Rekrutacja

Do 26 października prowadzony jest dodatkowy nabór na wybrane kierunki studiów podyplomowych.

 • Akademia menedżera
 • Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS
 • Audyt i kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej
 • Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni
 • Business Accounting – CIMA Certification
 • Business English
 • Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)
 • Controlling
 • Doradca inwestycyjny
 • HR Business Partner
 • Marketing i public relations
 • Menedżer ds. Kluczowych Klientów i Dyrektor Sprzedaży
 • Menedżer ds. zakupów
 • Menedżer e-commerce i social media
 • Menedżer kultury
 • Menedżer logistyki
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Psychologia menedżerska
 • Rachunkowość - ścieżka ACCA
 • Rachunkowość finansowa z warsztatami komputerowymi
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Specjalista ds. PR i Brand Manager
 • Strategia podatkowa
 • Trener, coach i menedżer ds. szkoleń
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie i marketing w biznesie
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem
 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w formie elektronicznej wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

  • dokumentów dodatkowo wymaganych na konkretnym kierunku,

  • aktualnego zdjęcia (informacje o wymogach i sposobie wykadrowania),

  • osoby ubiegające się o zniżkę składają w formie skanów podania o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Karty Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki,

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • skan dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości.

 2. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w Informacje dotyczące rekrutacji należy zeskanować i w formacie pdf. załączyć na swoim koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty, które należy przesłać:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów.

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZNIŻKAMI:
  a) Karta Absolwenta – strona  z imieniem i nazwiskiem
  b) podanie o zniżkę – wypełnione i podpisane przez kandydata
  c) dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek)
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE NA KONKRETNY KIERUNEK STUDIÓW - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. certyfikaty językowe.

  Dokumenty na studia dwusemestralne Rachunkowość – ścieżka ACCA
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 4. DOKUMENTY WYMAGANE OD CUDZOZIEMCÓW:  
  a) dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce,
  b) w przypadku dyplomu zagranicznej uczelni tłumaczenie przysięgłe dyplomu na j. polski, dokument o przebiegu studiów (suplement do dyplomu) wydany w języku angielskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
  W przypadku dyplomu wydanego przez polską uczelnię w tym miejscu prosimy w tym miejscu o załączenie tylko skanu dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce.
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf. 


Rekrutacja - zagraniczne dyplomy:

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich dyplom jest objęty umową międzynarodową  lub jeśli uprawnia on do kontynuacji kształcenia na studiach podyplomowych w kraju wydania.

Dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille, należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz dokument o przebiegu studiów (suplement lub wykaz ocen i zaliczeń –także z tłumaczeniem na j. polski lub bez tłumaczenia, jeśli został wydany w wersji angielskiej).

Rekrutacja - cudzoziemcy:

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni kwalifikowani są na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz załączonej w systemie kompletnej dokumentacji:

 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany,
 • skanu dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu).

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.

Status przyjęty

Kandydaci, którzy otrzymali wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe zostaną poinformowani o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje te zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez konkretne Kolegia. 

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, nie załączył skanów dokumentów i/lub jego kandydatura nie została jeszcze zatwierdzona.

Status zakwalifikowany

Dotyczy kandydatów, którzy złożyli dokumenty i dopełnili wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Kierownika Kolegium. O uruchomieniu kierunku będą Państwo informowani droga mailową po zakończeniu naboru.

Status nieprzyjęty z opisem nie utworzono kierunku/specjalności

Status dotyczy kandydatów na kierunki, które nie zostaną uruchomione w roku akademickim 2020/2021. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Szczegółowe informacje dotyczące kwestii związanych z płatnością, podpisaniem umowy, harmonogramem zajęć itp., zostaną przesłane Państwu mailowo przez Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń. Zachęcamy również do aktywowania konta w Wirtualnej Uczelni.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z 
Działem Rekrutacji:

32 257- 7012
podyplomowe@ue.katowice.pl
pokój 2/17 w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
ul.Bogucicka 5, Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - KONTAKT