Rekrutacja

 

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest rejestracja elektroniczna w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) i złożenie w formie elektronicznej wymaganej kompletnej dokumentacji:

  • dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

  • dokumentów dodatkowo wymaganych na konkretnym kierunku,

  • osoby ubiegające się o zniżkę składają w formie skanów podania o udzielenie zniżki w opłacie czesnego oraz Karty Absolwenta wraz z dokumentem poświadczającymi prawo do zniżki,

  Kandydaci na dwusemestralne studia Rachunkowość ze ścieżką ACCA oprócz powyższych dokumentów powinny dostarczyć:

  • skan dyplomu oraz suplementu do dyplomu dokumentującego wykształcenie kierunkowe w dziedzinie rachunkowości.

 2. Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe
 3. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Wszystkie dokumenty, o których mowa w Informacje dotyczące rekrutacji należy zeskanować
i w formacie pdf. załączyć na swoim koncie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Dokumenty, które należy przesłać:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów. Dyplom lub jego odpis powinien być podpisany.

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZNIŻKAMI:
  a) Karta Absolwenta – strona  z imieniem i nazwiskiem,
  b) podanie o zniżkę – wypełnione i podpisane przez kandydata,
  c) dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek).
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

 3. INNE DOKUMENTY WYMAGANE NA KONKRETNY KIERUNEK STUDIÓW - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. certyfikaty językowe.

  Dokumenty na studia dwusemestralne Rachunkowość – ścieżka ACCA:
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony,
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów,
  Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni są kwalifikowani na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK oraz załączonej kompletnej dokumentacji:

 • skan dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce,
 • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce lub jego odpis,

a także dodatkowo:

 • w przypadku starania się o zniżkę w opłacie czesnego – skan podania o zniżkę oraz skan dokumentów uprawniających do jej otrzymania. Dokumenty należy zeskanować do jednego pliku w formacie pdf.

Zagraniczny dyplom

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce, jeśli ich zagraniczny dyplom:

 • został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umowy międzynarodowej, lub
 • został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji, lub
 • został uznany za równorzędny z polskim dyplomem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji na podstawie przepisu art. 326 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej udostępniono Kwalifikator, za pomocą którego można samodzielnie sprawdzić do czego uprawnia dany zagraniczny dyplom w Polsce.

Dodatkowo zagraniczny dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille. Należy też do niego dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski ww. dyplomu.

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski lub angielski powinno być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub
 • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.    

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt z Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7032
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Status kandydat 

Kandydat jest zarejestrowany w systemie na wybrany kierunek, nie załączył skanów dokumentów i/lub jego kandydatura nie została jeszcze zatwierdzona.

Status zakwalifikowany

Kandydat, który złożył dokumenty i dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja
o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. O uruchomieniu kierunku Kandydat zostanie poinformowany drogą mailową po zakończeniu naboru.

Status przyjęty

Kandydat, który otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia podyplomowe, zostanie poinformowany o kwestiach związanych z płatnością, podpisaniem umowy, procedurze związanej z dofinansowaniem oraz harmonogramem zajęć w późniejszym terminie. Informacje  zostaną przesłane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zajęć przez Centrum Badań i Rozwoju Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

Status nieprzyjęty

Status dotyczy kandydata na kierunek, który nie zostanie uruchomiony w roku akademickim 2021/2022. Istnieje możliwość przepisania się na inny, uruchomiony kierunek. Szczegóły będą przesyłane mailowo przez Uczelnię. 

Status niezakwalifikowany

Osoba, która nie spełniła warunków rekrutacji na studia podyplomowe (nie złożyła dokumentów i/lub nie spełniła wymogów formalnych).

Status rezerwowy

Osoba, która złożyła dokumenty i spełnia wymogi formalne przyjęcia na studia podyplomowe, ale została wpisana na listę osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia na studia podyplomowe pod warunkiem zwolnienia się miejsc.

Status zrezygnował

Osoba, która zrezygnowała z podjęcia studiów podyplomowych.

 

Szczegółowe programy Studiów Podyplomowych wraz z Kartami Opisu Przedmiotu dostępne są pod linkiem:

https://sylabusy.ue.katowice.pl/kandydat/

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 
tel.: +48 32257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Szczegółowych informacji dotyczących programów i organizacji studiów udziela Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń - KONTAKT