Przejdź do menu Przejdź do treści

Rekrutacja

 

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2024/2025 trwa od 6 maja do 30 września 2024 roku.  
Rekrutacja odbywa się w 100% online poprzez system internetowej rekrutacji IRK2

Sprawdź na które kierunki studiów podyplomowych obecnie prowadzimy nabór.    

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

 

Informacje dotyczące rekrutacji

Podstawą kwalifikacji kandydatów jest utworzenie konta w systemie internetowej rekrutacji IRK2, wypełnienie formularza osobowego oraz zapisanie się na kierunek i załączenie w utworzonym zgłoszeniu rekrutacyjnym:

 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego odpisu - dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (jeżeli jest na to miejsce na dokumencie),

 • dodatkowych dokumentów, o ile takowe są wymagane na danym kierunku.

Osoby chcące otrzymać zniżkę w opłacie czesnego, powinny dodatkowo: 

 • udzielić odpowiedzi na pytania w sekcji "Dokumenty związane ze zniżkami",
 • dołączyć skan dokumentu uprawniającego do otrzymania zniżki.

Przy zapisie nie jest pobierane wpisowe!

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani mailem po jej zamknięciu.

Składanie dokumentów

Dokumenty, które należy umieścić w systemie rekrutacyjnym:

 1. DYPLOM lub jego odpis – skan pierwszej strony dokumentu z widocznym imieniem i nazwiskiem, nazwą uczelni, oceną i datą ukończenia studiów - dokument obligatoryjny dla wszystkich kandydatów. Dyplom lub jego odpis powinien być podpisany (o ile jest na to wyznaczone miejsce).

 2. DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZNIŻKAMI:
  dokument uprawniający do jej otrzymania (wykaz dokumentów i zniżek).

 3. INNE DOKUMENTY (wymagane na dany kierunek studiów) - tutaj należy załączyć wszystkie dokumenty, które wymagane są na konkretnym kierunku studiów, np. CV, list motywacyjny.

  Dokumenty wymagane w przypadku zwolnienia z I semestru studiów na kierunku Rachunkowość – ścieżka ACCA:
  a) dyplom dokumentujący wykształcenie kierunkowe z rachunkowości,
  b) suplement do tego dyplomu – wszystkie strony,
  c) podanie o zwolnienie z pierwszego semestru studiów.

Cudzoziemcy oraz zagraniczne dyplomy

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych polskiej uczelni są kwalifikowani na podstawie rejestracji elektronicznej w systemie systemie internetowej rekrutacji IRK2 oraz załączonej kompletnej dokumentacji:

 • skanu dokumentu potwierdzającego legalny pobyt w Polsce (w przypadku kandydatów spoza UE),
 • skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych w Polsce,

a także dodatkowo:

 • w przypadku starania się o zniżkę w opłacie czesnego – udzielenia odpowiedzi na pytania w sekcji "Dokumenty związane ze zniżkami" w systemie rekrutacyjnym oraz zamieszczenia skanu dokumentu uprawniającego do jej otrzymania.

Zagraniczny dyplom   

!!! Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawno o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 15 lutego 2023 roku dyplomy spoza UE, EFTA lub OECD oraz dyplomy nieobjęte umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia nie wymagają już nostryfikacji w celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe. 

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych poza granicami Polski są zobowiązani do załączenia w systemie internetowym dodatkowo:

Tłumaczenie przysięgłe zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych na język polski lub angielski powinno być sporządzone przez:

 • osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub
 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom, lub
 • akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.

warunkach rekrutacji cudzoziemców na studia podyplomowe opisano szczegółowo ścieżkę rekrutacji kandydatów z dyplomem uczelni zagranicznej.    

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji prosimy o kontakt z Rekrutacją:

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl
tel.: +48 32257-7032
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

Informacje nt. statusów kwalifikacji kandydatów w systemie IRK2

Status kwalifikacji: zakwalifikowany

Kandydat, który złożył dokumenty i dopełnił wszystkich niezbędnych formalności. Decyzja o uruchomieniu wybranego kierunku nie została jeszcze jednak podjęta przez Dyrektora Centrum Badań i Rozwoju. O uruchomieniu kierunku Kandydat zostanie poinformowany drogą mailową.

Status kwalifikacji: lista rezerwowa

Kandydat, który złożył dokumenty i spełnił wymogi formalne, ale został wpisany na listę rezerwową z powodu braku miejsc. Kandydat zostanie zakwalifikowany na dany kierunek pod warunkiem zwolnienia się miejsca.

Status kwalifikacji: niezakwalifikowany

Kandydat, który nie spełnił warunków rekrutacji na studia podyplomowe (nie złożył dokumentów i/lub nie spełnił wymogów formalnych).  

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji na studia podyplomowe prosimy o kontakt z Rekrutacją:

Studia Podyplomowe

e-mail: podyplomowe@ue.katowice.pl 
tel.: +48 32257-7300
ul. 1 Maja 50 Budynek: Rektorat; pok. 1.16
40-287 Katowice

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca