialnego działania. Kształcenie studentów w ramach specjalności Zarządzanie w podmiotach leczniczych ukierunkowane jest na rozwój kompetencji praktycznych, stanowiących fundament pracy specjalistów w obszarze ochrony zdrowia zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do posługiwania się konkretnymi narzędziami planistycznymi, różnorodnymi rachunkami ekonomicznymi oraz narzędziami informatycznymi. Będą umieli stosować zasady rachunkowości, prowadzić ewidencję podatkową, sporządzać sprawozdania finansowe dla celów zarządczych oraz dla zewnętrznych użytkowników, analizować sytuację ekonomiczno-finansową jednostki ochrony zdrowia, organizować i przeprowadzać kontrolę i audyt wewnętrzny, sporządzać plany i budżety finansowe, kalkulować ceny usług zdrowotnych oraz koszty ich świadczenia oraz zarządzać infrastrukturą techniczną jednostki. Ich szeroka wiedza w szczególności w zakresie finansów, ekonomii, polityki społecznej a także prawa i technik pracy menedżera przygotuje ich do rozwiązywania problemów związanych z szeroko rozumianym systemem ochrony zdrowia.

2. Czego się nauczysz

Podczas studiów studenci nabywają  wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • Analizy i rozpoznawania potrzeb zdrowotnych,
 • Kultury organizacyjnej w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Procesu obsługi pacjenta / klienta,
 • Rachunkowości zarządczej w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Planowania finansowego w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, 
 • Systemów zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia,
 • Przywództwa w ochronie zdrowia.

3. Gdzie znajdziesz zatrudnienie

Absolwenci specjalności Zarządzanie w podmiotach leczniczych będą przygotowani do objęcia stanowisk w działach finansowych, księgowych, zamówień publicznych oraz średniego szczebla zarządzania w jednostkach ochrony zdrowia i publicznych instytucjach systemu ochrony zdrowia, zarówno państwowych oraz samorządowych. Ich naturalnym środowiskiem pracy będą:

 • Szpitale,
 • Publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze,
 • Wydziały zdrowia w urzędach gmin, powiatów i na poziomie regionu,
 • Start-up projektujące i sprzedające nowe usługi  w zakresie promocji, prewencji i leczenia chorób,
 • Placówki opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

4. Dodatkowe INFO

Kierunek Zarządzanie Publiczne jest prowadzony przez Katedrę Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego i Katedrą Polityki Społecznej i Gospodarczej. Zajęcia wynikające z programu studiów prowadzone są także przez pracowników pozostałych Katedr działających w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca