Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024 rozpocznie się pod koniec kwietnia br.

Rekrutacja odbywa się w 100% online.

Nie pobieramy wpisowego!

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 zakończyła się.

Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), prawidłowe wypełnienie wszystkich zakładek oraz załączenie:

 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

 • dodatkowych dokumentów, o ile takowe są wymagane na danym kierunku.

Osoby chcące otrzymać zniżkę w opłacie czesnego, powinny dodatkowo załączyć w formie skanu: 

 

 1. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 2. "Podanie" generujące się automatycznie w systemie rekrutacyjnym jest potwierdzeniem tego, że kandydat uzupełnił wszystkie wymagane zakładki. Podanie to jest kompletne i pozostaje do wglądu dla biura rekrutacji - nie ma potrzeby jego wypełniania.
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w Informacje dotyczące rekrutacji należy zeskanować
i w formacie pdf. załączyć na swoim koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty, które należy przesłać:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów. Dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (o ile jest na to wyznaczone miejsce).

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZNIŻKAMI:
  a) podanie o zniżkę – wypełnione i podpisane przez kandydata,
  b) dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek).

 3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE NA KONKRETNY KIERUNEK STUDIÓW - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. certyfikaty językowe.

  Dokumenty na studia dwusemestralne Rachunkowość – ścieżka ACCA:
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony,
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów,
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni są kwalifikowani na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK oraz załączonej kompletnej dokumentacji:

 • skan dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce,
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce,

a także dodatkowo:

 • w przypadku starania się o zniżkę w opłacie czesnego – skan podania o zniżkę oraz skan dokumentów uprawniających do jej otrzymania. Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

Zagraniczny dyplom   

!!! Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawno o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 15 lutego 2023 roku dyplomy spoza UE, EFTA lub OECD oraz dyplomy nieobjęte umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia nie wymagają już nostryfikacji w celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe. 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski są zobowiązani do załączenia w systemie internetowym:

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski lub angielski powinno być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub
 • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.    

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt z Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7032
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, nie załączył skanów dokumentów i/lub jego kandydatura nie została jeszcze zatwierdzona.

Status zakwalifikowany

Kandydat, który złożył dokumenty i dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja
o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. O uruchomieniu kierunku Kandydat zostanie poinformowany drogą mailową po zakończeniu naboru.

Status przyjęty

Kandydat, który otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe, zostanie poinformowany o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje  zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez Centrum Badań i Rozwoju Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Status nieprzyjęty

Status dotyczy kandydata na kierunek, który nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/2022. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Status niezakwalifikowany

Osoba, która nie spełniła warunków rekrutacji na studia podyplomowe (nie złożyła dokumentów i/lub nie spełniła wymogów formalnych).

Status rezerwowy

Osoba, która złożyła dokumenty i spełnia wymogi formalne przyjęcia na studia podyplomowe, ale została wpisana na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia podyplomowe pod warunkiem zwolnienia się miejsc.

Status zrezygnował

Osoba, która zrezygnowała z podjęcia studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotu dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z Rekrutacją:

Studia Podyplomowe - Katowice

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 
tel.: +48 32257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Studia Podyplomowe - Filia w Rybniku

e-mail: dziekanat_filia@ue.katowice.pl 
tel. +48 32 432- 9850, +48 32 432- 9851
ul. Rudzka 13c, budynek B, pok. 1.3 (dziekanat)
44-200 Rybnik