Zasady funkcjonowania Uniwersytetu od 25 maja

Na mocy Zarządzenia nr 70/20 z dn. 22 maja br., w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w okresie stanu epidemii wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii:

  • z dniem 25 maja 2020 r. wprowadza się rotacyjny system pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obowiązujący do dnia 1 października 2020 r.;
  • zorganizowanie spotkania liczącego powyżej 10 osób na terenie Uniwersytetu, wymaga uzyskania zgody prorektora właściwego ze względu na przedmiot spotkania, a następnie poinformowania kanclerza co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Ponadto w organizowanych na terenie Uniwersytetu spotkaniach należy uwzględniać zasadę dystansu co najmniej 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
  • w dalszym ciągu w komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Wizyty interesantów należy ograniczać do niezbędnego minimum, a obsługę należy realizować w sposób zdalny;
  • na terenie Uniwersytetu w miejscach ogólnodostępnych oraz w miejscach i w czasie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki lub przyłbicy, a przy wejściach do budynków obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawic jednorazowych.

Przypominam, że do dnia 8 czerwca 2020 r., tj. do końca okresu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na terenie Uniwersytetu zawiesza się wykłady, zajęcia oraz egzaminy dyplomowe dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia organizowanych przez Uniwersytet. Jednocześnie kontynuuje się prowadzenie zajęć i konsultacji w formie e-learningu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do komunikacji zdalnej. 

Szczegółowe zasady funkcjonowania Uniwersytetu od dnia 25 maja br. określone zostały w Zarządzeniu nr 70/20.

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach