Wskaźnik penetracji importowej polskiego rynku w świetle koncepcji mierzenia handlu zagranicznego wartością dodaną

 

 

Autor                     Małgorzata Fronczek

ISBN                      978-83-7875-481-7

Liczba stron          180

Format                  170 x 240 mm

Oprawa                 miękka

Rok wydania         2018

Cena                     20 zł

 

Pracę podzielono na sześć rozdziałów. W pierwszym opisano tradycyjne pojęcie handlu zagranicznego i jego rolę w gospodarce danego kraju. Drugi rozdział poświęcono kwestii mierzenia handlu zagranicznego według wartości dodanej. W trzecim rozdziale opisano główne tendencje w polskim handlu zagranicznym w latach 2000-2014, posługując się tradycyjnym ujęciem handlu zagranicznego. W czwartym rozdziale skoncentrowano się na charakterystyce roli dóbr pośrednich w polskiej produkcji, eksporcie oraz imporcie. Opisano ich strukturę towarową oraz udział w zużyciu na cele produkcyjne w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej. Pokazano również zmiany udziału dóbr pośrednich w polskim handlu zagranicznym ogółem oraz w poszczególnych grupach dóbr i usług według klasyfikacji ISIC. Piąty rozdział poświęcono prezentacji analizy zagranicznego wkładu w handel zagraniczny oraz produkcję w Polsce. W ostatnim, szóstym rozdziale opisano najważniejsze wyniki analizy przeprowadzonej w celu zweryfikowania hipotez badawczych o charakterze empirycznym. Szczególną uwagę zwrócono tu na analizę poziomu penetracji importowej polskiego rynku przy użyciu opisanej w drugim rozdziale zmodyfikowanej formuły.

 

Powrót do listy