Przejdź do menu Przejdź do treści

Zasady realizowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024

W związku z rozpoczynającym się 1 października 2023 roku nowym semestrem, przedstawiamy studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zasady realizowania zajęć dydaktycznych. Komunikat Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Sławomira Smyczka.

Mając na uwadze troskę o jakość kształcenia na Uniwersytecie, jak również wsłuchując się w potrzeby zgłaszane przez studentów, w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UE Katowice, ustalono Zarządzeniem nr 73/23, że w semestrze zimowym 2023/2024 w formie zdalnej odbywać się będą:

  • zajęcia z przedmiotów swobodnego wyboru na studiach stacjonarnych, 
  • wykłady na studiach niestacjonarnych.

Dodatkowo, w formie zdalnej mogą być realizowane:

  • seminaria z zastrzeżeniem, że pierwsze spotkanie odbywa się w siedzibie Uniwersytetu,
  • konsultacje.

Pozostałe zajęcia w semestrze zimowym prowadzone będą tak, jak dotychczas - stacjonarnie, na kampusie Uniwersytetu.

 

Terminy egzaminów w sesji zimowej zostały zaplanowane przez Dział Planowania Dydaktyki i są dostępne w Państwa planach zajęć.

Wszystkie egzaminy realizowane są stacjonarnie.

Zaliczenia odbywają się w formie realizacji zajęć tj.

1. na studiach stacjonarnych:

  • zaliczenia z przedmiotów swobodnego wyboru - w formie zdalnej,
  • pozostałe zaliczenia - stacjonarnie;

2. na studiach niestacjonarnych:

  • zaliczenia z wykładów - w formie zdalnej,
  • pozostałe zaliczenia - stacjonarnie.

Wdrożenie systemu USOS

 

Wraz z nowym semestrem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach uruchomiony zostanie nowy system obsługi studiów USOS, będący odpowiednikiem dotychczas funkcjonującego systemu BAZUS. 

 

Wdrożenie nowego systemu jest dużym przedsięwzięciem w skali całej Uczelni w związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o bieżące śledzenie komunikatów w zakresie jego wdrażania. Szczegółowe informacje dotyczące systemu wraz z instrukcjami korzystania publikowane będą na bieżąco na stronie: www.ue.katowice.pl/usos. Jednocześnie informujemy, że Dziekanat dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować o wdrażanych funkcjonalnościach systemu i sposobie jego obsługi.

 

Google Classroom

Wszystkie zajęcia z każdego przedmiotu (w tym m.in. wykłady, ćwiczenia, laboratoria, seminaria, lektoraty oraz zajęcia z wychowania fizycznego) są wprowadzane do platformy e-learningowej Google Classroom. Z tego względu konieczne jest zalogowanie się do platformy Google Classroom i dołączenie do zajęć zgodnie z programem studiów. W razie nieotrzymania drogą mailową zaproszenia do uczestniczenia w zajęciach należy skontaktować się z nauczycielem akademickim realizującym dany przedmiot. 

 

Wsparcie Uczelni

 

Jedną z kluczowych wartości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest wrażliwość wyrażona m.in. w świadomości potrzeb otoczenia. W związku z tym Uczelnia systematycznie podejmuje szereg inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem wszelkim formom wykluczenia. Podjęte działania obejmują m.in. przystosowanie infrastruktury architektonicznej i komunikacyjnej Uczelni do osób ze szczególnymi potrzebami oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Bieżącym wsparciem służą również Pełnomocnik Rektora ds. Osób ze Szczególnymi Potrzebami oraz Centrum Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami. 

 

Uczelnia oferuje także wsparcie finansowe, w tym stypendia socjalne oraz stypendia dla najlepszych studentów. Wraz z rozpoczęciem nowego semestru zachęcamy do składania wniosków o stypendia. 

 

Więcej informacji nt. wsparcia Uczelni dostępnych jest na stronie.

 

Życie studenckie

 

Na każdym etapie studiów studenci mogą skorzystać z pomocy Parlamentu Studenckiego, który jest opiniującym i uchwałodawczym organem Samorządu Studenckiego. Parlament zajmuje się reprezentacją interesów i obroną praw studenckich na naszej Uczelni, a głównym celem organu jest aktywne wspieranie studentów w ich codziennych problemach związanych z regulaminem studiów, programem nauczania, wyjazdami na zagraniczne uczelnie oraz praktyki. 

 

Parlament Studencki zajmuje się również organizacją życia studenckiego, co w praktyce oznacza wiele znakomitych projektów. Jest ponadto organizatorem licznych konferencji tematycznych, wyjazdów informacyjno-szkoleniowych, a także spotkań władz uczelni z jej studentami. 

 

Zapraszamy także do aktywnego uczestnictwa w życiu Samorządu Doktorantów, który służy wsparciem i radą uczestnikom studiów doktoranckich. Pozwoli to na nawiązanie kontaktów i rozwijanie pasji naukowych.

 

Zachęcamy do poszerzania doświadczenia poprzez zaangażowanie w projekty realizowane przez nasze koła naukowe i organizacje studenckie, jak również do korzystania z bogatej oferty praktyk i staży.

Przypominamy, że na Uczelni już od blisko dwóch lat działa międzynarodowe centrum obsługi oraz integracji zarówno polskich i zagranicznych studentów, jak i pracowników. Jest to przestrzeń spotkań ponadnarodowych, gdzie cudzoziemcy mogą nawiązać i podtrzymywać relacje z całą społecznością Uniwersytetu, a także szukać informacji i pomocy w poznaniu regionu, miasta i uczelni, w znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu czy nostryfikacji dyplomów. Welcome Point jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy cenią wartości i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca w środowisku międzynarodowym.

 

Bieżące informacje dotyczące życia uczelni, w tym z podejmowanych inicjatyw, organizowanych wydarzeń oraz możliwości, jakie daje Uniwersytet znajdziecie na naszej stronie internetowej www.ue.katowice.pl oraz na oficjalnych profilach #UEKatowice w mediach społecznościowych: FacebookuInstagramieTwitterzeYouTubeLinkedInie oraz na TikToku.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy