Informacja ws. pracowniczych planów kapitałowych

W związku z obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U.2020.1342) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach został wprowadzony dobrowolny program długoterminowych oszczędności, który zarządzany będzie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA.


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA zostało wybrane, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, w oparciu o kryteria uwzględniające interes naszych pracowników, a w szczególności: efektywność w zarządzaniu aktywami, warunki zarządzania gromadzonymi środkami, dotychczasowe doświadczenie i wyniki finansowe, dostępność i zakres wsparcia dla pracowników oraz dodatkowe benefity dla uczestników PPK.

 • Osoby w przedziale wiekowym 18-55 lat będą automatycznie zapisywane do PPK, o ile nie złożą oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (deklaracja1). 

 • Osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolności, samodzielnie składając wniosek o przystąpienie do PPK (wniosek). 

 • Osoby powyżej 70 roku życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK.

 • Pracownicy zatrudnieni po 1 stycznia 2021 r. muszą dodatkowo spełnić wymóg posiadania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia (liczonego z 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia), po którym będą podlegali automatycznemu zapisowi.

 1. Dla każdego uczestnika PPK jest otwierany indywidualny rachunek PPK;

 2. Indywidualny rachunek PPK zasilany będzie przez comiesięczne wpłaty pracownika i pracodawcy, Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną 250 zł oraz dopłaty roczne 240 zł co roku;

 3. Wysokość składki finansowanej przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia, z możliwością zwiększenia wpłaty do 4% wynagrodzenia na podstawie odrębnie złożonej dyspozycji (deklaracja2). Osoby zarabiające z różnych źródeł w danym miesiącu poniżej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć wpłaty do wysokości 0,5% (deklaracja3);

 4. Wysokość składki finansowanej przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia, który stanowi przychód, od którego pracownik odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych;

 5. Podstawą do naliczenia wpłat na PPK jest wynagrodzenie brutto stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, bez zastosowania rocznego ograniczenia podstawy (nie obejmuje nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ryczałtów, świadczeń z ZFŚS);

 6. Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane są z jego wynagrodzenia netto.

Docelowo pieniądze będzie można wypłacić po ukończeniu 60 roku życia, a wypłata będzie możliwa w trzech wariantach:

 • wypłata całości od razu,

 • wypłata 25% środków jednorazowo, a resztę w ratach miesięcznych min. na okres 10 lat,

 • wypłata całości w ratach miesięcznych min. przez 10 lat.

Jest też możliwość wcześniejszego skorzystania ze zgromadzonych oszczędności, gdy:

 • nastąpi poważna choroba u uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka – do 25% środków bez obowiązku zwrotu,

 • na pokrycie wkładu własnego, biorąc kredyt na mieszkanie lub budowę domu – do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat (dla osób przed ukończeniem 45 lat).

Zgromadzone środki są dziedziczone.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, każdy uczestnik tej formy oszczędzania, na każdym etapie ma prawo zrezygnować z przekazywania składek. Aby tego dokonać, należy złożyć pracodawcy stosowną deklarację w formie papierowej. W przypadku rezygnacji osób z przedziału wiekowego 18-55, co 4 lata będzie przekazywana informacja o ponownym zapisaniu do PPK. W celu ponownego zrezygnowania konieczne będzie powtórne złożenie deklaracji. 

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu - w formie pisemnej - wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Druki do pobrania znajdują się na stronie Działu Płac w zakładce Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Wymagane są oryginały wypełnionych formularzy, które opatrywane będą datą wpływu do Działu Płac ze skutkiem ich obowiązywania. Ze względów formalnych dyspozycja na podstawie skanu dokumentu nie będzie uwzględniana.

 1. Ulotki promocyjne: PPK_Poradnik_Pracownika oraz PZU_OfertaPPK 

 2. Zaproszenie na dedykowane dla pracowników Uniwersytetu spotkanie online z Ekspertem Regionalnym PPK Panią Katarzyną Rosińską, które odbędzie się 1 marca 2021 r. o godzinie 9:00, gdzie będzie można zadawać pytania. Link do spotkania zostanie przesłany w osobnym mailu oraz zostanie umieszczony w Aktualnościach na stronie Działu Płac.

 3. Portal wiedzy (prowadzony na mocy Ustawy o PPK przez Polski Fundusz Rozwoju SA): mojeppk

 4. Portal wiedzy prowadzony przez TFI PZU SA: ppk_pzu

 5. Linki do symulatorów PPK pozwalającego obliczyć składkę i wartość zgromadzonego kapitału:

 1. Spotkania online w zakresie PPK dla pracowników organizowane przez portal mojePPK, na których można zadawać pytania: mojeppk_szkolenia 

 2. Prezentacje wideo: mojeppk_webinar 

Nadrzędnym celem w zakresie PPK jest przekazanie Państwu najistotniejszych informacji. Szeroka baza wiedzy, jak również spotkania online, na których można otrzymać odpowiedź na nurtujące pytania, pozwoli Państwu na podjęcie właściwej decyzji. 

Pierwsze potrącenia z tytułu PPK zostaną dokonane od wynagrodzeń wypłacanych 1 kwietnia br., dlatego też niezmiernie ważna jest data wpływu do Działu Płac oryginału dokumentu zmieniającego ustawowy status pracownika (zgodnie z zasadami uczestnictwa) przed przygotowaniem listy płac, nie później niż do 15 marca br.