Przejdź do menu Przejdź do treści

Sprzedaż nieruchomości

________________

10.01.2018

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach informuje, że postępowanie przetargowe zostało zakończone wynikiem negatywnym z uwagi na brak ofert.

________________

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ogłasza
III przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Katowicach przy ul. Pułaskiego 25

Przedmiot przetargu stanowi prawo własności do nieruchomości zabudowanej budynkiem dydaktyczno-hotelowym o łącznej powierzchni użytkowej 2655,15 m2, drogą wewnętrzną i parkingiem, położonej w Katowicach, przy ul. Pułaskiego 25, składającej się z działek o numerach geodezyjnych 35/1, 35/3, 35/4 (woj. Śląskie, obręb Bogucice-Zawodzie,  arkusz mapy 52) o łącznym obszarze 0,1873 ha.Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KA1K/00038141/7 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, który zakłada dla niej przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa użyteczności publicznej (6U).

Nieruchomość nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miasta Katowice z bliskim dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych centrum miasta i aglomeracji śląskiej.

Nieruchomość stanowi własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 8 900 000,00  zł netto.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  podlega zwolnieniu z podatku VAT w związku ze spełnieniem przesłanek art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późń. zm.).

Zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie  art. 90  ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933 i 2169 z późn. zm.)oraz art. 38 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym  (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2259)

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, przy ul. Koszarowej 6, 40-068 Katowice, budynek N segment C, pokój nr 01/47 w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 r. do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13.15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do dnia 8 stycznia 2018 r. wadium w wysokości: 900 000,00 zł.  Wadium należy wnieść na konto:  ING Bank Śląski S.A., Katowice  nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974.

Informacji o przetargu i jego warunkach oraz o możliwości obejrzenia nieruchomości udziela: Zastępca Kanclerza ds. Gospodarki Majątkiem, nr tel.: 32 / 257 71 47, email: pawel.kadlubiak@ue.katowice.pl 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca